Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.107.90 107 90 Ana-baba adlarını ve doğum tarihlerini bilmeyen Çerkes ve zencilerle çocukların Sicill-i Nüfus'a kayıtlarının icrasına dair.
YILDIZ Y.PRK.ASK.152.90 152 90 Hamidiye Hafif Süvari Alayı'nın aşiretler arasında vuku bulacak olaylara anında müdahale edebilecek askeri mıntıkalar oluşturulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.45.90 45 90 Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in harem-i şerif'de müdür Nazif Efendi'ye tokad vurmasından dolayı Trablusgarb Kumandanlığına tayini ve İstanbul'a dönmesinin yasaklanması.
SADARET A.}DVN.3.10 3 90 Trablusgarb tüccarlarından olup, Trablusgarb'a götüreceği kölesi on altı yasındaki Çerkez Şakir'e izin verilmesini isteyen Arnavud Mahmud Aga'nın arzuhali, iktiza kaydı ve buyruldusu.
SADARET A.}MKT.MHM.58.90 58 90 Çerkezistan ve Abaza'da ahalinin, Saltanat-ı Seniyye'ye temayüllerine ve saireye dair evrakın alındığı.
HARİCİYE NEZARETİ 495 9 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Abaza kabilesinden birkaç femilyanın hicretlerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 520 9 ORJİNAL KAYIT NO : 439 Muhacirlerin vatanlarına iadesine dair Ohannes Efendi'nin Nelidof ile yaptığı görüşme.
HARİCİYE NEZARETİ 5 9 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 83 / 1 Türk Tarih Encümeni tarafından neşredilen külliyat meyanında yaymlanacak olan "Türkiye'de Mülteciler Meselesi 1265-1267" adlı eser için Hazine-i Evrak'ta mevcut vesikaların Encümen Reisi Darülfünun Türkiye Tarihi Müderrisi Ahmed Refik Bey tarafından tedkikine müsaade olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 10 9 ORJİNAL KAYIT NO : Babıali İstişare Odası Muavini Ali Rıza Bey'in (Hendek, h. 1291) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 29 9
HARİCİYE NEZARETİ 256 9 ORJİNAL KAYIT NO : 415 İzmid civarında bulunan Çerkes muhacirlerinin hüsn-i suretle iskanı ve ıstabl-ı amire payesinin istihsalinine dair Ahmed Galib'in İngiltere sefaretine varakası.
HARİCİYE NEZARETİ 254 9 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Şimdiye kadar bir İngiliz kumpanyası tarafından iaşe olunan Kerş burnunda meskun muhacirlerin bundan böyle hükümet-i seniyye tarafından iaşe olunacaklarına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 182 9 ORJİNAL KAYIT NO : D 315 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti. Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
DAHİLİYE DH.MKT.666.9 666 9 Biga'nın İhsaniye karyesi ahalisinden ve Çerkes ümerasından Avukat Hasan Bey'in ahaliyi kandırarak uhdesine arazi geçirdiğine dair Biga Adliye Müstantıkı Süleyman Nakib imzasıyla gönderilen ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.802.9 802 9 Silahlı olarak Amasra nahiyesinde dolaşan şahıslardan Boz karyesinden Çerkeş İbrahim'in yaralı olarak yakalandığı, diğerlerinin de yakalanmasına çalışıldığı ve bunların eşkıya değil de tütün kaçakçıları olduğu.
DAHİLİYE 1333 9 Karesi'de Armudalan isimli yerde iskan edilen Batum muhacirleri gibi iskanlarını isteyen ve bulundukları köyleri terk eden Çerkeş muhacirlerinin zor kullanılarak yerlerinde tutulmaları.
SADARET A.}DVN.88.9 88 9 Sened-i Bahrî talebi.
SADARET A.}DVN.MKL.40.9 40 9 Aydın'ın Söke Kazası'nda vaki Yarıkkaya adlı mahalde çıkan kömür madeninin imtiyazının Manolaki Antonyadis'e verilmesine dair emr-i ali sureti.
SADARET A.}DVN.MKL.54.9 54 9 Ohri Gölü havzasına akan Suçeska Nehri ile Ohri Gölü sularından elektrik istihsali, bölgede fabrikalar tesisi, elde edilecek elektrikle bu fabrikaların isletilmesi ve benzeri hususlarda kendilerine imtiyaz verilen dava vekillerinden Mustafa Fazıl ve Ali Nihad Efendiler'le akdolunan mukavelename ve şartname ile aynı hususa dair irade ve emr-i ali suretleri.
SADARET A.}DVN.MKL.68.9 68 9 Adana sehri elektrik tevziatı ve elektrikli tramvaylar tesis ve isletilmesine dair imtiyaz şartnamesindeki bazı tadilatı mübeyyin layiha ile Nafia Nezareti'nin konu hakkındaki tezkiresi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI