Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.326.99 326 99 Çerkes muhacirleri için Bağdat'dan yedinde kere gelen paranın tesrifat tarafından Openhaym Kumpanyasına teslim ettirilerek alınan makbuzun gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MVL.50.99 50 99 Çerkes muhacirlerinin vergi ve kur'adan muaf tutulmaları hususundaki isteklerinin reddi ve vergi bakayalarının tahsili.
SADARET A.}MKT.NZD.308.99 308 99 Çerkes ve Nogay muhacirleri için Resmo'dan gönderilen iane ve eşyanın teslim alındığı.
SADARET A.}MKT.NZD.345.99 345 99 Menteşe'ye gönderilen Çerkes muhacirlerinin iskan edilmesi
SADARET A.}MKT.NZD.413.99 413 99 Muhacirlerin iskan olundukları yerlerde silahla dolaşmalarının yasaklanması ile ilgili tahrirat ve mazbatanın alındığı.
SADARET A.}MKT.UM..413.99 413 99 Çerkez ve Nogay muhacirlerinin ellerinde bulunan üseranın zuhur eden hürriyet ve esaret davalarının sancak ve eyalet meclislerinde görülmesini havi emirnamenin alındığı.
SADARET A.}MKT.UM..436.99 436 99 Seyitgazi'de inşa edilen Mescide Altıkesek Çerkes Kabilesi İmamı Mirhanoğlu Masa'nın tayini.
DAHİLİYE DH.MKT.1.99 1 99 Çerkes muhacirlerinin iskanları ile ilgili memuriyetle Konya'da bulunan Saim Efendi'nin görevine son verildiğinden biriken istihkakının Muhacirin İdaresi'ne gönderildiği.
MECLİS-İ VALA MVL.678.99 678 99 Muhacirin-i Çerakise'den iki bin hanenin Lazistan'da münasip mahallere iskanı. (24. Anadolu)
DAHİLİYE DH.MKT.1554.99 1554 99 Biga sancağındaki Çerkes muhacirlerin Sultan Çiftliği'ne yaptıkları müdahale ve saldırıların önlenmesi için ilgililerce gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1631.99 1631 99 Gürcü eşkiya reisi Emin ile arkadaşlarını yakalayan Canik Zabtiye Taburu mülazım-ı sanisi Çerkes Mehmed Bey ile Ünye Zabıta Memuru Şemseddin Efendi'nin taltifleri talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.2528.99 2528 99 Trablussam'da müstahdem üçüncü sınıf komiserlerinden Mehmed Bedir, Polis İsmail, Çerkes İsa, Hafız Halil ve muavin Mehmed efendilerin taltifleri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.99 9 99 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
İRADE İ.HUS.25.99 25 99 Aziziye taraflarına geçtikleri haber alınan ve Hınçakyan fesad komitesi tarafından gönderilen çetelerden olmaları muhtemel olan Çerkes kıyafetli, atlı ve silahlı on kisilik grubun asker marifetiyle öldürülmesi ve bu gibi çetelerin vilayetlere girişine meydan verilmemesi. (1311Z-105)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.764.99 764 99 Müteferrik: Romanya ile Bulgar sınırındaki Çerkesköy'de veba benzeri bir hastalık görüldüğü.
YILDIZ Y.MTV.285.99 285 99 Dersaadet'den firar edenlerin Bulgaristan'da vazifeden alnan müftiler ve yerli münafıklarla birleştikleri ve saltanata karsı çalıştıkları.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.3.99 3 99 Çerkes muhacirlerinden Ahmed'in borcunu ödemediğinden kefili Sahaçuk'tan bu paranın tahsiliyle alacaklısı muhacir Pekmez'e ödenmesi.
SADARET A.}AMD.67.99 67 99 Miralay Mehmed Bey ve Arabistan Ordusu Piyade Alayı'nda Katib Mehmed Efendi ile Bahr-ı Sefid Boğazı'nda Topçu Kolagası Selim Aga'ya mecidiye nisanı verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.320.99 320 99 Çerkez ahalisinden gönüllü olarak kurulan süvari alayının bir bölüğünün küsadı ve teferruatına dair evrakın leften gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 197 9896 Zaruret-i halinden bahs ve ramazan münasebetiyle atiyye isteyen bahadır Giray'a bin beşyüz kuruş verilmesi a.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI