Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.19.13 19 13 Hersek'te uygun mahallere Çerkes muhacirlerinin iskan edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.114 25 114 Trebin kaymakam vekili Salih Safi Efendi'nin Zadrima ile Liş kazası müdürlüğüne tayini, Poka kalesi istihkamlarının takviyesi, Akçahisar kalesinin tamiri, İskodra dag ahalisiyle Karadag hududu ahalisi arasındaki ihtilafın hal ve tesviyesi maksadıyla Salih Efendi'nin İskodra'ya hareketi ve talimata göre gereğinin yapılması.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.120 25 120 Podgoriçe ile İşbuzi arasındaki hudud boyunun muhafazası için bölgede kale ve istihkam inşasıyla Çerkes muhaciri iskan edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.25 25 25 Yenipazar'a bağlı Vasovik sahrasına yerleştirilecek Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair zorlukların izah edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.27.11 27 11 Drin nehrinde Sırp kayıkçıların ticari mal taşımacılığı yapmalarına izin verildiği ve Çerkes muhacirlerin Raca İskelesi civarında iskan edilmeleri. Gradacac, Belene ve Breçka kazalarına tabi bazı köylerin tefrik ve ilhakı. Prijovar Pole kasabasında bulunan muhacirlere zahire dağıtılması ve mısır mahsulünün çapalanması için civar köylerden çapacı kadın istihdamı.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.28.34 28 34 İzvornik sancağında ne kadar Çerkes muhaciri iskan edilebileceği ve tahsis edilecek araziye dair harita ve layihanın takdim edildiği.
TAPU TAHRİR TT.d.291 291 Kengiri, Kalecik, Tosya, Koçhisar, Kurşunlu, Çerkes, Karıpazarı ve Kargı'nın evkafını havi mufassal defter.
YILDIZ Y..PRK.AZJ.2.58 2 58 Dersaadet civarında bulunan Rusya ordusunun ahvalini bildirir tahkikname. (tt)
YILDIZ Y..PRK.BSK.5.51 5 51 Mısır Meclis-i Nüvvabı'nın Maliye muvazenesinde ısrar ettiği ve azaların sunduğu layihayı Şerif Paşa'nın imza etmediği. Üç Miralayın Mısır Ordusuna hakim olduklarına. Mısır ordusuna Milliyetçi fikirlerin hakim olup Türk ve Çerkes subaylara müsaade edilmediğine dair Kethüda Sait Pasa'ya gelen yazı.
YILDIZ Y..PRK.BSK.73.92 73 92 Çerkes mezarında bulunan zeminliğin kuzey doğusundaki adacığın Hükümet-i Seniyye'ye aidiyeti ispat edildiği takdirde ağaçlarının kesileceği.
YILDIZ Y..PRK.ESA.44.60 44 60 Devlet-i Aliyye aleyhinde muzır bir oyunun tiyatroda icra edildiği. 2- Saki Sarafof'un suikast niyetiyle Dersaadet'e gittiği ve vukuat-ı saire.
YILDIZ Y..PRK.MŞ..7.50 7 50 Rusya'nın Stavaropol kasabasında vefat eden ümera-yı Çerakise'den birinin varisleri olduklarını söyleyip dava açan şahısların ifadelerinin doğruluğunun tahkikatı.
YILDIZ Y..PRK.MYD.17.70 17 70 Çerkes Mehmed'in Kayseri'den merasimle Ankara'ya hareket ettiği.
YILDIZ Y..PRK.UM..68.8 68 8 Havran hududunda bulunan Zerka'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise arasında bulunan Hacı Şeyh Adil'in Saltanat-ı Seniyye'ye aykırı hal ve hareketinden dolayı taht-ı tevkife alındığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.28.15 28 15 Hayvan otlatma sabebiyle Antalya'ya tabi Yalma karyesinde Çerkes muhacirler ile yerli köylüler arasında çıkan kavga olayı.
YILDIZ Y..PRK.UM.38.95 38 95 Dedeagaç ile Çerkezköy arasında kaybolan topu Sef Dotren ile Garit Dofren adlarındaki Rumların çalarak su şaltına bir mahalle gizlediklerinin anlasıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.66.44 66 44 Hamidiye Hicaz Demiryolu için mübayaa olunan malzemenin bedelinin ödenmesi ve bu iste emeği geçenlerin taltif olunması gerektiği. (Tarih Ca 30 iken Ca 29 yapıldı)
YILDIZ Y..PRK.UM.77.38 77 38 Havran civarında Çerkes muhacirleri ile yerli halkın nüfus sayımı ve evcil hayvan sayımına karsı çıkıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.77.44 77 44 Sevket Pasa veresesinin Çerkezköy civarında Irsen Mutasarrıf oldukları Yeniköy Çiftligi'ne köylülerin tecavüzü.
YILDIZ Y..PRK.UM.79.94 79 94 Mersin ve Adana civarında çiftlik kurmak için arazi satın alan ve almak için müracaat eden yerli ve ecnebi sahısların durumu ile bu hususun cevaziyetinin valilikler tarafından Mabeyn'den sorulması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI