Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 29 51
HARİCİYE NEZARETİ 2454 60 ORJİNAL KAYIT NO : 156 Preportiç Gazetesi'nin Kafkasya Ve Karadeniz hakkındaki neşriyatı. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2440 15 ORJİNAL KAYIT NO : 152 Kafkasya hakkında bilgi ulaştıracak muhbirlerin nasıl seçileceği, nerelerde nasıl çalışacaklarını soran Stockholm Sefareti'ne mahrem telgraf (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2415 51 ORJİNAL KAYIT NO : 143 Fuad Paşa hazretlerinin Viyana ve Berlin'e müteveccihen hareket eylediği ve maksad-ı seyahati Avusturya ve Almanya'da bulunan Kafkasyalı usera ile temasda bulunarak Kafkasya'da ihzar edilmekde olan kıyama iştirak etmelerini sağlamak olduğu. (EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2414 8 ORJİNAL KAYIT NO : 143 Rusların Alman olan vatandaşlarını Sibirya'ya sürgüne göndermeleri hasebiyle Stockholm'a gelen Alman asıllı Rus tebasmdan Baron Uxkuirün, Kafkasya müslümanlarınm Rusya'ya karşı kıyam hazırlıkları ve Müslüman Çerkesler hakkındaki izlenimleri. (EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2405 58 ORJİNAL KAYIT NO : 140 Rus Ordusu'na yardım eden iki Rus sivilin harp esiri olarak alınması ve Rusların Kafkasya'da umum devletler hukukunu hiçe sayarak müslüman halka reva gördükleri mezalim hakkında tafsilat. (FR.)
HARİCİYE NEZARETİ 2404 81 ORJİNAL KAYIT NO : 140 Prens Roboloff un Roma'ya memuriyetinin Almanya ile İtalya arasındaki münasebeti kuvvetlendireceği, Balkanlar ahval-i umumiyesine bilhassa Romanya ve Yunanistan'm vaziyetleri, Trablusgarb ve Bingazi ahvali İtalya'ca hoş karşılanmadığı, Rus erkan-ı harbiye raporlarından anlaşıldığma göre Ordu-yu Osmaniye'nin Kafkasya'da pek şeciane harp ettiği, Arnavutluk ahvali, muharip devletlere ait misyonerlerin ıtlakları Vatikan'da pek ziyade mucib-i mahzuziyet olduğu ve saireye dair Roma Sefareti'nden alman haftalık matbuat raporunun suretinin leffen irsal kılındığı. (FR., EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2402 70 ORJİNAL KAYIT NO : 138 Başkumandanlık Vekilliği'nin Kafkasya'daki olaylar, Rus ordusu ve Osmanlı hududundaki hareketlerinden, Tiflis ve Kars şehbenderlikleri vasıtasıyla hiç haber alamadığı, bu durumun şehbenderlikler için iyi olmıyacağı, doğrudan haber veremedikleri takdirde sefaret üzerinden ve ayrıca Galiçya, Lehistan'a doğru Prusya hududu üzerine de bilgi istendiğini bildiren Petersburg Sefareti'ne tahrirat. (EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2401 61 ORJİNAL KAYIT NO : 138 İttihat ve Terakki Cemiyeti azalarmdan birinin, Rusya ve Hindistan müslümanlanm ayağa kaldırmak içm Kafkasya, Kırım ve Hindistan'da gizli cemiyetler bulunduğuna dair verdiği beyanatın Avusturya gazetelerinde neşrolunduğu. (FR., EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2288 11 ORJİNAL KAYIT NO : 94 Savaş olaylarına dair düşman veya tarafsız ülkeler basınında bazı gazetelerde yayınlanan;" Mısır'a tecavüz edilmeyecektir ", "îtalya Yunanistan tarikiyle asker sevk ediyor", "Romanya ve İtalya yakında harbe dahil olacaktır", "Osmanlı Ordusu Mısır'a doğru gidiyor", "Garibaldi'nin cenaze alayında nümayiş", "Türkler Hrıstiyan ahalinin Memalik-i Osmaniye'den çıkmalarını tavsiye ettikleri söyleniyor", "Türkler felaketlerini itiraf ediyorlar", "Osmanlılar Rusları tecavüzden men etmek için asker cem ediyorlar", "Amerikalı sabık senatör Depyo Almanya siyaseti zayıftır diyor", "Memurin-i Osmaniye İstanbul'dan firara hazırlanıyor", "Kafkasya'da ellibin Osmanlı askeri telef olmuştur" ve "Kafkasya muharebesi hakkmda Rusların resmi havadisi" başlıklı makalelerin tercümeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 2288 7 ORJİNAL KAYIT NO : 94 Savaş olaylarına dair düşman veya tarafsız ülkeler basınında bazı gazetelerde yayınlanan;" Mısır'a tecavüz edilmeyecektir ", "İtalya Yunanistan tarikiyle asker sevk ediyor", "Romanya ve İtalya yakında harbe dahil olacaktır", "Osmanlı Ordusu Mısır'a doğru gidiyor", "Garibaldi'nin cenaze alayında nümayiş", "Türkler Hnstiyan ahalinin Memalik-i Osmaniye'den çıkmalarını tavsiye eyledikleri söyleniyor", "Türkler felaketlerini itiraf ediyorlar", "Osmanlılar Rusları tecavüzden men etmek için asker cem ediyorlar", "Amerikalı sabık senatör Depyo Almanya siyaseti zayıftır diyor", "Memurin-i Osmaniye İstanbul'dan firara hazırlanıyor", "Kafkasya'da ellibin Osmanlı askeri telef olmuştur" ve "Kafkasya muharebesi hakkında Rusların resmi havadisi" başlıklı makalelerin tercümeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 2198 2 ORJİNAL KAYIT NO : 52 Rusya Hükümeti'nin Ardahan ve Kafkas cephesinde esir düşen Osmanlı askerlerinin rütbeleri hakkında bilgi talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 2455 17 ORJİNAL KAYIT NO : 156 Salzburger Chronik adlı Avusturya gazetesi'nin neşrettiği Türkiye ve Kafkasya başlıklı makalede Osmanlının Kafkasya'daki teşebbüslerinin zaafa ve Rusya ile ilişkilerin ihlaline neden olacağından Kafkasya yerine Irak ve Filistin cephelerine önem verilmesi gerektiğinin vurgulandığı. (FR.,EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2455 33 ORJİNAL KAYIT NO : D 157 Almanların Güney Kafkasya'da Gürcü, Ermeni ve Bolşeviklerle birlikte islam köylerine yönelik harekata iştirakleri ve bu bölgedeki Osmanlı nüfuzunu kırarak yerleşme girişimleri. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2456 19 ORJİNAL KAYIT NO : D 157 Edime çevresinde sınırın belirlenmesi; Karadeniz fîlosunun paylaşımı, savaşın devam edip etmemesi ve Kafkasya bölgesi ile ilgili Türkiye-Almanya-Bulgaristan arasında var olduğu ileri sürülen muhtelif anlaşmazlıklar hakkında The Nation'un makalesi. (FR.,EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2456 29 ORJİNAL KAYIT NO : D 157 Türkiye ile Rusya arasmda yapılan sulh neticesinde Kafkasya'da Azerbaycan adı altında kurulan devlete, buranın İranın bir eyaleti olduğu ve tarihte bu isim altında bir hükümet görülmediği iddiasıyla İran sefaretinin serzenişte bulunması. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2457 25 ORJİNAL KAYIT NO : D 157 Nieuws van des Dag gazetesinde "Türkiye, Kafkasya ve Bulgaristan" serlevhasıyla neşredilen makalenin Fransızca hülasasının üç nüsha olarak takdim kılındığı. (EHT.,FR)
HARİCİYE NEZARETİ 2866 40 ORJİNAL KAYIT NO : TS 209 Ermeniler hakkında bazı malûmat i'ta edeceğine dair "Biçare Çerkeş" imzasıyla Nezaret'e mektup.
HARİCİYE NEZARETİ 2206 72 ORJİNAL KAYIT NO : 54 Harp münâsebetiyle muhtelif yabancı gazete haberlerlerinin kupürleri: Zulme uğratılan ırklar hakkında Roma'da yapılan kongre ve Waşington hükûmeti'nin deklarasyonu. İran ve müttefikler, Prof. Browne'm İran Anayasa hareketi ile ilgili tebliği. Almanların Rusya'ya girişi ve Fransa üzerine yürümeleri, Hindistan'da siyâsi reform,Besarabya meselesi, Ahnanlar'm Fas'a saldırması Amerika Kızılhaç Teşkilâtı ve ambulans gemisi,Siyonistlerin emelleri. Almanya'nın Polonya planları,Türklerin Yunanlılara başkaldırması, Almanlar'm Potsdam heyeti Türklerin Kafkasya hırsları ve Alman yazarlarmm protestosu, Nastûri Patriki'nin öldürülmesi. İngilizlerin hindli askerleri. Türkiye'deki İngiliz esirleri,îngilizlerin Filistin'de ticari faaliyetleri,Bertrand Bareilles'in İstanbulla ilgili eseri ve İstanbul'un krokisi, Müttefiklerin deklarasyonu.Marmaduke Pickthall'in "Oriental Encounters" adlı eseri, Tunusluların gayretleri. Hindistan'da yapılan dînî ve siyâsî reformlar. Fransız Basmı'nda harb haberleri. Amerka'nm müttefiklere yardımı. Harp sonrası ekonomisi, İngiliz Harp Hükûmeti'nde yer alan Hindlilerin görüşleri. Türkiye'deki İngiliz harp esirlerme yardım. Montagu Raporu'na göre Hindistan'm geleceği, İtalyan gazetelerinin Türkiye aleyhin- deki haberi, Filistin'in geleceği ve Siyonizm, Bombay Harb kaynakları, Türkiye ve Almanya harb ilişkileri. Bingazi-Mısır hududu,Türkiye'nin Tebriz'i işgali, Mihrace'nin muharipleri hakkın da görüşleri, Türkler'in Tebriz'e girişi ve bununla ilgili Alman haber-yorumları. Hind endüstrisi, Türkiye'de iskân. Cezayir'de reform Balfour'un konuşması. Hindistan'da vaziyet Ağa Han ve Montagu.Türkiye'nin iddiaları Lloyd George'un askerî vaziyet raporu.Türk esirleri.Şark Demiryolu.Bulgar emelleri ve Romanya.Filistin İngilizlerin elinde Kühlman'm açıklamas, Almanya ve Hindistan.Hindistan reformu. Hindistanda adaletsizlik.Bulgarların Makedonya'da emelleri ve İtilafçılara temayülü.Balkan Harbi.Milletler Cemiyeti. İsviçre ve Milletler Cemiyeti
HARİCİYE NEZARETİ 59 10 ORJİNAL KAYIT NO : 328 / 1 Kuzey Kafkasya müslümanlan ve Petersburg çevrelerinin padişah ile çarın anlaşma yolunda olduklarına inandığı. Osmanlı Hükümeti, Rusya ve İngiltere arasmda ittifakta anlaşmazlık, Çanakkale Boğazı meselesi. Rusya'nın hedefi Afganistan olmayıp İstanbul olduğu. Dünya genelinde Ticaret gemilerinin vaziyeti. Rus-İngiliz harbinin Türkiye'deki intihabaları. Rusya'nın askeri faaliyeti. Rusya'nm Akdeniz'e açılma gayesiyle asırlardır yaptığı saldırılar. İngiltere'nin bir harb hali için korsanları silahlandıracağı. Şark'ı iyi bilen İngiliz Sullivan ile Şark meselesi üzerine bir mülakat. Türkiye'nin İngiliz filosunu engellemek için Ruslarla bir anlaşma yaptığı ve Rusya'nın harb gemisi inşaası. Orta Amerika'da zuhur eden ihtilal. Suriye'de mukim İngiliz gazeteci Oliphant'ın Filistin keşifleriyle ilgili yazısı. Rus-İngiliz harbinin devam edeceği. Bulgaristan'da papazlarm çıkardığı grev. Mısır kanalı ile ilgili yazı. Mekke ile Tayf arasına telgraf hattı çeken Türklere Arapların saldırdığı. İngiliz-Rus harbi karşısında Osmanlı siyasetinin ne olacağı. Gazeteci Oliphant'm Filistin ile ilgili arkeolojik keşif yazısı. Heratlı kadınlarm yabancı askerlere karşı tutumu. Kuzeydoğu Kanada'da melezlerin isyanı. Çanakkale Boğazı'ndan harb gemilerinin geçmesi meselesi. Rus medeniyetine dair makale. Kafkasyalıların Rusya'ya isyanı için Türkiye ve İngiltere'den yardım talebi. İstanbul'daki sefaretler ve boğazlar meselesi. Rus subaylarmm İngiltere'ye karşı duyguları. Panama buhranı . Gladstone'in Rus harbi ile ilgili konuşması. Ruslarm Herat'a doğru ilerledikleri ve ingiltere gibi hususlarda 11-30.4.1885 tarihleri arasında Amerikan basınında çıkan haberlerin takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI