Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 84 31 ORJİNAL KAYIT NO : Cezayir-i Garb ahalisinden olup gaza ve cihad ilanını müteakip Dersaadet'e gelen Şeyh Muhammed Maze Çerkezistan'a gideceğinden kendisine atiye verilmesi.
CEVDET C..MF..84.4177 84 4177 Dersiamdan Çerkes Hacı Hüseyin Efendi'nin kat' olunan yetmiş beş kuruş maaşının tekrar tahsisi.
İRADE İ.HR.84.4084 84 4084 Çerkes Salim Ağa'nın Rusya tarafından zabt olunan emval ve eşyasına dair.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.42 84 42 Geyve'de Osman nam sahsı dağa kaldıran eşkiyanın takibi ve yataklık edenlerin derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.73 84 73 Yaralı olup tedavi edilmek için Liman-ı Kebir Hastahanesi'ne yatırılan Çerkez Mustafa'nın vefatı.
SADARET A.}DVN.84.8 84 8 Sened-i Bahrî ısdarı.
MECLİS-İ VALA MVL.840.97 840 97 Muhacirin-i çerakiseden Aslan Bey'in elinden Rus parasını çalarak kaçan yahudi Nesim'in tedibi. (2. Mühimme)
HATT-I HÜMEYUN 841 37871 Eğriboz,Kızılhisar ve diğer kalelerin tahliyesi ve halkın göçleri hakkında elçi vekilleriyle yapılan mükalemenin tafsilatı.
CEVDET C..AS..841.35896 841 35896 Orduya gelen İmam-ı Azam Seyhine ve Abaza Paşa hazinedarına arpa tayinatı verilmesi.
İRADE İ.DH.841.67593 841 67593 Cambaz nam atik çiftlik arazisinden kabilelerin halkıyla beraber iskanları istida eden Çerkes Muhacirleri Vekili Zekeriya'ya verilecek cevab ve münasib mahallerde iskanları.
HATT-I HÜMEYUN 842 0
HATT-I HÜMEYUN 844 37914 Tiflis ahalisinin Trabzon'da bulunan Açıkbaş Hanı'nın memleketlerine gönderilmesi ve onunla birlik olarak İran hücumuna mukavemet edeceklerini Çıldır valisinin iş'ar ettiği ve hanın Ahısha'ya veya Erzurum'a gönderilmesine müsaade olunması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.846.63386 846 63386 Cebel-i Havran kazasında umur-ı zabıtanın hüsn-i cereyanı için Çerkes ve Kürtlerden gayri efraddan intihab edilmek üzere yeniden elli neferin tahririyle zabitanın okur yazar takımdan intihabına itina edilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.848.63543 848 63543 Edirne'nin Şarköy kazasındaki kömür ve petrol madenleri taharri ve imtiyazı ihsan buyrulduğundan, emr-i alisi ba'de tasdik ve tasyir olunmak üzere muamele-i lazimenin ifa ve inbası. (Orman ve Meadin; 63543)
İRADE İ.DH.848.68094 848 68094 Üçüncü Ordu mensubatından Mülazım Çerkes Ağaya nisan itası.
HATT-I HÜMEYUN 85 3485 Reisülkiittab tarafından Rus elçisine devletin müttefiki bulunan Rusya askerlerinin Osmanlı sahilinde tabya yapması ve Anapa Kalesi'ni işgal etmesi üzerine bu hareketlerin yasaklanması ve cesaretlilerinin yola getirilmesi hakkında takrir sureti.
SADARET A.}DVN.85.28 85 28 Sened-i Bahrî.
SADARET A.}DVN.85.35.1 85 35.1 Sened-i Bahrî isdarı.
DAHİLİYE DH.UMVM 85.48 85 48 istanbul'un çöplerini meccanen toplayıp bir fabrikada yakarak kömür ve gübre imal etmek üzere 40 senelik imtiyaz hakkı isteyen Avukat Panayot ve Mühendis Yorgiyadi'nin tekliflerinin reddiyle ileride şehremaneti namına böyle bir fabrika inşa edilinceye kadar çöplerin yine ihaleye verilerek denize döktürülmesinin daha uygun olacağı.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.85.37 85 37 Polislikte istihdam edilmek üzere Adana'ya gönderilen Çerkez Hamdi Efendi bin Ahmed'in İstanbul'daki görevi sırasında hakettiği maaşlarının ödendiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI