Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.145.10840 145 10840 Bursa'dan Eskişehir'e gitmekte olan arabacıların emval ve eşyaları Çerkes eşkıyası tarafından gasb olunduğundan bahisle tedabir-i acile ittihazı zımnında mahallerine vesaya-yi lazıme icrası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1457.109230 1457 109230 Rusya Hükümeti'nin Kars ve Kagizman cihetlerindeki Çerkes ve Lezgi Aşiretlerinden müslim ve gayr-i müslimlerden gönüllü süvari yazmakta olduğuna ve şaireye dair tezkire. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1483.111184 1483 111184 Çerkes muhacirlerden Fatma Bayram han Hatun'a yüz kuruş maaş tahsis edilmesi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1485.111361 1485 111361 Geyve'nin Boğazköy sakinlerinden ve Çerkes muhacirlerinden İzzet Ağa'nın, İzmit Mutasarrıflığına münasib bir hizmette istihdamı. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1497.112203 1497 112203 Hüdavendigar Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Kütahya Taburunda müsafir olarak müstahdem olup mezun olarak Dersaadet'te bulunan Süvari Jurnal Emini Çerkes Şuayip Ağa'nın, bir ay daha temdid-i mezuniyeti. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.151.11318 151 11318 Yozgat dahilinde Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerinin oralarda iskan edilen Çerkes muhacirine dun-i kıymetle verilmesine karar verildiğinden, bu da mağduriyetlerini mucip olacağına dair karye-i mezkure muhtar ani tarafından verilen arzuhal. (Dahiliye; 11318)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1521.114057 1521 114057 Trabzon Vilayeti Zabtiye Alayı Dördüncü Tabur Birinci Piyade Bölük Ağası Çerkes Davud Bey'in üç mahalle müddetle Şam'a azimetine ruhsat itasi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1532.114893 1532 114893 Nafia Nezareti Heyet-i Fenniye mühendislerinden Çerkesyan Efendi'nin iki ay müddetle Viyana'ya azimetine ruhsat itasi. (Dahiliye, Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1553.116455 1553 116455 Ankara eşrafından Çerkes Seyhizade torunu Vehbi Efendi'ye haiz olduğu rütbe-i ilmiyeyi tahvilen rütbe-i saniye tevcihi. (Mesihat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1554.116517 1554 116517 Zaruret ve ihtiyacından dolayı Çerkes muhacirlerden Vasi Kadın'a atiyye-i seniy-ye tertibinden yüz kuruş verilmesinin uygun olduğu. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1559.116903 1559 116903 Çerkes Ziya Bey ailesine tahsis olunan maaşın bütçeye ilaveten ödenmesi. (Maliye; 115727)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1559.116922 1559 116922 Zaruret ve sıkıntı içinde olduğundan bahsile kendisine bir miktar maaş tahsisine dair İskeçe'den Çerkes Süleyman'ın arzuhalini leffen gönderildiği. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1573.117941 1573 117941 Van Vilayeti Jandarma Alayı'nın Seyyar Taburu Bin başılığı'na Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Merkez Taburu'nda müstahdem Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın rütbe-i haliyesi ile tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1573.117953 1573 117953 Çerkes Hacı Osman'a atiyye-i seniyye tertibinden yüz kuruş verilmesinin uygun görüldüğü. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1590.119181 1590 119181 Ankara Zabtiye Alaybeyi sabık Çerkes Ahmed Maan Bey'in suret-i istihdamı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1590.119199 1590 119199 Cinayetle müttehem Fransa Devleti Kahramanmaraş Konsolatosu Kavası Çerkes Ahmed'in mahkemeye teslimi. (Hariciye; 115109)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.162.12138 162 12138 Çerkes kazasının Karacalar karyesinden Süleyman arazisinin cebren mahdumunun aldığını bildirmese de durumun tahkik olunarak neticesinin is'ari. (Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1636.122630 1636 122630 Kahramanmaraş hırsızlık için Çoban Mac Callum'un evine girdiğinin doğru olmadığı ve bunun bazı eshasın yanlış ifadesinden kaynaklandığı. (Dahiliye; 115109)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1637.122702 1637 122702 Kendisine rehin edilen Diyarbakır'da Çerkeszade Emin Efendi'ye ait arazinin vakıf olduğu iddiasıyla Evkaf muhasebecisi tarafından Mahkeme-i Seriye'de açılan davanın mehakim-i nizamiye ile görülmesi talebi hakkında Alyanak oğlu Tomas tarafından verilen arzuhal. (Diyarbakır)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1642.123145 1642 123145 Ereğli kasabasına bağlı Kestaneci karyesi hududu dahilinde bulunan Çerkesoğlu Yordan'ın mutasarrıf olduğu araziye bina inşasına ruhsat itasi. (Maliye, Defter-i Hakani)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI