Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET 660 0
HATT-I HÜMEYUN 241 0
SADARET 660 0
İRADELER 0
İRADELER 0
DAHİLİYE 2861 0
DAHİLİYE 482 0
DAHİLİYE 439 0
CEVDET 0
CEVDET 0
DAHİLİYE DH.MKT.2189.38 2189 38 Ankara'da mukim Çerkeszade Ahmed ve arkadaşı Süleyman'ın Sivrihisar kaymakamı, sabık naibi, belediye reisi, telgraf ve posta müdürü ve bir zabıta memuru hakkındaki şikayetlerinin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.2189.38 2189 38 Ankara'da mukim Çerkeszade Ahmed ve arkadaşı Süleyman'ın Sivrihisar kaymakamı, sabık naibi, belediye reisi, telgraf ve posta müdürü ve bir zabıta memuru hakkındaki şikayetlerinin tahkiki.
HATT-I HÜMAYUN HAT.22.1043 22 1043 (Benim vezirim. Telhisin malum-ı hümâyûnum olmuştur. Vakıa Çerkes Paşa ise yarar vezir idi. Rahmetullahi aleyh Ağriboz mansıbını Hora zade Ahmet Pasa'ya tevcih ve Berköy'üne tevkif eylemişsin, güzel. Gayrı asi Mahmud'un izalesi tedbiri dahi ne gûne iktiza eder ise icra edesiz. Hak Teâla her hususunuzda muvaffak eyleye.) yazılı hatt-ı hümayun. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 22 0 (Benim vezirim. Telhisin malum-ı hümâyûnum olmuştur. Vakıa Çerkeş Paşa işe yarar vezir idi. Rahmetullahi aleyh Ağriboz mansıbmı Hora zade Ahmet Paşa'ya tevcih ve Berköy'üne tevkif eylemişsin, güzel. Gayrı asi Mahmud'un izalesi tedbiri dahi ne güne iktiza eder ise icra edesiz. Hak Teâla her hususunuzda muvaffak eyleye.) yazılı hatt-ı hümayun, a.g.y.tt
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).10.48 10 48 (Osmanlı Devleti ve Rusya) arasındaki müsalaha geregi, Çerkes kabilelerinin mal ve esirlerinin iade edilmedigi, bunlardan Mahos kabilesine ait mal ve esirlerin iadesi hakkında Kof (veya Kop) Kalesi Muhafızı Seyyid Hüseyin'den Antos'a mektup. (Gürcistan Tarih Arsivi, no:1453/402)
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.140.15458 140 15458 .... Ahmed Pasa'nın vefatıyla uhdesinde bulunan hane mahlulünden kendiye ihsanı hakkında Mirahur-ı Sani Çerkes Mehmed tarafından verilen arzuhal üzerine sadır olan hatt-ı hümayun. a.g.tt
DAHİLİYE DH.İD..67.1.23 67 23 1- Adapazarı Zabıta Memuru Hüseyin Hilmi Bey'in inzibatı temin hususunda aczi görüldüğünden açığa çıkarıldığı, yerine muktedir bir zatın tayin edilmekte olduğu. 2- Jandarma heyetinin mülkiye ile irtibatının temininin nazar-ı dikkate alınması. 3- Akyazı Nahiyesi Müdürü Ragıb Bey'e inzibat konusunda yapılan şikayetin yersiz olduğu.
SADARET A.}MKT.UM..422.46 422 46 1- Akmescid ahalisinden ve Hacı Hamza Efendi takımından bazı muhacirinin Biga'da iskanı. 2- Bahçesaray ahalisinden bazı muhacirinin İzmit'te Kefe ahalisinden ve çiftçi Şerefeddin takımından olanların Bursa'da kabilesinden bazı muhacirinin Adana'da iskanı. 3-Orkapı ahalisinden ve Mustafa Efendi takımından bazı muhacirinin Saruhan'da iskanı.
DAHİLİYE 120 4 1- Alemdağ'da meskûn, Hopa ve Batum Gürcü Müslaman muhacirlerinin buludukları iki mahallin aşağı ve yukarı Reşadiye isimleriyle iki köy olarak teşkillerine karar verildiği. 2- Alemdağı'nm haritası. 3- Adapazarı'nda Musevi Cemaati'nin buluduğu mahalde yeniden bir mahalle teşkili.
DAHİLİYE DH.İD.129.2.1 129 1 1- Alman Orta Elçisi Baron Maksi Openhaym'ın kendisine verilen izni hümayun ile Zor sancağının Resülayn Kazası Tel Halef mevkinde arkeolojik kazılar yaptığı ve kazı mevkinde hafriyat ettikten sonra Osmanlı Hükümeti'ne terk etmek üzere 2 katlı bina yaptırdığı. 2- Rakka çevresindeki Araplarla görüşerek etrafta coğrafi keşiflerde bulunduğu, Osmanlı toprakları dışına çıkarmak üzere iken arama yapılan sandıklarında kazı yerinden çıkarılan bazı eserlerle, Rakka ve civarındaki halktan satın aldığı eski eser bulunduğu ve eski eserlerin dışarı çıkarılması yasak olduğundan bu sandıklara el kolunduğu. 3- Baron Maksi Openhaym'in Tel Halef hafriyat yerinde yaptırdığı binanın hafriyat bitiminden sonra Bağdat Demiryolu mühendislerince hastahane yapılmak istendiği. 4- Mardin'de yabancılar adına sahiplerinin haberi olmaksızın arazi satın alındığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI