Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 1225 6 ORJİNAL KAYIT NO : 115 / 46-F
DAHİLİYE 2 5 Muhacirin köyleri teşkili için inşa olunacak evlerin plan dahilinde fenni ve sıhhi esaslara uygun olarak inşası için ilgililere gönderilen tamim ve dört proje.
DAHİLİYE 8 57 Kirmasti kazasının Hacı Ali karyesinde oturan Mehmed Samih Efendi'nin, Balıkesir Takib Kumandanı Binbaşı Ahmed Bey ve maiyyetindeki Çerkezler tarafından dövülüp, mallarının gasb edildiğine dair şikayeti tahkik edildiğinde hadisenin hakikat dışı olduğu ve bilakis Mehmed Semih Efendi'nin eşkıya ile işbirliği yapıp ahaliye zulmettiğinin mahallinden gönderilen tahkikat evrakından anlaşıldığı.
DAHİLİYE 16 27 İzmit Mutasarrıflığı dahilinde eşkiyalıkta bulunan Yetimoğlu, Amavud Mahmud, Kazım, Gürcü Bombacı Mustafa çeteleri tedbirler sonunda pişman olarak teslim oldukları Laz, Gürcü, Çerkeş ve Amavud ahali barışarak sulh'içinde yaşayacaklarma söz verdikleri.
DAHİLİYE 21 95 Adapazarı tehciri esnasında tehcir edilen şahıslara çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunarak ölümlerine sebeb olan Akyazılı Abaza Kâzım ile Kuru İbrahim'in yakalanması için çalışıldığı.
DAHİLİYE 23 69 Kafkasya'da Ermenilerin Müslüman ahaliye zulümlerinden dolayı Beyazıd'a hicret eden aşiretler hakkında Erzurum vilayetinden iki defa telgraf çekildiği, bu zulümlerin önlenmesi için Hariciye Nezaretince gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 23 102 Arnavutlarla Çerkezlerin çatıştığı Karacabey hadisesinin yatıştığı, yağmalanan şeylerin Çerkezlerden alınarak sahiplerine iade edildiği. Bursa'da Mülkiye Müfettişi Yusuf Ziya'nm bu olay ve mahallî asayişle ilgil raporu üzerine ihmalleri görülen zabit ve askerler ile polis müdürünün azli ve yerine iktidar ve faaliyeti denenmiş birinin tayini ve araştırmanın derinleştirilmesi.
DAHİLİYE 39 37 Düzce'de milliyetçiler aleyhindeki isyanı bastırmak üzere bölgeye gönderilen Kuva-yı Milliye müfrezeleri Hendek ile Adapazarı arasında ahali ile karşılaşarak taarruz ettikleri ve hükümet kuvvetlerinin galip geldiği. Düzce'den gelen kuvvetlerin^Adapazarı'na girdiği ve Kumandanları Safı Bey'in belediye reisliğine getirildiği, çıkan çatışmada Geyve'de 24. Fırka Kumandanı Miralay Mahmud ile Adapazarı eşrafından Kanbuladzade Said Bey ve meşhur şaki Abaza Kazım, Halim vs. nin maktul düştüğü.
DAHİLİYE 39 41 Büyük çoğunluğu Çerkesler'den mürekkeb Kuva-yı Milliye aleyhdarları ahali ile Kuva-yı Milliye arasındaki çarpışmalarda Kuva-yı Milliye'nin bir çok zabit maktul ile esir verdiği, top ve mühimmat ele geçirdiği. Bolu, Gerede, Çerkeş, Zağferanbolu, Beypazarı ve Mudurnu'nun ahali tarafmdan zapt edilerek Taraklı ve Nallıhan üzerine yüründüğü, Kuva-yı Milliye alehydarlarmdan müteşekkil kuvvetlerin ileri harekata hazır oldukları.
DAHİLİYE 40 51 Düzce kazası etrafındaki Çerkeş ve Abazalar'dan toplanan silahlı ve silahsız kalabahğm Düzce'ye hücum ettikleri, nizamiye askerlerinin bulundukları haneleri basdıkları, hapishanelerdeki tutukluları serbest bırafcdıkları, cephaneleri gasb ettikleri, isteklerini bildirmek üzere mutasarrıfın Düzce'ye gelmesini talep ettikleri ve diğer çevre köylerden toplu olarak gelen ahalinin istekleri hakkmda Bolu Tabur Kumandanhğı'nca gönderilen tahrirat suretinin takdimi.
DAHİLİYE 56 48 Biga ve havalisinde Yunanlılar tarafindan çete kurularak ahaliden belirlenen ölçülerde vergi alındığı, Yunanlılar'm varidat-ı maliyeden aşara el koyarak memurin ve müstahdemin-i hükümetin maaşmı vereceklerini söyledikleri, Biga'nın köylerinde bazı kızların irtidat ederek Yunan askerleri ile evlendikleri, Çerkezlerin Yunan efkarmı kabul ettikleri, Eşkiya çetelerinin köyleri basıp ahalinin mallarını gasb, ırzlarına tecavüz ettikleri, Biga'da hakim beyin kaçırılan oğlunun Maksidiye köyünden Hacı Bey'in elinde bulunduğu serbest bırakılması için fidye istendiği bu işte Yunan parmağı bulunduğundan kurtarılması için birşey yapılamadığı.
DAHİLİYE 91 15 Kuneytra'da oturan Çerkesler'den gönüllü olarak hizmet için vilayet merkezine gelenlerin ordu kumandanlığına gönderildiği.
DAHİLİYE 14 34 Rus ordularının Kafkasya taraflarında ve Karadeniz sahillerinde Osmanlılara ve özellikle de müslümanlarm mal, can ve ırzlarma karşı giriştiği mezalim hakkmda fotoğraf, vesika ve delillerin toplanarak Dahiliye Nezareti'ne gönderilmesi.
DAHİLİYE 21 68 Kendisini Çeçen prensi olarak tanıtan Kamil Arslan adındaki şahsın Rusya Sefareti ile ilişkisi olduğundan önce Bursa'ya, sonra İzmid'e sürüldüğü.
DAHİLİYE 22 13 Harbin ilanından evvel Rusya'dan Türkiye'ye gelen ve Çorum'da ikamet ettirilen Prens Kamil Atalof un fotoğrafının takdimi.
DAHİLİYE 38 32 Büyükdere merkez memuru tarafından yapılan yoklamada harbe iştirak ettiğine dair tecil kaydı olmadığı gerekçesiyle karakola sevk edilen Kafkasyalı Babaoğlu Abdülhamid'in, burada kötü muamelede bulunulduğu ve , tabiiyyet değişimine zorlandığını beyan etmesi üzerine tahkikat yapıldığı.
DAHİLİYE 44 38 Rusya'ya firar teşebbüsünde bulunan Çorum'da sürgün Kafkasyalı Prens Kamil Atalof ile casusluk yapmak üzere Rus askerine iltihak için giderken Çarşamba'da yakalanıp Osmancık'a geri gönderilen Karabet'in teşebbüslerini tekrarlamalarma meydan verilmemesi.
DAHİLİYE 55 26 Kafkas Müslüman Heyeti'nden Numanzade Ömer Faik Beyin, Kafkaslardaki İngiliz ve Fransız faaliyetleri, Kafkasların askerî ve siyasî durumu hakkındaki mektubunun gönderildiği.
DAHİLİYE 71 15 Harb-i umumiden evvel Dersaadet'e gelerek Bursa'ya ve oradan Ankara'ya sürgün edilmiş olan Prens Kamil'in Dersaadet Merkez Kumandanhğı'na şevki.
DAHİLİYE 14 23 Muhacirlerin iskan edildikleri günden itibaren iki sene vergiden muaf olması için sabit ve sürekli bir ikametgah seçmeleri veya iskan tahsisi tarihinin başlangıç kabul edilmesi. Osmanlı tabiiyetine geçmek isteyenlerle, ecnebilik iddiasında bulunanlar hakkında muamele yapılabilmesi için hüviyet tahkikat sonucu ve isticvabname suretlerinin gönderilmesi gerektiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI