Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9458 127 9458 Konya'daki Çerkes muhacirlerinin sebebiyet verdiği münazaanın hangi yolla çözüleceği. (Konya; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9457 127 9457 Konya vilayeti dahilinde Akşehir kazasında bulunan Çerkes muhacirleri ile ahali-i kadime arasındaki münazaadan dolayı sayet asker sevki lazım gelir ise Vilayet'ten talep edilmiş olan bir bölük askerin ne taraftan izamları iktiza edeceği. (Harbiye; 3445)
HATT-I HÜMEYUN 193 9436 Noksanlarını ikmal ederek hemen hareketle Karadeniz'in emniyet ve asayişine ihtimam ve Anapa'ya asker ve zahire geçmesini temin eylemesi hususunun kaptan paşaya tebliğine dair. a.g.y.tt
İRADE İ..DH..1205.94314 1205 94314 Kastamonu Cide kazasındaki kömür madenindeki hakkını Ferik Vitalik Paşa'nın kendisine devrettiğini bildiren Hassa Müşiri Rauf Paşa'nın imtiyaz talebi.
CEVDET C..AS..222.9431 222 9431 Sohum ve Batum kalelerinde mevcut zahire ve mühimmat vakt-i ihtiyaçta sarfedilmek üzere gönderilmiş olduğundan bunları kale muhafızlarının kendi ihtiyaçları için sarfeylemeleri caiz olmadığına dair Kas Muhafızı Abaza Mehmed Pasa'ya yazılan hüküm.
CEVDET C..DH..189.9429 189 9429 Hal icabı Çerkes ve Abaza beylerine ihsan olunan yirmi bin kurusun bakayası olan on iki bin kurusun itası. g.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1257.94229 1257 94229 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinde petrol gazıyla müteharrik tramvay hattı inşaası imtiyazının uhdelerine tevfizi istidasına dair Mehmed Münir ve Toroyano imzalarıyla verilen arzuhal. (Nafia)
HARİCİYE NEZARETİ 201 94 ORJİNAL KAYIT NO : 47 Askeri mütekaitlerden Çerkes Kani Paşa'nm mahdumu Rifat Bey'in vefat eden evladı Selahaddin Bey'in irsi hissesinin celbi konusunda yapılan işara cevaben gerek ait olduğu mahkeme kayıtlarında gerekse Mısır Meclis-i Hasbisi'nde Rifat Bey'in veraseti hususunda bir kayda tesadüf edilemediğinin bildirilmesi. (Osm., Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 292 94 ORJİNAL KAYIT NO : 78 İzmir Rusya Konsoloshanesinden bir memur bulunmadığı halde İzmir Heyet-i Eshamiyyesi tarafından tevkif olunup Çerkez Mustafa isimli şahsı kati ile maznun olan Rusya tebeasmdan Aynas Taçaropelon isimli kimsenin muvakkaten tahliye-i sebili istidasına dair Rusya Sefareti'nden yazı.
DAHİLİYE 1326 94 Havza ve Ladik Nahiyelerindeki Sohum muhacirlerinin tasamıflarmdaki Güldüğü adlı yerde iskanları teşebbüsünden vazgeçilmesi ve Sandıkçı veya bulundukları köylerde yerleştirilmeleri hususunda vaki müracaatla ilgili gerekenin yapılması.
DAHİLİYE 1403 94 Rusya, münferiden baş vuran ailelerin hicret etmesine müsaade ettiği için Kafkasya'dan hicret edeceklerin sayısını tesbit etmenin kabil olamadığı.
SADARET A.}MKT.MHM.181.94 181 94 Çerkes ve Nogay muhacirleri için iane olarak toplanıp gönderilen meblağın alınarak komisyonu mahsusuna teslim edildiği ve memnun olduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.223.94 223 94 Çerkes muhacirlerinden Mustafa Bey ve yüz hanelik takımının Sinop'tan Trabzon'a kadar olan sahilde nerede yerleştirileceklerinin bildirilmesi. Malum konudaki dört tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.343.94 343 94 Çerkes muhacirleri için Mısır'dan gönderilen meblağın muhacirlik masraflarına harcanması.
SADARET A.}MKT.NZD.316.94 316 94 Çerkes muhacirlerinden Debbag Kabilesinden on yedi nüfusun Eskişehir'e iskan ettirilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.321.94 321 94 Sivas'ın Uzunyayla adlı mahallinde bulunan Çerkeslere yakacak tedariki için kafi öküz ve araba temini.
SADARET A.}MKT.NZD.328.94 328 94 Çerkes muhacirlerinden ve Yesni Kabilesi Abaza Bey Takımından yirmi altı hanenin Kütahya'da iskanı
DAHİLİYE DH.MKT.1862.94 1862 94 Marine Filberti adlı kadının ihtira ettiği kömür için kendisine ruhsat ve imtiyaz verilmesine mahal görülemediği; adı geçenin isterse bu kömürü imal edip satabileceği.
DAHİLİYE DH.MKT.1706.94 1706 94 Tapulu arazilerine Çerkes muhacirlerinin iskan edildiğine ilişkin şikayeti havi müteaddid telgrafın aidiyeti cihetiyle Ankara Vilayeti'ne havale edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1965.94 1965 94 İneabad nahiyesinde iskan olunan Çerkes muhacirlerine verilmiş olan boş araziye ait sened-i hakanilerin hazırlanması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI