Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1392 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'nın kaimesi. Anapa Kalesi'ne hücum eden düşmanı münhezim ettiği hakkında Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa'nın takriri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1393 0 Anapa civarında Ancon nam karyede müceddeden minber vazolunan caminin hitabet ve müezzinliği için verilecek vazifenin İstanbul Gümrüğü hasılatından tesviyesine müsaade buyrulması. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1394 0 Moskof askerinin altı bin mikdarında olduğuna, yirmi sekiz kıta harb sefinesinin Taman pişgahına asker çıkardığına, Selim Giray Han'ın Taman Adası'na giderek düşman askeriyle karşılaştığına ve bu müdafada asker ve mühimmat sevkedilmiş ve sevkedilmekte bulunmuş olduğuna vesaireye dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1394 0 Anapa ahvali hakkında malumat-ı maruza, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1396 0 Selatin-i Cengiziye'den Koban canibi Başbuğu olup Edirne havalisinde iskan ettirilen Bahadır Giray tarafından varid olan tahriratın takdimi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1396 0 Anapa Ordusu Defterdarı Memiş Efendi'den varid olan tahriratta düşman üzerine azimet üzere bulunan Abdülkadir Geylani neslinden Şeyh Mehmed Rıza'nın Anapa'ya gelen adamı hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1396 0 Bin iki yüz dört senesi şevvalinin on beşinci gününden sonra asker-i İslamın her tarafda mansur olacaklarına vesaireye dair Anapa Ordusu Defterdarı Memiş Efendi'den Sadaret kaymakamına gönderilen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1397 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya gönderilecek emr-i şerifin balasına yazılacak hatt-ı hümayunun sureti, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1397 0 Anapa'da para kesilmek için bakır ve gümüş gönderilmesi, bu işin miriye faydası olacağının Anapa ordusu defterdarı tarafından bildirildiği fakat tafsilat ve izahat vermesi için tekrar tahrirat gönderildiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1399 0 Koban Hanı Bahadır Giray'ın biraderi müteveffa Kaplan Giray'ın Tırhala sancağında olan zeametinin oğlu Selim Giray Sultan'a verilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1399 0 Müteveffa Çerkeş Hasan Paşa'nın oğlu Abdi Bey Edirne'de bikes ve bimaaş olup nısıf sehim verilerek mesrur edilmesini sadrazamın iltimas ettiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1400 0 Çerkeş tarafına tayin edilen Zaim Ağa ile görüşerek tevdi edilen işi yapacak kabiliyette görmediğine, Çerkesleri idare ve ihtiyaç anında Ruslarla münasebeti temin edebilecek birinin gönderilmesinin münasib olduğuna dair Seyyid Numan Bey'in takriri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Kemirköy Kabilesi içinde sakin Selim Giray Sultan'a ve daha bazı beylere gönderdikleri adamlar vasıtası ile emirler yazılarak kabileler arasından çıkıp gitmeleri ve Ruslarla müsalaha olmazsa kabilelerin müttehiden hareket etmeleri tenbihatı yapılması, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Ayanlık iddaası ile zulm ve teaddilerinden dolayı haklarında emr-i ali sadır olan Hacı Custan oğlu Hacı Ahmed ile Çerkeş oğlu İsmail'in kesik başlarının İstanbul'a gönderildiği hakkında Geyve kadısından gelen ilamın takdim edildiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Faş miri anbarlarındaki erzakın bozulduğu ve istenilen mühimmattan bir şey gelmediği ve Sohum muhafazasına mürettep asker için bazı izahat hakkında Faş Muhafızı Mustafa Paşa'dan gelen tahriratın takdim edildiğine, Sohum askeri işi için istizana dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0
HATT-I HÜMEYUN 1401 0
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Anapa'dan gelen manzaraların iadeleri tertibatı alındığından kendilerine ve o tarafdaki üç sultana gidecek mübaşire verilecek paranın nereden tesviye edileceği istizanına ve saireye dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Anapa tarafındaki kabail ve akvamdan gelen adamların getirdikleri evrakın ve ora ahvali hakkındaki takrirlerin takdim edildiğine, kendilerinin ilbas edilip harçlık ve masraflarının verildiğine ve saireye dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1402 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI