Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 980 0
HATT-I HÜMEYUN 980 0
HATT-I HÜMEYUN 982 0
HATT-I HÜMEYUN 982 0
HATT-I HÜMEYUN 984 0 Rusların kırk kadar dubası Yergöğü boğazı ağzında olan Toprakkale ye dokuz buçuk saat top attıktan sonra münhezimen avdet ettiği.
HATT-I HÜMEYUN 984 0
HATT-I HÜMEYUN 989 0 İnkıtaya uğrayan mükelamenin tekrar başladığına,Rus murahhasları tarafından serd olunan iddialara mukabele ile hudududn Prut nehrinden olmasına,Kili ve İsmail kaleleri ve civarı olan Bucak arazisinin Devlet-i Aliyye de kalmasına , Anadolu'dan asla bir yer terkolunmamasına hakkında fikir ve mütalalar beyan eedildiğine ve müsalaha etrafında konuşulduğuna dair murahhaslarımızdan gelen şifreli tahrir.
HATT-I HÜMEYUN 989 0 Öte yakada olan askerlerimizin harb esiri addedilmemesi için yapılan teşebbüslerden kati bir netice alınmamış,bahadır Giray ve diğer sultanların Bükreş'e , askerlerin Bükreş civarındaki kçylere kaldırılmış vekışlık elbiselerin verilmiş olduğunun haber alındığına dair murahhaslarımızdan gelen şifreli tahriratın hal sureti.
HATT-I HÜMEYUN 989 0 Hudududn Prut'tan başlaması,anadolu dan hiçbir arazi terkedilmemesi , askerlerimizin harb esiri adolunmammalarındaki taleplerimiz Rus murahhaslar ile mükalemeyi güçleştirdiğe dair mükaleme mazbataları ile takrirlerin alındığı ve para gönderilmesi hakkında murahhaslarımıza yazılan emrin sureti.
HATT-I HÜMEYUN 990 0 İstilaya uğrayan yerlerin tahliyesi için İstanbul Rus elçisi italenski'nin Bükreş teki memura yazdığı kağıdın gönderildiğine dair galib efendi ye yazılan şifreli emrin sureti.
HATT-I HÜMEYUN 990 0 Kobanlı olup Rus ordusunda hizmet eden ve Silistre'den kaçan bir tatarın ifadesinde, Silistre Kalesi'nde düşmanın az kuvveti olduğu hakkında şifahi ifadesi.
HATT-I HÜMEYUN 994 0 Düşmanın harekatı, Gürcistan ve Abaza ahalisinin vaziyetleri hakkında gelen haberlere, Rusların denizden Pulathane'ye çıkardıkları askerin denize döküldüğüne dair Hazinedarzade Süleyman Ağa'nın Sadrazam Yusuf Paşaya yazdığı mektup.
HATT-I HÜMEYUN 999 0 Çıldır valisi Şerif Paşa'ya barut ve fişek ile imdad olunması,Gürcü beylerinin ve o civar ağalarının hüsn-i tedbir ile bu tarafa celb olunmaları ve Gülşen beyzade'nin ahvalinin tahkik olunması hakkında sadrazam yusuf Ziya Paşa dan kaymakama yazılan tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Rusca yazı ve rakamları ve kırmızı mührü havi bir pusula olup neye dair olduğu hakkında hiçbir meşruhat olmadığına dair pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Sohum Muhafız-ı sabıkı Arslan Bey'den gelen kağıtların leffen takdim edildiği ve kendisine top ve cephane ile muavenet olunursa Çerkez kabaili ile beraber Rusya aleyhine çalışacağı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Trabzon Mütesellimi Osman Ağa'dan gelen arıza olup,Gürcü Açık Baş hanı Ruslarla muharebe edip galib geldiği ve Rusları memleketlerine istemedikleri vebu tarafın askeri Batum'a cem olduğu onların da bir taraftan yardım edecekleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1002 0 Rusların Faş, Sohum, Kemhal, Anakara, Kabail-i Abaza, Açık Baş Ülkesi, Goril, Mekril vesair mahal ve mevazii tahliyeleri icab ederken yalnız Ahılkelek ve Faş kalelerini tahliye edip diğerlerini tahliye etmeyeceklerini bildirdiklerine dair Canik Muhassılı Süleyman Paşa'dan gelen kaimeden bahisle Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan kaymakama kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1002 0
HATT-I HÜMEYUN 1003 0 Ruslarla musalaha neticesi olarak usulen Rus murahhaslarına hediye verilecek mücevherat vesaire hakkında sadrazam Hurşid Ahmed paşa dan kaymakama kaiöe.
HATT-I HÜMEYUN 1004 0 Sohum Muhafızı Arslan Bey'den Sadaret'e gelen ariza olup, ileride Batum seraskerinin yanında beklediği halde Sohum'un tahlisi için top ve mühimmat vermediği ve Çerkeş beylerinden gelen kağıtları leffen gönderdiği hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI