Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.22.2295 22 2295 Sefer-i hümayun bargirleri ücreti olarak Haleb Muhassılı ve sabık Defterdar Yusuf Efendi'nin tahvilinden Serbevvabin Çerkes Mehmed Aga'nın tahsil ettiği para.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.3.224 3 224 Cülus-ı Hümayun sebebiyle Çerkes emirlerinden Kalmuk Mirza'nın beratının yenilenmesi ve salyanesinin Mukataa-i Nezaret-i Kefe malından verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.5.483 5 483 Kefe Mukataası'na tabi çesitli mukataaların muhasebelerini ve bu mukataalardan han-ı Tataran-ı Kırım, Kalgay sultan ve Çerkes ümerasına verilen salyaneleri ve çeşitli masrafları gösteren defter.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.109.10786 109 10786 Mısr-ı Kahire ümerasından Mehmed Bey'in Dersaadet'te bulunan adamı Serrac Ömer'in beraberindeki Seyfi adlı Çerkes gulamın Suk-ı Sultani'de satılan eşyasının bedelinin Hazine'ye teslimi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.12.1079 12 1079 Bozöyük sancagı, Akdag nahiyesinin İsabey karyesinde zeamete mutasarrıf olan sabık Miralay Çerkes Ahmed Efendi'nin gözünden rahatsızlığı sebebiyle tekaüdü.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.142.13810 142 13810 Harem-i Hümayun'daki Çerkes ve Gürcü cariyelerin kisve bahalarının İstanbul Gümrüğü malından karşılanması.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.17.1585 17 1585 İstanbul'da Atmeydanı kurbunda vaki Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Aga Evkafı tevliyetinin Mehmed Murad Efendi'ye tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.172.16752 172 16752 Müteveffa Hüseyin'den mahlul kalan Saruhan sancağının Adala nahiyesindeki zeametin bir kısmının oğullarına kalanının da Halil adlı sahsa tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.227.21851 227 21851 Kıbrıs'dan kaçıp Mısır'da saklanan Çerkes Mehmed ile arkadaşı Ahmed'in ortaya çıkmaları halinde kimse tarafından korunmayıp ilgili fetva mucebince cezalandırılmaları gerektigi.a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.25.2346 25 2346 Kengiri sancağının Milân nahiyesine bağlı Aras karyesi, Çerkes ile Kurşunlu nahiyelerinde tımar tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.38.3637 38 3637 Pederi Silahdar Çerkes Mehmed Ahmed'in vefatıyla İstanbul Gümrügü mukataasında mahlül kalan vazifesi Seyyid Ahmed'e tevcih olundugu halde asılsız vefat haberiyle başkasına verilen maaşının tekrar kendisine bağlanması hakkındaki arzı ile buyruldu.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.64.6506 64 6506 Silahsor-ı Sehriyari el-Hac Süleyman'ın zeameti aklamından Karamürsel nahiyesinin Saraycık karyesinin mültezimi İbrahim Ağa'nın adı geçen karyede vaki müteveffa Çerkes Mustafa Aga çiftliği hususunda müteveffayı mezkurun kızının vasisi ile aralarındaki ihtilafın kanunen halline dair hüküm ısdarı. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.73.7383 73 7383 Çerkes ümerasından Numan ve Ebubekir mirzaların yıllık salyaneleri olan meblagı Kefe cizyedarı elinden tamamen aldıkları.
ALİ EMİRİ AE.SMHD.II.22.1320 22 1320 Çerkes Miralayı Mustafa Bey'in tımar hakkındaki arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.40.4580 40 4580 Ulufeciyan-ı yeminden Çerkes İslam Can Bey'in Kefe avarız-ı malinden vazifesi hakkında hüccet-i zahriyye. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.55.6399 55 6399 Leh seferinde bulunmayan Katib çerkes Ahmed'in timarının Hasan'a tevcihi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11409 97 11409 Adana Mirmiranı Çerkes Ahmed Pasa'nın miriden istikrazını havi senedi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11440 97 11440 Kaymakam Yusuf Pasa adamlarından İbrahim Aga marifetiyle Girid'de vefat eden Çerkes İsmail Aga muhallefatından alınan mebaligi havi tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMRD.III.5.427 5 427 Tercil sancagı Yenüs karyesinde timara sahip olup Revan Lori ve sair seferlerde yararlığı görülen ve pederinin emektarlarından olan Çerkes Ahmed'in Serdar ve Sadrazam Sinan Pasa tarafından ahare verilen timarının kemakan Çerkes Ahmed'e tevcihi hakkında Karaman Beylerbeyisi Süleyman tarafından vaki olan arıza isafına dair Diyarbakır Beylerbeyisi Hüsrev'e yazılan ferman. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.136.15005 136 15005 Senet: Hamidili Sancagı'nda Çerkes? İsa Bey'e tabi mütekaidin ve cebelüyan bedeliyyesinden İsa Bey uhdesindeki akçenin senedi. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI