Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.37.65 37 65 Haleb'de Edlib kazasında meydana gelen katil olayının tahkiki için Miralay Hüsnü veya Binbaşı Çerkes Mehmed Bey'in gönderilmesi hakkında Yaver Derviş Paşa'nın tahriratı.
YILDIZ Y.MTV.38.17 38 17 Kiremit ocağında mukim Hasan adlı sahsın kızının Düzceli Çerkes Uzun Mustafa ve çocukları tarafından kaçırıldığı şikayeti hakkında yapılan tahkikatın Kastamonu Vilayeti'nden bildirilmesi.
YILDIZ Y.MTV.38.24 38 24 Manyas nahiyesine tabi karyelerin imam ve muhtarlarının Çerkes Mehmed tarafından meralarına müdahale edildiği şikayetininin asılsız olduğu.
YILDIZ Y.MTV.39.109 39 109 Manyas nahiyesinde Çerkes Hacı Mehmed'in işgal etmiş olduğu mera ve çayırların müdaheleden kurtarılması hususunda Hüdavendigar Valisi ismail Hakkı'nın tahriratı.
YILDIZ Y.MTV.47.13 47 13 Rus vapuru ile İstanbul'a gelen Çerkes muhacirlerinin aç bırakıldığı şikayetinin asılsız olduğu.
YILDIZ Y.MTV.52.6 52 6 Altıncı Daire-i Belediye eski memurlarından Çerkes Kasım Efendi'yi döverek ve yaralayarak tahkir etme iddiasıyla yaverandan Kaymakam Yakub Bey hakkında tahkikat ve muhakeme icrasına dair Seraskerlik'in tahriri.
YILDIZ Y.MTV.53.71 53 71 Bingazi'de Hazine-i Hassa'ya ait arazinin imara uygun olduğu ve muhacirlerin iskanına elverişliliği hakkındaki haberlerin doğru olup arazideki yabani zeytinlerin aşılanması, Rumeli ve Çerkes muhacirlerinin oraya yerleştirilmesi hakkında Maiyyet-i Askeri Komisyonu mazbatasının takdimi.
YILDIZ Y.MTV.60.101 60 101 Süvari Topçu Alaylarında kullanılmaya elverişli hayvanların yetiştirilmesi hakkında Ferik Abidin Pasa riyasetinde teşkil olunan heyetin kaleme aldığı nizamname layıhasının takdimi ve Macaristan'a siparis olunan aygırlardan bir kısmının İzmid taraflarındaki Çerkeslere tevdii hususunun Seraskerlik'çe istizanı.
YILDIZ Y.MTV.60.65 60 65 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Baskatibi Sadık Bey'in tayini, harcırah ve yevmiyesi hakkında Dahiliye Nezareti'nin tahriratı ve serkatibliğin irade-i seniyyeyi havi yazısı.
YILDIZ Y.MTV.60.95 60 95 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti'nden gönderilecek memurla birlikte gitmek üzere Miralay Ahmed Hilmi Bey'in intihabının Teftis-i Askeri Komisyonu'nca istizanı.
YILDIZ Y.MTV.63.108 63 108 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkes kabilelerinin yerli halka karsı adam öldürme ve diğer hareketlerini tahkik için Dahiliye Nezareti'nden gönderilen Sadık Bey'in layihası üzerine Maiyyet-i Askeri Komisyonu'nun mütalaası.
YILDIZ Y.MTV.63.11 63 11 Trablus'a sürülen Çerkes Ömer Bey'in vasıl olduğuna dair Trablusgrab valisinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.65.5 65 5 Çerkes muhacirlerinden Müderris Yakub Fevzi'nin yerleştiği ve talebe okuttuğu Düzce'de maiset sıkıntısı çektiğine dair istidası.
YILDIZ Y.MTV.69.3 69 3 Bandırmalı Çerkes Ömer'in ziraat arazisi zabt edildiğinden dolayı padişahtan af ve yardım taleb eden telgrafı.
YILDIZ Y.MTV.69.48 69 25 Tarsus'un Nemrut nahiyesinde meskun Çerkes muhacirleri için Hazine-i Hassa'dan inşasına başlanan cami ve mektebin temelinin atılmasına başlanıldığına dair Adana vilayetinin yazısı.
YILDIZ Y.MTV.86.26 86 26 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademeden Çerkes İsmail Bey'e iki kolagası arasında tekevvün eden davanın görülmesi.
YILDIZ Y.MTV.89.142 89 142 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademe-i şahaneden Çerkes İsmail Bey'le Kolağası Ömer Efendi'nin mahkumiyetlerine dair.
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.101.32 101 32 Çerkes Mehmed Efendi ile Brana'daki Tabib Hüseyin ve Mülazım Ahmed Efendilerin tevkif edilmeleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI