Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.DH.1022.80629 1022 80629 İzmid'e mülhak Sapanca'da Çerkes ve Abazalarla Gürcüler arasında meydana gelen anlaşmazlığı tahkik için görevlendirilen memurlara harcırah verilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1022.49 1022 49 Tekirdagı Sancagı'nın Hayrabolu Kazası'na tabi olup Çerkes muhaciri yerleştirilen Mandıra Çiftliği ve civardaki koruların, söz konusu iskan olayından şikayetçi Abdullah ve Cafer Agalar'a babalarından irsen intikal eden ve vergileri ödenen araziler olduğunun yapılan tahkikat sonrasında anlaşıldığı. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1023 0
HATT-I HÜMEYUN 1023 0
İRADE İ.DH.1023.80656 1023 80656 Mehmed, Safranbolulu Osman, Çerkes Hüseyin Aden'deki Saray hademelerine maaş tahsisi.
MECLİS-İ VALA MVL.1023.10 1023 10 Gilan, Pristine ve Vılçıtrın kazalarında ve Ahyolu Bergosu'nun Balcılar karyesinde meskun Çerkes muhacirlerinden kuraklık dolayısıyla mahsul alamayan fukaraya nısıf yevmiye, hayvan hastalığından öküzünü kaybedenlere ise bedeli taksitlerle ödenmek şartıyla öküz verilmesi ve teferruatı. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1023.11 1023 11 Siroz'a gönderilen Çerkes muhacirlerinden Petriç Kazası ve köylerine yerleştirilenlere verilen öküz, tohum ve arazi ile ahali tarafından teberru olunduğu bildirilen haneler hususundaki yanlışlıkların düzeltilip ayrıntılı bir raporunun takdimi. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1023.12 1023 12 Bila-veled vefat eden Sirozi Ferhad Bey-zade Ali Bey'in mahlul düşen Divri Çiftligi'nin yüz Çerkes muhacirine taksim ile tapu senedleri verilmek üzere usulüne göre tanzim olunacak mazbatalarının Defterhane'ye irsali. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1023.29 1023 29 Sumnu'daki akrabalarının yanına gitmek için daha önce yerlestirildikleri Pristine'den kaçan ve Palanka'da durdurulan altı hanelik Çerkes muhaciri kafilesine engel olunmaması, Sumnu'ya vardıklarında da akrabaları yanında iskanları hususunda lazım gelen yardımın yapılması. (2. Rumeli)
İRADE İ.DH.1023.80729 1023 80729 İzmid'e bağlı Sapanca'da Çerkez, Abaza ve Gürcüler arasında meydana gelen olayların önlenmesi için görevlendirilen memurlar ve ayrılan tahsisat.
İRADE İ.DH.1024.80757 1024 80757 Sapanca'da Gürcüler ile Çerkesler arasında meydana gelen anlaşmazlık.
DAHİLİYE DH.MKT.1026.37 1026 37 Tahlis-i can hususunda hüsn-i hizmetleri görülen Antalya Mevlevi Dergahı seccadenisini ile polis efradından Çerkes İsmail Efendi'nin tahlisiye madalyasıyla taltifi.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Anapa'da cereyan eden muharebeye dair tafsilatı havi Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Sadrazamın dairesi için istenilen Tüfekçi neferatının, başbuğ tayin edilen Üsküfser Ayanı Karabey maiyyetinde gönderildiğini ve Kara Bey'in bir miktar Asakir-i Mansure'yi dahi götüreceğini mübeyyin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hüseyin Paşa tarafından kapıkethüdası ve Sadaret Mektubcusu Raif Efendi'ye gönderilen şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Gürcü Dedabal Han'a Goril kıtasının fermanının gönderildiğine ve Faş Kalesi ile Gürcistan imdadına ordu çıkarıldığına fakat Gürcistan ahvalinden şimdiye kadar haber alınamadığına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapıkethüdası ve Sadaret Mektubcusu Raif Efendi'ye şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Anapa muharebatına dair tafsilatı havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Ruslarla Anapa'da cereyan eden muharebata dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Trabzon'dan gelen Posta Tatarı Yakub Bey'in Ruslarla Anapa'da cereyan eden muharebat hakkındaki takriri.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Ruslarla cereyan eden muharebe hakkında tafsilatı ve daha büyük çapta bir kaç topa ihtiyaç lüzumunu vesaireyi müşir Anapa Kaymakamı Osman Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Anapa Kalesi'ndeki topların noksan ve çap ile menzillerinin kifayetsiz olması yüzünden maruz kalınan tehlike, telefat ve ihtiyaç hasıl olan top miktarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın Anapa'daki Kaymakamı Osman Paşa tarafından gönderilen şukkalar.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI