Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.HR..36.112 36 112 Berlin Muahedesi ile Devlet-i Aliyye ve İngiltere arasında tanzim olunan mukavelenin Hükümet-i Seniyyeye yüklediği ıslahatın gereği gibi icra edilmemesinin sebebini izah eden İngilizce bir varaka tercümesi. a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.HR..4.17 4 17 Rusya'nın Devlet-i Aliyye hakkında hasmane bir niyet beslemediği ve Rus askerlerinin işgal ettikleri Osmanlı topraklarından çekilmesi için derhal emir verildiği.
YILDIZ Y.PRK.HR..6.70 6 70 Çerkes Ahmed Bey'in Çerkes muteberanından Sultan Kerim'in padişaha gönderdiği atları götürmeye memur olduğu.
YILDIZ Y.PRK.M.2.6 2 6 Mecidiye ve Köstence ahalisinin iyi hizmet ettikleri. Maçin ve Tulca'daki Bulgarların isyan ettikleri. Çerkeslerin Kosova ve Mecidiye yolları üzerinde Kazaklarla muharebe ettikleri. Semli, Nikopali, Ruscuk ve Batum'a gönderilecek muhbirin ikametine mani olunmaması. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.M.3.45 3 45 Rusya'nın Kuban ve Hamar eyaletlerinden gelen Çerkes ve Tatar muhacirlerinin iskanları.
YILDIZ Y.PRK.ML.26.123 26 123 Hidiviye Kumpanyası vapurları namına Dersaadet'te imtiyazlı bir kömür deposunun ayrılması için müsaade talebi. İngilizlere gümrük muafiyetinin kabul edilmediği. a.g.tt.
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.12 1 12 Affedilen yaveranın isimleri. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.34 1 34 İzmid, Bursa ve Bolu havalisindeki Çerkes muhacirlerinin durumu ve suret-i iskanlarında gösterilen lakayd ile bayağı propogandaya dair.
YILDIZ Y.PRK.MYD.14.45 14 45 Amerkisi ve Brazi asiretlerinden Hamidiye Alayları teskilinin sakıncası. Hamidiye Alayları için ümera ve zabitan tayini meselesi.
YILDIZ Y.PRK.MYD.17.22 17 22 Adapazarı, Kandıra ve İzmid civarındaki Ermeni çetesinin tahkik ve takibi hakkında.
YILDIZ Y.PRK.MYD.19.37 19 37 Süvari Miralayı Çerkez Mehmed'in takdim ettigi maruzatlar.
YILDIZ Y.PRK.MYD.2.77 2 77 Rusya'dan Dersaadet'e gelen Çerkez muhacirleri için icab eden yerlere sevk oluncaya kadar kendilerine daha geniş yerler temini.
YILDIZ Y.PRK.MYD.4.28 4 28 Bulgar eksarhının Sarki Rumeli'deki Bulgarların padişaha sadık olduklarını, aleyhteki nümayisleri Çerkes muhacirlerinin yaptığını bildirdiği. Selanik'e tayin olunan ruhani reislerin beratlarının verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.MYD.6.45 6 45 Yaver-i Ekrem Derviş Paşa'nın daha önce maiyyetinde bulunan bazı zabitanın terfi ve tayinlerine dair istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.MYD.9.57 9 57 Alemdağ civarında Çerkes ve Gürcü tütün kaçakçıları ile reji tütün memurları arasında müsadere çıktığı, kaçakçıların takibi için asker sevk edildiği.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.22 1 22 Mudanya ve Mihaliç altın ve gümüş madenleriyle, Malta tası ve kömür madenlerinin imtiyaz hakkının verilmesi hakkında Meclis-i Vükela kararı.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.5 1 5 Ereğli kömür madeni hakkında Hükümet-i Seniyye tarafından tayin edilen Bahriye Nazırı Ahmed Rasim Pasa ile Nafia Nazırı Hasan Fehmi Pasalar ile Bedros Efendi ile Mösyö Minye arasında kararlaştırılan mukavelename. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.OMZ.2.22 2 22 Erzurum'a bağlı Tercan kazası Pulk köyündeki petrol ve neft madenleri imtiyazının Alman Sarl Rayzer'e ihalesine dair şartname ve petrol bölgesinin haritası.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.3.75 3 75 Keşan'da çıkan kömür madeninin imtiyazının ecnebilerce işletilmesinin sakıncalı olacağı. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.SGE.10.38 10 38 Bulgaristan Kapıkethüdası Mösyö Naçoviç ile Balkan meselesi hakkında yapılan bir mülakat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI