Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Anapa kalesine mühendishaneden başhalife İbrahim Kami Efendi'nin tayin olunması, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Açıkbaş Hanı Saloman Han'ın vefatına, yerine David Han'ın hanlığına geçtiğine ve menşur talebine ve Tiflis Hanı Ereğli Han'a dair Çıldır Valisi Şerif Paşa'dan gelen malumat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Anapa Kalesi'nin resmini yapan Mühendis Smith'in yeni İngiliz elçisinin sır katipliğine tayini dolayısıyla yerine Mühendishane'de baş halife bulunan İbrahim Kami Efendi'nin tayini, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1405 0
HATT-I HÜMEYUN 1406 0 Ruslar ile müsalaha olunduğundan gelecek üserayı karşılamak ve onlara lüzumlu olan elbise, yiyecek ve saireyi tedarik etmek üzere hudutlarda mutemet memurlar bulundurulması, Kuban ahalisinin nizamları zımnında bir vezir iki mirmiran tayini ve saire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1406 0 Moskovlu keferesinin üzerine saldırılmak üzere Kabartay ve Dağıstan hanlarının celbedilmesi. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1407 0 Müteveffa Çerkeş Hasan Paşa'nın Kapıçukadarı Halil sefer-i hümayundan avdetinde vefat etmiş olmakla sahip olduğu tımarının oğlu Seyyid Mehmed'e ihsan buyrulması. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1408 0 Anapa'nın imar ve nüfuzunun teyidi için Bolu'dan asker yazılması, Anapa'nın istilasında Dersaadet'e hicret edip Tophane ve sairede sefil dolaşan Anapalılara ellişer kuruş harcırah ve kumanya verilip yerli neferat namiyle kaydedilerek gönderilmeleri ve beratlarının orada verilmesi ve başlarına Bergoslu Mustafa Ağa'nın mübaşir tayin olunması hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1408 0 Erzurum Valisi Yusuf Paşa tarafından İran ahvaline ve Dağıstan hanlarından Avar hakiminin gönderdiği kağıdın irsal olunduğuna dair gelen tahriratın takdim edildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1408 0 Firari Battal Paşa'nın oğulları Canik'te bulunan Hayreddin ve Anapa'da mukim Tayyar hakkında yapılacak muameleye ve Canik ve Karahisar-ı Şarki mukataalarının zabtına dair Trabzon Valisi Abdullah Paşa'dan gelen tahriratın arzedildiği ve verilmesi kararlaştırılan cevap hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1409 0 Kuban taraflarına gönderilecek evamir-i şerifenin o havalinin ahvaline aşına birisiyle irsali, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1412 0 Soğucak ve Anapa Seraskeri el-Hac Battal Hüseyin Paşa'nın istediği iki bin keseyi göndermek kabil olmadığından iki defada beşer yüzden bin kese gönderilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1412 0 Kabartay beyleri tarafından Kütatisli Mehmed Bey maiyyetinde gönderilen mahzarcıların getirdiği mahzarlar ile Anapa Seraskeri Abdullah Paşa'dan gelen evrakın birbirine muhalif olduğu ve hepsinin huzura takdim olunduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1413 0 Müddet-i medide Anapa canibinde ikamet etmiş olduğu ve o tarafta Abaza ve Çerkeş beyleri ile muarefesi olduğundan sefere gitmesine müsaade olunmasına ve saireye dair Seyyid Numan Bey'in takriri, a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD D 023107 0 Rus Devleti tebası iken terk-i tabiiyet edip, 5-8 Cemaziye'l-evvel 1277 tarihlerinde Samsun'a gelen Çerkeş kabilelerinden Bizedönem ve Almkesik "a kabilelerinin Ankara, İstanbul ve Amasya'ya gönderilenleri ile 29 Kanun-ı Evvel 1277 de yine Samsun'a gelen Nogay Canboylak kabilelerinden Konya'ya gönderilecek 829 nüfusun isim ve yaşlarını gösterir iskan defteri, a.g.tt
DAHİLİYE 14 0 Rusya'nm Sohum kasabasında beş şahsın Rum çeteleri tarafından katledildiğinin Lazistan Mutasarrıflığmca bildirildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen kaimede Çerkeş ve Abaza kabailinin asakir-i mansureye idhali hakkında gelen tahrirata cevab olup bu halkı nizam ve intizama sokmak kabil olmadığı ve içlerinde İslamiyet takarrür etmeden bir iş görmek kabil olamayacağı hakkında Çerkeslerin ahlak ve tabiatlarını tasvir etmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Dersaadet'te bulunan Çerkeş beyleri Sefer Bey, Vişkoy Bey ve Temerrük Babıali'ye celp olunarak kabaili Rus harbinde istihdam için alınacak tedbirler görüşüldüğü ve Dağıstan ve Çeçen Vandiri kabaili ulemasını celp için fıkıh kitabları ve şallar ve sair hediyeler gönderilmesi hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Abaza ve Çerkeş taifeleriyle bilittifak Sohum kalesini ve havalisini zabta kalkan Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ahvalinden bahisle kendisine asker ve malzemece yapılacak yardıma dair Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1389 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'nın vaki olan keyfiyatından sonra oğullarının Canik ve Anapa'da bulunmaları caiz değil ise de Canik'ten oğlu Hayrettin Bey'in ibkasının rica edilmekte olduğu, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI