Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.HUS.43.94 43 94 Tokad'ta Ermeni köylerinin Kürt ve Çerkesler tarafından yaĞmalanmasına bir daha fırsat verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. (1313Ca-096)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.94 8 94 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.15.94 15 94 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair malumat verilmesi.
YILDIZ Y.A.HUS.523.94 523 94 Karadağ'a firar eden Kolağası Çerkes Hasan Ağa'nın Dersaadet'e celbi lüzumu.
YILDIZ Y..PRK.UM.79.94 79 94 Mersin ve Adana civarında çiftlik kurmak için arazi satın alan ve almak için müracaat eden yerli ve ecnebi sahısların durumu ile bu hususun cevaziyetinin valilikler tarafından Mabeyn'den sorulması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO..292.94 292 94 İzmir Rusya Konsoloshanesi'nden bir memur bulunmadığı halde İzmir Heyet-i Eshamiyyesi tarafından tevkif olunup Çerkez Mustafa isimli sahsı katl ile maznun olan Rusya tebeasından Aynas Taçaropelon isimli kimsenin muvakkaten tahliye-i sebili istidasına dair Rusya Sefareti'nden yazı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1257.94229 1257 94229 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinde petrol gazıyla müteharrik tramvay hattı inşaası imtiyazının uhdelerine tevfizi istidasına dair Mehmed Münir ve Toroyano imzalarıyla verilen arzuhal. (Nafia)
CEVDET C..DH..189.9429 189 9429 Hal icabı Çerkes ve Abaza beylerine ihsan olunan yirmi bin kurusun bakayası olan on iki bin kurusun itası. g.tt
CEVDET C..AS..222.9431 222 9431 Sohum ve Batum kalelerinde mevcut zahire ve mühimmat vakt-i ihtiyaçta sarfedilmek üzere gönderilmiş olduğundan bunları kale muhafızlarının kendi ihtiyaçları için sarfeylemeleri caiz olmadığına dair Kas Muhafızı Abaza Mehmed Pasa'ya yazılan hüküm.
İRADE İ..DH..1205.94314 1205 94314 Kastamonu Cide kazasındaki kömür madenindeki hakkını Ferik Vitalik Paşa'nın kendisine devrettiğini bildiren Hassa Müşiri Rauf Paşa'nın imtiyaz talebi.
HATT-I HÜMEYUN 193 9436 Noksanlarını ikmal ederek hemen hareketle Karadeniz'in emniyet ve asayişine ihtimam ve Anapa'ya asker ve zahire geçmesini temin eylemesi hususunun kaptan paşaya tebliğine dair. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9457 127 9457 Konya vilayeti dahilinde Akşehir kazasında bulunan Çerkes muhacirleri ile ahali-i kadime arasındaki münazaadan dolayı sayet asker sevki lazım gelir ise Vilayet'ten talep edilmiş olan bir bölük askerin ne taraftan izamları iktiza edeceği. (Harbiye; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9458 127 9458 Konya'daki Çerkes muhacirlerinin sebebiyet verdiği münazaanın hangi yolla çözüleceği. (Konya; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1262.94591 1262 94591 Rusya tebeasından Mavro Kordato'nun taht-ı imtiyazında bulunan Galos ve Yenişehir Simendifer Hattı'nın idare-i askeriye tarafından istimal ve idare olunduğu zaman taleb olunan tazminatın suretiyle itasına ve istimal olunan kömür ve saire esmanının takdiri için bir komisyon teşkili hakkında serefsadır olan irade-i seniyyenin tebliği. (Hariciye)
İRADE İ.DH.1208.94597 1208 94597 İskan edilmiş oldukları Florina kazasına muzaf İskanto karyesinde kendilerine verilen arazinin tapu senedleri verilmediğinden bahisle umum Çerkes ahalisi vekili imzasıyla Florina'dan çekilen telgrafname.
İBNÜLEMİN İE.HR.9.946 9 946 Kırım hanının obası ve Kalgay Sultan Çerkesinin tefrisatı için alınan Selanik keçesi, Bursa yastık ve minderi ile Mardin perdesine sarf olunan meblağa dair ruznamçe sureti.
HATT-I HÜMEYUN 193 9462 Anapa'dan Mahmud Haseki geldi. Battal Paşa kâfire firar etmiş ve asker Anapa'ya gelmiş, top ve mühimmat kâfire kalmış. Mahmud'un getirdiği tahriratlara bakıp Anapa'ya vezir, asker, top ve mühimmat gönderilmek için acele söyleşip rabıta veresiz. Hak teâlâ hazretleri kâfirin hanedanını müzmahil eyleye. İşte devlete böyle hiyanet eyledi. Anapa'ya bir serasker, mühimmat ve asker yetiştirmek lâzımdır, bir gün evvel nizam veresiz. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1262.94644 1262 94644 Çerkes muhacirlerinden Hüseyin Bey'in jandarma silkinde istihdam edilmesi. (Harbiye; 85164)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9466 127 9466 Yozgat'ın Hüseyinabad nahiyesine merbut Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes muhacirler tarafından müdahale edildiğinden şikayeti mutazammın karye-i mezkure imam ve muhtaranı tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Ankara; 9466)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..9471 9471 Kastamonu, Sinop, Kangırı, Bolu, Sivas, Amasya ve Karahisar-ı Sarki sancaklarının Dahiliye, Maliye, Ticaret, Nafıa ve saire umuruyla ilgili olmak üzere tamirat, mefrusat, memurin harcırahı ve bargir ücuratı, odun, kömür ve mum bahaları, masarif-i cüziye nakdiye ücretleri, hapishaneler masarifi, muhacirin-i Çerakise masarif akça nakliye ve bendiyesi, techiz ve tekfin-i fukara, tahrir masrafları, karantinahanaler masarif-i müteferrikası, turuk ve maabir masarifi, tereke esmanı ve saireye ait çeşitli masraflarına mütedair müteaddid hesabat kayıt ve tarihlerini ve bunlara ait fasıl vemadde numaralarını muhtevi kuyud-ı masarifat defteri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI