Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.129.58 129 58 İzmit'te kura çekilmesi merasiminin yapıldığı, gelen perâkende askerlerin memleketlerine gönderilmesi tebliğ edildiği halde kumandan vekilinin bu konuda bir teşebbüsde bulunmadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.143.107 143 107 Kal'a-yı Sultaniye'ye iki top yüküyle hareket eden Sakarya vapurunun Nara limanına vardığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.144.31 144 31 Süvari efradından Samlı Salih'i arkadaşı Çerkez Ahmed'i yaraladığı ve kaçmak isterken yakalandığı .Sude limanına bir miktar Fransız askeri geldiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.146.64 146 64 Heyetnüma Korvet-i Hümayunu'nun Dersaadet'e doğru hareket ettiği içinde Dersaadet'e gelmeleri yasaklanan Faik ve Çerkes Sami Bey'in bulunması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.146.85 146 85 İzmid'in Hendek kayasından Karabey namındaki bir kişinin refakatindeki Gürcü ve Çerkeslerden mürekkeb çete ile yaptığı gasb vs.
YILDIZ Y.PRK.ASK.148.93 148 93 Haydarpaşa İstasyonu'ndan Ankara'ya silah ve cephane sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.149.68 149 68 Üsküdar-Kadıköy sahilinde vukuat olmadığı.Yozgat, Ankara, Çerkes, Ayas ve Gerede taburlarına gelen Martin Hanri tüfeklerinin muhafazası. Bursa'dan süvari hayvan sevki.Bakaya ve tebdil-i hava efradının döndüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.152.90 152 90 Hamidiye Hafif Süvari Alayı'nın aşiretler arasında vuku bulacak olaylara anında müdahale edebilecek askeri mıntıkalar oluşturulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.156.43 156 43 Bahr-ı Siyah Boğazı'nın Anadolu tarafındaki tahlisiye barakalarının birisinde denizde kullanılan bir torpido kazanının hıfz edildiği ihbarında bulunulduğu. İkinci Ordu-yı Hümayun efrad-ı müstebdelesinden alınan dört adet bayrağın nereye teslim edilmesi gerektiğinin bildirilmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.162.54 162 54 İstanbul Vapur-ı Hümayunu zabitanından Yüzbaşı Sadık Cafer Efendi'nin kendi imali olan zırhlı harb sefinesinin bir modelini takdim etmek istediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.164.105 164 105 İcadiye tabyasında mevcut eski topların yerine yeni topların konulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.164.111 164 111 Istranca'da bulunan piyade bölüğü ile değiştirilecek olan başka bir bölüğün Çerkesköy'e sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.165.68 165 68 Bahr-ı Siyah Boğazı Topçu Alayı efradı cedidesine verilen elbise üzerine şükran duasında bulunulduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.167.64 167 64 Şerefresan Vapuruyla gelen Bosna muhacirlerinin İzmid yoluyla Ankara'ya sevk edilmek üzere Bartın Vapuruna aktarıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.167.112 167 112 Çerkeslerin Kureyş Kabilesi'nden oldukları hakkında elde edilen risalenin takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.168.114 168 114 Makriköy'de Ermeni Mardik'in gazinosunda kumar oynatıldığı ve bazen içtima yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.2 172 2 Yafa'dan Trabzon'a giden idare-i mahsusaya ait Selanik vapurunun Kavak Limanı'na gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.70 172 70 Trabzon'dan gelen İdare-i Mahsusa'nın Adana vapurunda bulunan Yemen mürettebatından efrad-ı cedidenin Bartın nam vapura aktarılarak Kal'a-yı Sultaniye'ye gideceği, Adana vapurunun da Dersaadet'e gittiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.185.100 185 100 Van Seyyar Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Hüsrev Bey'in dedelerinden intikal eden Davud Peygamber yapımı bir zırh ile Hz.Ebubekir'e ait bir tacı Hazine-i Hümayun'a sunmak istediği ve bunların Van Valisi marifetiyle Saray'a celbinin emredildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.190.81 190 81 Muvasalat. Darb olayı . Askerlerin kaputlarını aldıkları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI