Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 197 9895 Anapa Muhafızı Mustafa Paşa'nın Natokaç, Şabsuh, Çerkeş ve Abzek kabilelerinin özzileri ve söz sahipleriyle Devlet-i Aliyye'ye sadakatlerini temin maksadiyle 9 maddelik bir taahhütname imzalandığı ve bunlara muhtelif hediyeler dağıtıldığına, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.197.9895 197 9895 Anapa Muhafızı Mustafa Paşa'nın Natokaç, Sabşuh, Çerkes ve Abzek kabilelerinin özzileri ve söz sahipleriyle Devlet-i Aliyye'ye sadakatlerini temin maksadiyle 9 maddelik bir taahhütname imzalandığı ve bunlara muhtelif hediyeler dağıtıldığına. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1319.98881 1319 98881 İskodra Alaybeyliği'ne Sivas Jandarma Kumandanı Cavit Bey'in nakli ve onun yerine sabık Erzurum Jandarma Kumandanı Çerkes Mehmed Bey'in tayini. (Harbiye)
İRADE İ.DH.1258.98829 1258 98829 Bağdad Vilayeti Altıncı Hanekin Taburu Ağalığı'na Çerkes Hasan Bey'in tayini.
İRADE İ.DH.1257.98701 1257 98701 Dersaadet Jandarma Alayı Üçüncü Taburu Ağası Çerkes Mehmed Efendi'nin Kastamonu tabur ağasıyla becayişleri.
HATT-I HÜMEYUN 197 9870 Maiyeti ile Anapa'ya memur edilmişken gitmeyip Anapa'nın düşman tarafından istilâsına binaen vazifeten Sohum'a tayin edilmiş olan Salih Ağa'nın Boğaz Muhafızı Ahmed Paşa'ya sığınarak Sinop'ta kalmayı iltimas ettirdiğine dair istizanı havidir, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1315.98615 1315 98615 Muhacirin-i Çerakise'den Salih Bey'in maktulen vefatı üzerine esi Gülsen Hanım'ın münasib miktar maaş tahsisi talebi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1314.98499 1314 98499 Aziziye'nin Çamurlu nahiyesi ahalisinden bir Çerkesin hidmetinde bulunan Takaoğlu Davud'un evladlarının satılmasından dolayı mütehaddis davalarında müskülat ifa edilmekte olduğundan iktizasının icrası. (Sivas; 98499)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1312.98362 1312 98362 Çerkes muhacirlerinden Hacı İbrahim Efendi'nin zevcesinden kalan maaşın kendi maaşına zammı. (Maliye)
İRADE İ.DH.1253.98340 1253 98340 Adana Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Merkez Tabur Ağası Çerkes Ahmed Maan Bey'in Tabzon Tabur Ağalığı'na tayini.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1311.98269 1311 98269 Ankara Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Çerkes Ahmed Maan Bey'in divan-ı harp marifetiyle muhakemesiyle tebeyyün edecek hale göre muamele-i kanuniyenin icrası için açığa ihraç ve mezkur alaya misafir kaydıyla yerine Ankara Alayı'nın sabık alaybeyi olup şehremaneti mülhakatı zabtiye alayında misafireten istihdam olunan İbrahim Bey'in tayini. (Harbiye)
HARİCİYE NEZARETİ 293 98 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'da vurud edecek muhacirlerin iskanları hakkında.
DAHİLİYE 27 98 Muhacirlerin sicill-i nüfusa kayıt suretleri hakkındaki mazbatanın takdimi ve muamelatm ona göre yapılmasının tebliği.
DAHİLİYE 26 98 Devlete aid boş arazilere Maliye Nezareti'nin muvafakati alınmadıkça muhacir yerleştirilmemesi.
DAHİLİYE 151 98 Silah altında bulunan muhacirlerden, hizmet-i maksuraya tabi olanlara da, diğer hizmet-i maksuradakiler gibi maaş verileceği.
DAHİLİYE 1405 98 Sapanca'da Çerkeslerle Gürcüler arasındaki düşmanlığın bertaraf edilmesi için tarafların ileri gelenlerinden bir kaç kişinin sıkı bir şekilde uyarılmak üzere Dersaadet'e çağ'ırılmalan için îzmid mutasarrıf vekiline yazı gönderilmesi.
DAHİLİYE 1418 98 Sivas'ın Uzunyayla nam mahallinde iskan edilen Çerkeş muhacirlerinin zulmünün men'ini taleb eden Kuzugüdenli Karyesi ahalisinin arzuhalinin tahkiki.
SADARET A.}DVN.99.98 99 98 Çerakis muhaciri Çarsanba sakinlerinden Kasımpaşa Tersanesi'nde asker Mehmed'e ihraç tezkiresi verilmesi talebi.
SADARET A.}MKT.DV.137.98 137 98 İbrahim'in kiraladığı tarlaya yapılan müdahalenin men'iyle İbrahim'in hapisten çıkarılması ve tarlanın yetimlere iadesi.
SADARET A.}MKT.DV.159.98 159 98 Dersaadet'de zor durumda olan Hatice Hatun'a iaşe olarak kardeşi Dergâh-ı Ali kapıcıbaşılarından Çerkes Hasan Ağa tarafından maaş tahsis edilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI