Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.35 6 35 İzmir'de tramvaylara verilecek elektrik imtiyazına dair mukavele ve şartame. a.g. tt
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.38 6 38 Selanik'te tramvaylara verilecek elektrik imtiyazına dair mukavele ve şartname. a.g. tt
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.49 6 49 Smith Bartlett'e İzmir elektrik tenviratı imtiyazı veya İstanbul'da yeni bir tramvay inşası veya İstanbul elektrik tenviratı imtiyazlarından birisinin verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.TNF.8.36 8 36 Cide'deki kömür madeni imtiyazının Vitalis Paşa'nın veresesine verilmesi.
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).10.48 10 48 (Osmanlı Devleti ve Rusya) arasındaki müsalaha geregi, Çerkes kabilelerinin mal ve esirlerinin iade edilmedigi, bunlardan Mahos kabilesine ait mal ve esirlerin iadesi hakkında Kof (veya Kop) Kalesi Muhafızı Seyyid Hüseyin'den Antos'a mektup. (Gürcistan Tarih Arsivi, no:1453/402)
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).5.1 5 1 Ahıska'dan gelen Ali Bek Koblianski, Mevlüt Bek Çerkeski ve Dada Bek'e ödenek verilmesi. (Gürcistan Tarih Arşivi, no:11-1400; Rusça)
YABANCI ARŞİVLER YB..04.6.25 6 25 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın gönderdiği tahrirattan hülasalar.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.8.36 8 36 İsimlerine kur'a isabet edenlerden bedel-i sahsi vereceklerin Çerkes muhacirlerinden köle azad etmeleri, bundan hasıl olan akçenin alay ve tabur sandıklarında hıfzedilmesi hususunda Berkofça Kaymakamlıgı'na tahrirat.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.9.65 9 65 Nis sancağının 1282 Eylülü basından Kanunsanisi nihayetine kadar beş aylık hesapları, merkezi muhasebede incelenerek bilcümle defter, mazbata ve senedlerinin hazırlanan hülasa cedveliyle Maliye'ye takdim olunduğu, Hazinece gereğinin icrası.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.101.57 101 57 Barut kaçakçılığından dolayı Bursa civarında yakalanarak hakkında tahkikat yapılan Rusyalı Mehmed bin Cemal'in Muhacirin İdaresi'ne teslim edilmek üzere İzmit yoluyla Konya'ya gönderildiği.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.109.46 109 46 Çerkes Muhacirleri'nden Yusuf Efendi bin Hafız Musa'nın Manastır Vilayeti polis tertibatına ilaveten polis kaydedildiği ve ilgili evrakının gönderildiği.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.110.2 110 2 Kurusova'da Bulgar eşkıyası tarafından katledilen Manastır polislerinden Çerkez Hüsnü Efendi'nin yerine alınan Kaplan Efendi'ye ait evrakın takdimi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.114.15 114 15 İstifa eden Polis Memuru Çerkes Suayb Efendi'nin yerine Debreli Hafız Veysel Efendi'nin, onun yerine de Dramalı Ahmed Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.115.10 115 10 Görevinden istifa eden Sivas Vilayeti polis efradından Divrigili Halil Hilmi Efendi'nin yerine Çerkes Ahmed Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.12.79 12 79 Beyoglu polis komiserlerinden Besiktaslı Muhtar Bey'in vazifeden atılması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.107 14 107 Beyoğlu Polis Meclisi Azası ve ikinci sınıf komiserlerinden Çerkes Hasan Bey ile Dersaadet Polis ikinci sınıf komiserlerinden Bekir Sıdkı Efendi'nin becayişleri.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.17 14 17 Vefat eden İstanbul ikinci sınıf polis komiserlerinden Ahmed Efendi'nin yerine Şükrü Efendi'nin, onun yerine de Çerkes İbrahim Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.5 14 5 İstanbul Polis Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere künyeleri gönderilen Trabzonlu Emin Efendi b. Mehmed ile muhacirin-i çerakiseden Mehmed Hurşid b. Abdullah'ın muhasebece kayıt muamelelerinin yapılması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.2.75 2 75 Çerkes muhacirlerinden olup Bab-ı Seraskeri Maiyyet Çavusu iken, Fuad Pasa tarafından silahşöranlıkta istihdam edilen Mehmed'in, iki vazifesinden de mahrum kalıp muhtaç duruma düstüğünden, Anadolu'da bir zabtiye yüzbaşılığına tayini talebi
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.24.62 24 62 Hazine'den maaşlı Çerkes Bahter Hanım'ın Mısır'da vefat ettiğinin Dersaadet Belediye müfettişlerinden biraderi Abdullah b. Abdullah'a tebliğ.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI