Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.77 33 77 Karasu'da çete görüldügü rivayetinin asılsız oldugu.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.41.3 41 3 Torunu Çerkes diye Harem agalarından Vasıf Aga'ya satılan brahim Edhem'in torununun bulunması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.42.100 42 100 Talan Uluğ isimli Rus vapuru ile Sirkeci'ye gelen Çerkes ve Kırım muhacirlerinin Beşiktas vapuruna aktarma yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.47 47 47 İzmir'de petrol rafineri fabrikası inşası imtiyazı verilmesi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.124 50 124 Çerkeslerden olup oğlunun musikiye kaydının kabulü istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.69 50 69 Fransız şirketinin elinde olan Ereğli kömür madenlerin için imtiyaz suretiyle şirket ve Bank-ı Osmani tarafından liman inşa etmek üzere tertip edilen planlar.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.55.62 55 62 Karın çokluğundan dolayı gelemeyip Çatalca'da bekleyen Rıfat'ın Edirne postasını beklediği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.43 56 43 Turhan'ın Hudeyde'nin Aris kazası Cinan nahiyesine bağlı Fersan-ı Kebir ve Fersan-ı Sagir adalarında bulunan petrol yağı imtiyazının kendisine ihalesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.54 56 54 Matos Unciyan ve Resid Matron adlı şahısların Dersaadet, İzmir, Selanik, Beyrut ve Basra şehirlerinde petrol tesisi kurma ve isletme imtiyazı talepleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.7.57 7 57 Çerkes ve Gürcüler ile Gürcistan'a dair kısa bilgiler. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.9.24 9 24 Binbaşılıktan tard edilen Çerkes İsmail'in vazifesine iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.34 21 34 Ahlat'ın Perhos köyünde bir Ermeniyi öldüren, darb ve gaspta bulunan komiser, polis ve zabıta memurları hakkındaki muhakeme.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.4 21 4 Avrupa'ya kaçmak isteyen Adliye Müfettişliği Kalemi Başkâtibi Selami Efendi'nin bu fikrinden vazgeçmesi için tebliğ edilen iradeye rağmen İtalya vapuru ile kaçtığı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.16.97 16 97 Beyoğlu ve Beşiktaş gaz ve elektrik imtiyazında bir takım entrikalar olduğunu iddia eden Mehmed Rauf'un şikayeti üzerine Süreyya Paşa'nın bu hususta cevabi açıklaması.
YILDIZ Y.PRK.BSK.23.1 23 1 Çerkes el-Hac Hüseyin Hüsnü'nün Daire-i Kitabet'te bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.25.51 25 51 Kastamonu Vilayetine bağlı Kalaycı karyesindeki kömür madeni imtiyazının, verilen müddet zarfında işletilmemesinden fesh edildiği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.30.86 30 86 Çorum'da oturan Çerkez muhacirlerinden Talustan'ın münasib bir iste istihdamı. Hacı İbrahim Aga'nın Sam'da bulunan ailesine maaş bağlanması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.31.137 31 137 Kömür ve maden ocaklarının ecnebi şirketlere verilmemesi.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.33.43 33 43 Trabzonlu Mehmed Tevfik Efendi ile arkadaşlarına kömür madeninde verilen imtiyazın, kanuni şartlara riayet olunmadığı için feshedilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI