Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Kırım'a kaçan Tayyar Paşa'yı bir müddet yanında saklaması esbabından dolayı kusurunun affı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar paşa'nın harekatına ve ahali ve derebeyleriyle münasebatına ve düşmanlarına ve tarafdarlarına dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Abazaların kendisini teslim etmeyip mülklerinin harabiyetlerini kabul edeceklerine ve Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'i de tard ile Abaza ihtilalinin Trabzon'a ve Çıldır'a kadar genişleyeceğine ve bu sebeple Sohum'da kalebend kalmasına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Sohum'da Sadaret alemdarı Abdurrahman Ağa ile donanma başbuğu Halil ve Keleş Ahmed Beylerin muharreratının ve taahhüd senedinin sunulduğuna, Tayyar'm Trabzon'daki tarafdarlarının isimlerine, Kırım'a kaçması şüpheli olduğundan takip edildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'yı saklanması şahsı, ailesi ve Abaza taifesi için felakete sebep olacağından başını kesip İstanbul'a göndermesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşanın Kırım'a gittiğine tekrar Abaza kabaili arasına gelir ise öldürüleceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa Kırım'a gitmek üzere Sohum'dan sefineye bindiğine, donanmanın Trabzon'a geldiğinde sergerdelerin kaçtıklarından Lütfullah, Abdurrahman ve Çarşambalı Süleyman'ın kaçtıklarına ele geçerlerse idam edileceklerine ve para taahhüdlerine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Pulathane'ye geldiğine, Kalcızade Memiş Ağa'nın Sohum'a buğday kayığıyla mektuplarını Tayyar Paşa'ya gönderip oradan Kırım'a gittiğine, Abaza kabile reislerinin davete icabet eylemediklerine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar'm idamı fermanını getiren Sadaret alemdarı Abdurrahman Ağa ile donanma başbuğu Halil Bey'in Trabzon'a geldiklerini haber alan Tayyar'm Rus gemisiyle Kırım'a kaçtığı, ele geçerse idam edileceğinden suçunun affına dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 İdama mahkum Tayyar Paşa'nın Kırım'a gitmek üzere sefine ile Sohum'dan ayrıldığından Abaza kabaili arasına gelir ve görülürse başı kesileceğine ve etbaı da derhal tutulacağına aksi takdirde devlete bin iki yüz kese akçe verileceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'nın Sohum'dan Kırım'a gitmek üzere kayığa bindiği, Soğuksu taraflarında Abaza kabile reisi gizlendiği, bazı kabile reislerine hediyeler gönderdiği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'nın küçük bir sefine ile Kırım'a gittiğine, Pulathane'de emir beklediklerine, kethüdası Lütfullah ile Çarşambalı Süleyman ve Kenanoğlu ve delilbaşısıyla Danabaş'ın Soğuksu taraflarında gizlendiklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa'nın Kırım'a gittiğine ve Abaza kabilelerine gelir ise katledilmesi için sergerdelere tenbihat yapıldığına dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar paşa gailesinin define muvaffak olması üzerine padişah tarafından gönderilen hediyelere teşekkürüne ve bazı mukataaların uhdesine verilmesine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Sohum Kalesi'ne kaçan Tayyar'm ve emvalinin teslimi hakkında gönderilen emirnameye Muhafız Keleş Ahmed Bey'den alınan cevapnamenin takdimine dair.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa ile amcazadesi Hasan Bey'in idamı emredilmiş ise de bunun taksiratı Cabbarzade ile olan münazaasından ileri gelmekle cezasının kalebendliğe tahvili hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 104 0 İdamı ferman olunan Trabzon Valisi Tayyar Paşa'nın affıyla malikanelerinin ibkası halinde senede iki bin kese devlete vereceğine, malikaneleri verilmeyip Anapa ve Faş tevcih olunursa beş bin kese vereceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 107 0 Rusyalılar'ın Anapa Kalesi'ne hareketine karşı Karadeniz şark sahilleri metruk kaldığından selefi eski Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın Erzurum'a, Erzurum Valisi Alaaddin Paşa'nın Haleb'e ve Trabzon Valisi Tayyar Paşa tarafından münasib bir muhafız tayini hakkında. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Zahire alındığına, Kabartalar arasındaki ihtilafın halline müdahale olunacağına, Anapa Kalesi'nde 360 hane halk olup Taman, Kirş, Yenikale ve Aco ahalisinden nüfus iskan edileceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Anapa Kalesi'nde yapılan yerleri mima-ı Hassa hulefasından İbrahim Efendi keşfederek defterini takdim eylediği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI