Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Bütün Gürcistan'ın ittifak ederek Rusya'dan kurtulmak için çalışacakları ve Devlet-i Aliyye tarafından yardım edilmesi ricasına dair Trabzon'da mukim Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'dan Erzurum Valisi Galip Paşa'ya gelen mektup.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 İran ordusunun Ruslar ve Gürcüler üzerine yürüdüğü ve Gürcistan halkının dahi harekete başladığı ve sair o taraf havadislerine dair Çıldır valisi Hakkı Paşa nın Galip paşa ya gönderdiği tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Fransa , İngiltere ve Rusya arasında AKD olunan muahedenin hülasası. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 857 0 Soğuksu iskelesine gönderilen mühimmat ve cebhane. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 945 0
HATT-I HÜMEYUN 960 0 Çerkeş memleketlerinin ahvalini tetkik için gidip on beş ay oralarda oturduktan sonra avdet eden Lonkurd nam İngilize orada olan refikinden gelen mektup ile kendisinin takriri olup bir fırtınada Çerkeş sahillerinde büyük küçük otuz beş kadar Rus gemisinin kazazede olduğu ve eşyasını Çerkesler yağma edip gemileri yaktıkları, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 961 0 Rus Cenarali Sarn'ın Çerkeş ve Koban memalikinden olan tecavüzünden ve onları Rus tebaası yapmak istediğinden bahis Trabzon'dan gönderilen mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Sohumlu Arslan Bey'e iane olunmasının hafıyyen emredilmesi üzerine, bir mutemed adam ile top, cebhane vesaire göndermiş ise de Faş muhafızından haber muhalif zuhur etmekle gönderdiği adamın getireceği haberi tekrar bildireceği.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Faş muhafızından gelen Hüseyin Ağa'nın takriri üzerine Rusların Gürcistan'da nişanlar dağıttığı ve Arslan Bey'in Çerkeş ve Abaza beylerini tamamen maiyetine aldığı vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Keleş Beyzade Arslan Bey'in bir miktar Çerkeş askeri ile Soğuksu denilen mahalde Ruslarla harp ederek mağlup olduğu ve tekrar Çerkeş içine gittiği.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Arslan Bey'in kavi tedarikat ve bir çok Çerkeş askeri ile tekrar avdet edeceği havadisi şayi olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 966 0 On bin kadar bir kuvvetle Rus ordusunun Kuban Nehri'ni geçip Anapa Ordusu Nazırı Ahmed Efendi maiyetindeki ordu ve kabilelerle yaptığı büyük bir muharebede mağlup ve perişan olduğu, bir haylkelefat verdiği ve Cacana Kalesi halkından birinin çıkıp yirmi bin kadar kuvvetle Rusların bir kalesini basıp katliam ve yağma edip döndükleri.
HATT-I HÜMEYUN 966 0 Rusların musalaha teklifine Devlet-i Aliyye ile sulh akdine vabeste olduğu cevabının verildiğine, Gence ve Karabağ'da tahaşşüd eden Rus ordusu ile naibüssaltane Abbas Mirza Ordusu arasında yapılan muharebede düşmanın bozulup kaçtığına, diğer bir cihette Çerkeş ve Gürcülerin bir muvaffakiyet kazandıklarına dair gelen takrir tercümesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 967 0 Sulha dair padişahtan alına yeni talimattan başmurahhasın münfeil olduğuna ve mükaleme meclisini tatil ettiğine,Birinci Murahhas İtalinski'nin İstanbul Sefaretin'de bulunması ve musalahadan sonra tekrar İstanbul'a tayin edilmesi ihtimali dolayısıyla hususi bir mülakata mütemayil şse de başmurahhasın buna da şnfşali görüldüğüne,hudut tashihatında görülen güçlüklere ve musalaha teferruatına dair.
HATT-I HÜMEYUN 967 0 Sulh tasdiknamelerinin hemen mübadelesinde iki gizli maddeyi Şamil sened hususuna ve sırplı maddesine dair.
HATT-I HÜMEYUN 978 0 Bükreş'te bulunan sadaret kethüdası galib efendiye üsera maddesi ve sulh meselesi hakkında şifre ile yazılan tahriratın sureti.
HATT-I HÜMEYUN 978 0 Bükreş'te bulunan Sivas valisi Celal paşa ile Bahadır Giray sultanın ve bir miktar üseranın bu tarafa geçmesine müseade olunduğu, Dersaadette bulunan esirleri toplmak için başkatip Metşar Polkakof memuren o tarafa gidemeyeceğinden hakkında gereğin yapılması.
HATT-I HÜMEYUN 978 0
HATT-I HÜMEYUN 979 0
HATT-I HÜMEYUN 979 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI