Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.BSK.35.91 35 91 Rusya'nın Koban Vilayeti ahalisinden ve çerkes kabilelerinden olanların Ankara'nın Bağazlıyan ve Maden kazalarıyla Kırşehir'de iskanları.
YILDIZ Y.PRK.BSK.4.80 4 80 Fransız Mösyö Minye'nin Ereğli Kömür Madenini keşfettikten sonra verdiği layihanın Babıali'ye takdim edildiği ve madenin imtiyazını istediği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.41.28 41 28 Erzurum, Bitlis, Van, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Sivas vilayetlerinde icra olunacak ıslahat.
YILDIZ Y.PRK.BSK.46.108 46 108 Askeri kuvvet tertibinde ahaliden yardım istenilmesi ve Rumeli'deki Çerkeslerin bozukluğunun Avrupa'nın şikâyetine sebeb olması.
YILDIZ Y.PRK.BSK.5.66 5 66 Sudan'a gönderilecek orduda Türk, Çerkes ve Arap zabiti olup, Çerkes'lerin Arabi Pasa'ya suikast niyetinde oldukları.
YILDIZ Y.PRK.BSK.60.39 60 39 Huzura kabulünü isteyen sabık Konya Argıthanı Nahiyesi Müdürü Çerkes İsmail'in bir mikdar ihsan ve münhal bir kaymakamlığa tayin talebinde bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.64.111 64 111 Yaverandan Ferik Çerkes Mehmed Pasa'ya ihsan edildiği tezkire-i resmiye ile tebliğ edilen tahlisiye madalyasının ilan ettirilmemesi.
YILDIZ Y.PRK.BSK.79.64 79 64 Fuad, Cavid, Mehmed Ali ve Mehmed Pasaların isimlerinin yazılı olduğu pusula.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.106 80 106 Selanik ve İzmir elektrik ve saire imtiyazı hakkındaki mazbatanın Meclis-i Vükela'ca tanzim ve takdimi .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.107 80 107 Tramvay ve elektrik imtiyazlarına talip olan Atraksiyon Şirketi hakkında malumat .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.28 80 28 Selanik Polis Müdürü Miralay Salim Bey'in biraderi Çerkes Musa Bey'in İstanbul'a gönderilmesi.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.37 81 37 Vilayat-ı Selase umur-ı adliyesi Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet tramvayları Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet elektrik imtiyazının Tophane-i Amire'ye ihsan buyurulması. a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.44 81 44 Çerkeslerin örf, âdet ve dini inançları hakkındaki bazı rivayetlerin dogru olup olmadıklarının arastırılmasına dair sorular.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.DH..2.10 2 10 Padisahın riyasetinde toplanan komisyonun Sarki Rumeli ve Çerkes muhacirlerinin çesitli vilayetlerde iskanlarıyla ihtiyaçlarının karsılanmasına dair kararları. Cemaleddin Efendi'ye müezzinlik itası.
YILDIZ Y.PRK.DH..2.14 2 14 Adapazarı'nın Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Sadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirlerin erkek nüfusu ve hane miktarı.
YILDIZ Y.PRK.DH..2.17 2 17 İzmid'in Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Mahmudiye Karyesi'ndeki Gürcü muhacirlerle Sadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlığı ve bu meyanda yapılan tahkikatler.
YILDIZ Y.PRK.DH..3.55 3 55 Biga'da vuku bulan bazı Çerkes tecavüzatı.
YILDIZ Y.PRK.DH..4.41 4 41 Tekfurdağı (Tekirdağ) Sancağı dahilindeki bir çiftlikden dağa kaldırılan iki Fransızın durumuyla ilgili olarak yapılan tahkikat.
YILDIZ Y.PRK.DH..4.59 4 59 Bulgaristan'dan sınırdışı edilen bir Fransız muhbir dolayısıyla Fransa Devleti'nin Babıali'yi protestosu. Müslüman Çerkes ahalinin Osmanlı topraklarına göç ettiği Kars'ın Sergboskaya adlı mevkiine Rusların Kazakları yerleştirerek mescitlerden birini kiliseye çevirdikleri.
YILDIZ Y.PRK.DH..6.1 6 1 Yozgad'a bağlı Hüseyinabad Nahiyesi'nin Kalehisar Karyesi'nde oturan Çerkes muhacirleriyle yerli halk arasında vuku bulan arazi davasından dolayı derdest olunanların adliyeye teslimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI