Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 677 0
HATT-I HÜMEYUN 677 0
HATT-I HÜMEYUN 680 0 Ölen sabık Kars Muhafızı Ahmed paşa'nın , sarrafına ve mahallinde bazı Ruslara olan borcuna ve muhallefatına dair, Erzurum müşiri esat Muhlis paşa mühriyledir.
HATT-I HÜMEYUN 680 0 Ölen sabık Kars Muhafızı Ahmed paşa'nın BORÇLARININ MUHALLEFATINDAN TESVİYESİNE DAİR, Erzurum müşiri esat Muhlis Paşa mühriyle.
HATT-I HÜMEYUN 691 0
HATT-I HÜMEYUN 693 0 Batum, Gönye'ye muhafız asker göndererek kendisi Sürmene tarafına hareket ettiği hakkında kars Muhafızı Ahmed paşa dan kaymakam paşaya.
HATT-I HÜMEYUN 693 0 Lazistan'da hazıl olan fesadı Çıldır Ve Livana'ya sirayet ettirmek için asiler üzerine asker gönderildiğinden, hemen üzerlerine varılarak Livana'nın tathir olunduğu ve Hopa ve saireye karın çokluğundan gidilemediği hakkında. Kars muhafızı Ahmed Tevfik mühriyle.
HATT-I HÜMEYUN 726 0 Bursa'da mazulen ikamet üzere isede medar-ı maişetten mahrum olduğundan Trabzon veya Erzurum valisi maiyyetinde çalışmasına müsaade olunması ricasına dair Sabık Anapa Muhafızı Abdullah Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 726 0 Şark ordusunda esir olup sonra kurtulan olarak Bursa'da ikamete memur edilmiş isede bir tarafdan geliri olmadığından Trabzon veya Erzurum valileri maiyyetinde çalışmasına müsaade olunması ricasına dair sabık Anapa Muhafızı Abdullah Paşa'dan serasker paşaya. Abdullah imzasiyle.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 729 0 Açıkbaş Meliki Saloman Han Gürcüler içine azimet etmiş olup el'an kendinden ve Mustafa Efendi'den bir haber alınamadığı ve Çıldır Valisi JSelim Paşa hakkında gelen hafi emirden her halde Selim Paşa'nın vesveselendiği hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa tarafından Sadarete tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 729 0 Sohum, Ankara, Kemah ve sair mevzilerin tahliyesini Rus generalinin taleb ettiğine kendisine yardım için bazı kabilelerin iltifat ve her birine hilat ilbas eylediğine dair Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan Erzurum Valisi Ahmed Paşa'ya tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 734 0 Koban Nehri yakinlerindeki Şapsuh ve diğer Çerkeş kabilelerinin Ruslar'la münasebetlerine dair tafsilatı havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 734 0 Rusya donanmasının Sivastopal'da teçhiz olunup Sohum, Anapa ve Koban sahillerinde talim yaptıklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 734 0 Koban taraflarındaki kabileleri celb için atiyye ve sair masraf çok fazla olduğundan yardım edilmesi ricasını havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 734 0 Anapa'nın muhafaza ve asayişi için tedbir ittihaz ettiğine ve yerine mirmirandan Abdullah Paşa'yı kaymakam bırakarak Trabzon'a gelip Mansure askeri tertib ve kışla inşasına müsaade buyurulması hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 734 0 Anapa Kalesi'nden Sohuma kadar sahillerdeki mühim limanlara Palanga inşasiyle müstahkem bir gaile konmasına ve bu suretle bu civarların muhafazasını temin ve halkın tatmin edilmesine müsaade itası hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 734 0 Harb ihtimaline binaen müteyakizane davranıldığına kalelere zahire ve mühimmat tedarikine çalışıldığına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 736 0 Dağıstan'a hücum eden düşmandan dolayı muavenet talebini havi Dağıstan Hanı Nevsel Han tarafından tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 737 0 Ruslar'a esir oldukdan sonra kurtulup İstanbul'a gitmek üzere Bolu'ya azimet eden Çeçen ümerasından İbrahim Bey'in mesulatının isafıyle İstanbul'a gönderilmesi hakkında Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Bolu Mutasarrıfı Rauf Paşa'ya tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 738 0 Çerkesler tarafından telef edilmekte olan Rus askerlerinin dolayı Rusya'da uygunsuzluklar vuku bulmakta olduğuna ve Mısır maddesinin güzel surette kararlaştırılacağı Rusya elçisi baş katibinin ifadesinden anlaşıldığına dair Prusya Sefiri Kamil Paşa'dan Reisülküttaba tahrirat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI