Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZJ.15.18 15 18 Atina Sefiri Rıza Bey'in, Yenişehir Müslümanlarının isleri ile iştigal etmediğine dair şikayeti.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.17.6 17 6 Eski Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın damadı Mahmud Bey'in başkanlığında bir Çerkes Hükümeti teşkil etmek amacıyla cuma selamlığında padişaha suikast tasarlandığının ihbarı üzerine yapılan tahkikat ve neticesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.18.30 18 30 Adana valisinin gereği gibi görev yapmadığı. Ermenilerin fesat eylemleri. Halep'de zuhur eden kolera Adana'ya geçtiği halde hükümetin bir tedbir almadığı. Çerkes muhacirlerin perişan bir halde oldukları.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.18.45 18 45 Tırhala Yenişehir Mevlevihanesi'nde postnişin iken bu yerin Yunanistan'a terki sebebi ile Bursa'ya hicret eden Mehmet Keleş'in emir buyrulan maaşının verilmesi talebi. Müteveffa Kaymakam Mehmed Ali Bey'in oğlu İsmail'in çaresizlikten ögrenciliği sürdüremiyeceğinden kendisine memuriyet verilmesi ricası. Manastır dahilindeki Estroğa nahiyesi ahalisinden Raşid b. Hayrullah'ın Dersaadet'e gelerek Mekteb-i İdadi-i Şahane'ye kabulü ricası. Çerkes muhacirlerinden Konya'nın Aksaray kazasında mukim Çerkes Ali adlı sahsın fakirliği nedeniyle atiyye ihsanı hususunda ricası.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.19.7 19 7 Canik'de âşâr mültezimlerinin ahaliden aldıkları öşür tahsili sırasında halkın malını gasp ettikleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.19.54 19 54 Çerkes muhacirlerinden Bandırmalı Selim Efendi b. Hüseyin'in Maiyyet-i Sahane Çavusluğu'na kayd olunması.
YILDIZ Y..PRK.AZJ.2.58 2 58 Dersaadet civarında bulunan Rusya ordusunun ahvalini bildirir tahkikname. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.2.60 2 60 Abzah kabilesinden İsmail ve Batık adlı kardeşlerin Çerkes Mehmed Bey'in zulüm ve esaretinden şikayetleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.20.58 20 58 Yüzbaşı Salih'in Edirne taraflarındaki taburlarda bulunan bazı zabitanın uygunsuz hareketlerinden şikayeti.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.21.22 21 22 Çerkes muhacirlerine iskan için verilen arazilerin iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.80 23 80 Kubatizade İsmail Hakkı'nın halinden şikayetle merhamet isteği. Çerkeslerin de Hamidiye Alaylarına alınması hususunda istida verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.120 23 120 Tophane'de Sakıcıbası Mahallesi'nde oturan Çerkes muhacirlerinden Safer'in padişahın huzuruna kabulü talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.27.57 27 57 Çarşamba Kazası Kaymakamı Çerkes Musa Bey'in zulmünden şikayet.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.27.74 27 74 Macarlı Resid (Wambery)'in Macaristan'da açılacak bir sergi için Osmanlının elinde bulunan Macar asıllı eski eserlerin bir müddet için gönderilmesi talebi. Macarlı Resid'in doktoru Eşvayker ve Tuna Vapurları Nazırı Dali'nin taltifleri talebi. Macarlı Reşid'in Almanya'da yayınlanan "Avrupa Matbuatı ve Türkiye" baslıklı makalesinin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.3.103 3 103 Padişah yaverliğinden mahrec Çerkes Mahmud Efendi ve beraberindekilerin Galata'da halka bir mazbatayı imzalattıklarına dair ihbar.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.25 33 25 Çerkes Osman Nuri'nin rütbe terfii istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.77 33 77 Karasu'da çete görüldügü rivayetinin asılsız oldugu.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.41.3 41 3 Torunu Çerkes diye Harem agalarından Vasıf Aga'ya satılan brahim Edhem'in torununun bulunması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.42.100 42 100 Talan Uluğ isimli Rus vapuru ile Sirkeci'ye gelen Çerkes ve Kırım muhacirlerinin Beşiktas vapuruna aktarma yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.124 50 124 Çerkeslerden olup oğlunun musikiye kaydının kabulü istirhamı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI