Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y..PRK.UM.81.32 81 32 Çerkes Resid ve rüfakasının Afv-ı Ali'ye mazhariyeti.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.1.5 1 5 Çerkes muhacirlerinin vatanlarının kurtarılması için İngiliz bayrağı ve kumandası altında savaşmak istediklerine dair Üsküdar Mutasarrıflığı'nın tezkiresi.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.100 23 100 Üçüncü Alayın İkinci Tabur Binbaşısı Mustafa Bey'in askerlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.88 23 88 Sivastapol'den gelen Çerkes muhacirleri ile Varna ve Köstence'den gelen İslam muhacirlerinin iskan yerlerine sevk edilmek üzere Rusya'nın Ölek Vapurunda bulundukları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.29.101 29 101 Jandarma yüzbaşılarından Çerkez Zufer ve refikleri ile İngiltere Sefareti maiyet vapuru kaptanı Kıbrısti arasında münazaa çıktığı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.31.88 31 88 Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Pertob, Figaro Gazetesi muharriri Merseki Jon Gabriel, Bosna Müslüman muhacirleri vs. İstanbul'a geldikleri.
YILDIZ Y..PRK.ZB.32.65 32 65 Tophane-i Amire Caddesi'nde Kudüslü Hacı İbrahim adındaki sahsın falcılık yapmaktan tutuklandığı hakkında ne yapılacağı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.35.41 35 41 Önemli mevkilerdeki bazı zevatın takibatı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.37.14 37 14 Galata'daki bir meyhanede meydana gelen hadise üzerine zabtiye memurlarına uygunsuz davranışlarından dolayı tebligat verildiği.
YILDIZ Y..PRK.ZB.4.16 4 16 Yeni Mahalle'de Madam Duvarcıoglu Parsekyan ile oglu Serkis'in öldürülmeleri üzerine yapılan tahkikat.
YILDIZ Y..PRK.ZB.4.5 4 5 Kıbrıs'ta Devlet-i aliyye aleyhinde çıkarılacak bir gazete hakkında Çerkes muhacirlerinden Sabri, Mısırlı Hasan Hüsnü ve Abdullah Bey, gazinocu Hüseyin, Samlı Mehmet Aga ile Ali Bey'in konuyla ilgili olarak alınan ifadeleri.
YILDIZ Y..PRK.ZB.5.46 5 46 Çerkeslere ait sicil durumları.
YILDIZ Y.A.HUS.164.132 164 132 Ereğli kömür madenleri imtiyazını talep eden Minye'nin teklif ettiği şartların bir komisyonda tetkik edilmekte olduğuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.175.112 175 112 Kazakistan'dan gelip Humbarahane'de muvakkatan ikamet ettirilen Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere sevkedildiklerine dair.
YILDIZ Y.A.HUS.175.29 175 29 Çerkes muhacirlerinin acil olarak Samsun ve Yalova'da iskanları hususuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.195.59 195 59 Rusya'da bulunan Han Giray adındaki Çerkes Beyinin hemşirezadesi İzmir'de İshak Bey adında bir Çerkes'le evlendirileceği sebebiyle İzmir'de büyük bir düğün başlamış olduğundan büyük bir kalabalığın toplanmasını men için İzmir Mutasarrıflığı'na tebligat yapıldığı.
YILDIZ Y.A.HUS.234.60 234 60 Fao istihkamından bir İngiliz sefinesine ateş edilmesi hadisesi hakkında Lord Salisbury tarafından meclisde izahat verilebilmesi için taleb olunan malumatın İngiltere sefirine bildirilmesi ve Çerkeslerin Kafkasya'dan göçleri hususu.
YILDIZ Y.A.HUS.245.33 245 33 İngiltere Avam Kamarası'nda Mösyö Shwan'ın, Kürd ve Çerkes efradından bazı alayların teşkili hakkındaki sualine Hariciye Müsteşarı Sir James Ferguson tarafından verilen cevap.
YILDIZ Y.A.HUS.248.11 248 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaçırılan Alman ve Avusturya şimendifer memurlarının tahlisinden dolayı Alman hariciye nazırının sefarete gelerek teşekkür ettiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI