Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.288.127 288 127 Bursa Taburu'nda istihdam edilen Yüzbaşı Mehmed Bey'in Çerkes Sanavber Hanım ile Dirsan Hanım'ın evlerine gitmekte olduğu ve sebebinin tahkiki.
YILDIZ Y.MTV.289.129 289 129 Jandarma mülazımı Ahmed Bey'le, Çerkes Musa'nın Bandırma ve civarı ahalisinden topladıkları hayvanların müzayedesi ve Musa'nın hapsedildiği.
YILDIZ Y.MTV.289.132 289 132 Maraş civarına yerleşen Çerkes muhacirlerine faraiz-i diniyelerini talim ve tedrisatta bulunmak üzere Şeyh İsmail Efendi'nin tayini.
YILDIZ Y.MTV.290.170 290 170 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik elde emle imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi'ne verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.290.23 290 23 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik istihsali imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi namına verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.293.69 293 69 Hamidiye-Hicaz Demiryolu inşaatı için Sinop Tüccarından Çerkes Ömer Efendi'ye kereste siparişi.
YILDIZ Y.MTV.293.85 293 85 Suriye'de Çerkes muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılısı.
YILDIZ Y.MTV.296.69 296 69 Bağdat ve Musul vilayetleri dahilinde olup imtiyazı Hazine-i Hassa'ya verilen Petrol kaynaklarının mukaveleyle Anadolu Demir yolu Şirketi'nce isletilmesi.
YILDIZ Y.MTV.296.77 296 77 Ferik Musa Pasa merhumun biraderi ve Çerkeslerin emirlerinden Anefko ( ) Bey'in irtihaliyle geride bıraktığı ailelerine maaş tahsisine dair Sivas Valiliğinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.298.37 298 37 Paris'e Firar eden ve sonra İstanbul'a dönmeye çalışan Doktor Çerkes İsmail Kemal hakkındaki tahkikat.
YILDIZ Y.MTV.30.24 30 24 Kolagası Çerkes Mahmud Bey'in Harem-i Serif Müdürü Nazif Efendi'ye attığı tokat ile ilgili Hicaz valisinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.30.49 30 49 Mudanya ve Mihaliç'te altın ve gümüşten başka ortaya çıkarılan Maltatası, kömür madenlerinin ihalesi hususunda çıkan ihtilaf halledilerek madenleri isletme imtiyazının Atıf Bey ve ortaklarına verildiği.
YILDIZ Y.MTV.309.25 309 25 Kumkapı Karakolu müstahdemlerinden olup Balıkesir'de ikamet ettirilen Topal Çerkes Mahmud hakkında icra olunacak muamele.
YILDIZ Y.MTV.31.15 31 15 Devletçe yasaklanmasına rağmen Bayburd Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nın Siran'da bulunan Çerkeslerden bir cariye satın aldığı.
YILDIZ Y.MTV.32.6 32 6 Selanik, Çerkesköy ve Dedeağaç istasyonlarında kumpanyaya terkedilmiş olan arazinin red ve iadesine Rumeli Demiryolları Kumpanyası Vekili Kulman'ın arızası.
YILDIZ Y.MTV.33.12 33 12 Adapazarı Mahmudiye köyünde Gürcüler ile Çerkesler arasında vukubulan münazaadan redif depolarının muhafazası için celbolunan ihtiyat efradının terhisi hakkında istizan.
YILDIZ Y.MTV.36.100 36 100 Fizan'da Kolagası Çerkes Mahmud Efendi ve Kolagası Ömer Efendi'nin diğer zabitan ve efrad ile birleşerek askeri ve mülki idareyi ele aldığı.
YILDIZ Y.MTV.36.102 36 102 Talepleri üzerine Eskişehir'de iskanlarına izin verilen Çerkes muhacirlerinin Zabtiye Nezareti tarafından Bursa'ya sevkedildikleri.
YILDIZ Y.MTV.36.103 36 103 Erzurum, Van ve Hakkari vilayetlerinde iskanına irade olunan Çerkes muhacirlerinin Babıali tarafından Mersin'e sevkedilmeleri kararlastırıldığından ortaya çıkacak mahzurlardan bahisle, irade hilafına yapılan muamelatdan komisyonun haberi olduğu.
YILDIZ Y.MTV.36.70 36 70 Rusya'dan Dersaadet'e gelen Çerkes muhacirlerinin şikayetleri hakkında yapılan tahkikat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI