Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.81 1 81 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.83 1 83 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.84 1 84 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.85 1 85 Tophane'de sakin Çerkes Fatma'nın Rus esaretindeki Sohum Kalesi'nde mahpus kocası Gayz Ali Efendi'nin kurtarılması hususundaki arzuhali üzerine yapılan tahkikat. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.1.2 1 2 Osman Bey'in Rusya imparatoru tarafından Trabzon'daki konsolos aracılığı ile kendisine verilen hediyenin Çerkes memleketine gidip gelenler hakkındaki kontrolden dolayı olup başka bir sebebi bulunmadığı, hediye edilen kutunun da gönderildiği.
İBNÜLEMİN İE.ENB.1.74 1 74 Emekdârlığına mebnî Emirze Çerkes'in ulûfesinin tezyidi ricâsını ve Murâd Girây mührünü havi arz.
İBNÜLEMİN İE.TZ.1.39 1 39 Tameşvar sancağında zeametten mazul Çerkes Gazanfer'in zeametinin Bosna'ya tebdil edilmesine dair Bosna Beylerbeyisi Ferhad'a yazılan ferman. g.tt
İBNÜLEMİN İE.TZ.1.46 1 46 Sabık Bozad ve lahık Şehrizol Beylerbeyisi Süleyman Paşa'nın maiyyetinde bulunmak üzere elinde emri olduğu halde Revan muhafazasında bulunmadı diye zeameti Serdar Sinan Pasa tarafından ahara tevcih olunan Çerkes Ahmed'e zeametinin iadesi hakkında Diyarbakır Valisi Mehmed Pasa tarafından Tercil kadısına ve lahık Diyarbakır Valisi Hasan Paşa'ya yazılan mektuplar ile ferman. g.tt
İRADE İ.AS.1.33 1 33 Yemen Vilayeti Zabtiye Asir Tabur Ağası olup Trablus'a sürülmüş olan Çerkes Mehmed Emin Bey'e tekaüd maaşı tahsisi. (1310Ra-06)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.1.45 1 45 Yunan Muharebesi’nde şehit olan kardeşinin çocuklarına da bakmak zorunda kalan ve zor durumda olan Çerkes igor b. Çanmot'un yardım isteyen dilekçesi.
YILDIZ Y.PRK.DH.1.101 1 101 Bulgaristan ve Sarki Rumeli'den gelmiş ve gelecek olan muhacirlerin iase ve iskanları hususunda yapılan çalışmalar.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.9 1 9 Nis ve Aleksinac'da Sırplarla yapılan muharebede Osmanlı ordusu kumandanlarının durumu ve ordunun ahvali.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.77 1 77 1877-78 Osmanlı-Rus harbi esnasında Yesilagaç karyesinde Çerkeslerle Rusların mücadelesi. Osmanpazarı'nda muharebe olması ihtimali. Ruslar ile Osmanlı askerleri arasında vuku bulan Karakol muharebesi ile Plevne muharebesi. Rusların Kafkaslardaki faaliyetleri hakkında tafsilat ile İngiliz Atasesi Julien Lebaro'nun tifodan öldüğü. Rusçuk'tan Rusların tard edildiği. Sıpka'da yüzlerce çocuğun Ruslar tarafından idam olunduğu ve Rusların yenilgiye ugradığı.
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.12 1 12 Affedilen yaveranın isimleri. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.34 1 34 İzmid, Bursa ve Bolu havalisindeki Çerkes muhacirlerinin durumu ve suret-i iskanlarında gösterilen lakayd ile bayağı propogandaya dair.
YILDIZ Y.PRK.TNF.1.49 1 49 Çatalca'dan Terkos'a ve Sisli, Tarabya, Maslak, Belgrad Köyü arasında yol inşaatına başlanıldığı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.1.5 1 5 Çerkes muhacirlerinin vatanlarının kurtarılması için İngiliz bayrağı ve kumandası altında savaşmak istediklerine dair Üsküdar Mutasarrıflığı'nın tezkiresi.
İRADE İ..HUS.1.39 1 39 Tarsus kazasında iskan edilen Çerkes muhacirleri için inşa olunacak mescit ve mektebin masrafının Hazine-i Hassa'dan tesviyesi. (1310M-039)
İRADE İ..ML..1.59 1 59 Kastamonu vilayeti Cide kazası Aydos köyünde Altıntaş ve Biçi divanlarında Mahakoğlu Tanail ve Serkiz Efendi tarafından ortaya çıkarılan kömür madeni imtiyazının kendilerine ihalesi. (1310/S-33)
İRADE İ..TZT.1.16 1 16 Kastamonu Vilayeti dahilinde Erküt Divanı civarındaki kömür madeni imtiyazının feshi. (1331S-2)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI