Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 770 0
HATT-I HÜMEYUN 771 0 Çıldır eyaletinden Kars'a asker göndermeğe bir veöhile imkan olmadığı ve kendileri imdad ve ianeye muhtaç oldukları hakkında Çıldır Valisi Ahmed paia mührü ile Şark seraskerine.
HATT-I HÜMEYUN 771 0 Çıldır^dan kars'a muavement adilmek emrolunmuş ise de Çıldır'ın haberi olmadığı ve asker göndermek kabil olmadığı hakkında Çıldır Valisi Ahmed Paşa mührü ile Kars muhafızına.
HATT-I HÜMEYUN 778 0 Gürcistan ve Kafkasya Sipahsalan General Baron Rozan'ın Trabzon Valisi Osman Paşa'ya gönderdiği mektup olup kabail efradına harp malzemesi satılmasının meni ve saire hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 783 0 Güril hakimi Mamye'nin gelen kağıdında Moskof'lunun Günanis'te cemiyetleri olup nereye gidecekleri malum olmadığı ve Güril'e iane olunmazsa kaleler Rus'un eline geçtikten sonra Çıldır'a hücum edeceği muhakkak olduğu hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 783 0
HATT-I HÜMEYUN 783 0 Tiflis ve Açıkbaş ahvaline dair Çıldır beylerbeyi Ahmed paşa dan gelen iki ariza ile kendi haber aldığı havadise dair bir ariza leffen takdim olunduğu hakkında. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 783 0 Güril müdiresinden gelen adam ile kağıdı ve Ahmed beye gelen mektubu ile tercümesi leffen takdim olunduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 789 0 Acara mütesellimi Ahmed'in üç bin askerle Hüsrev paşa'nın maiyetine gelip fakat günler geötiği halde askerin maaşının alamadığından asker dağılmaya yüz tuttuğu ve bu hususta Kars mahkemesin den ilam ve mahzar aldığı hakkında. A.g.y.t.t.
HATT-I HÜMEYUN 789 0
HATT-I HÜMEYUN 792 0 İran ile Moskov arasında sulhun bozulduğuna dair İran'dan Ağa Hasan'a gelen yedi adet Farisi mektubun tercümeleri olup Moskof sefirinin na-layık hareketinden ve Türkiye , Rusya muharib iken kendilerinin musalahada olmasını tecviz etmediklerinden ve iki islam devletinin daima birbirine muavenet edip küffara göz açtırmamak lüzumundan ve Dağıstan ve Şirvan2a haberler gittiğinden ve mısır ve Şam'dan Erzurum'a külliyetli asker geleceği havadisine çok memnun olduklarından ve serasker paşa keyfiyeti devlet-i Aliyye ye yazıp beraberce Rus'a hücum edilmesi lazım geldiğinden bahistir. a.g.y.t.
HATT-I HÜMEYUN 792 0
HATT-I HÜMEYUN 793 0
HATT-I HÜMEYUN 798 0 Kokas dağı Çerkeş ahalisi için Londra'dan Petresburg'a bir-takrir gönderildiğine ve Devlet-i Aliyye'nin temamiyet-i mülkiyesi için düvel-i hamse murahhasları tarafından mükaleme icrası hakkında Avusturya'nın teklifini İngilizlerin kabul etmediklerine ve Devlet-i Aliyye ahvali hakkında işittiği ahvale dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 798 0
HATT-I HÜMEYUN 798 0
HATT-I HÜMEYUN 798 0 Çıldır eyaletinde düşman tarafından vuku bulacak tecavüzden muhafaza ulumunun mültezemi olup Ahıska ahalisine Açıkbaş han'ı tarafından vürud eden varakaların takdim kılındığına dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 8001 0
HATT-I HÜMEYUN 800 0 Kara Mahmud Bey maddesini ve hususat-ı saireyi mütemmim Trabzon valisi Şerif Paşa tarafından Dağıstan'lı şehsuvar Bey vasıtasıyla vürud eden tahrirat ve mir-i mumaileyhin takriri hakkında sadrazamın mezkur işlere ait verdiği izahatı havi.
HATT-I HÜMEYUN 800 0 Mısır seferiyle Kars'ta sadrazamın maiyetinde ettiği hizmetlere mukabil Geçvan kazasına ikad ile çerağ edildiğine ve Magezberd kazasına ikad olunan sabık Kars Muhafızı Mehmed Paşa'nın biraderi Kara Mahmud Bey'in kars Muhafızı Abdullah paşa ile olan avdetlerine mebni İran ve kars taraflarından müşarun ileyh tarafından vuku bulan tecavüzata ve bu meyanda kendisininde emvali gasbolunduğuna ve Şerif Paşa'nın Şark Seraskerliğine tayin edilmeyip Trabzon'a memur edilmesi İran ve Dağıstan taraflarında mahzubiyeti mucib olduğuna ve saireye dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI