Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.232.92 232 92 Abaza Kabilesi'nden olup Trabzon'a gelmiş olan Hacı Ahmed Efendi ile ailesinin iskan edildikleri yerin haritasının ve gerekli isimlerin yapıldığına dair Trabzon Meclisi'nin mazbatasının gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1451.92 1451 92 Bazı garazkarların kandırmalarıyla memurlar aleyhine tanzim ettirilen muhzırların tahkiki için Sivas vilayetine gönderilen memurların ahaliyi taciz ettiklerine dair Çerkes ümerasından Macarzade Ahmed ve arkadaşlarının şikayetlerinin tahkiki ve gerekenin yapılması isteği.
DAHİLİYE DH.MKT.1497.92 1497 92 Bayburt sabık Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nın Siran'da sakin Çerkes Muhacirlerinden alıp daha sonra iadeye çalıştığı cariyeyi nikahlaması gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1663.92 1663 92 Amasya'ya tabi Hamamlı Karyesi'ne yerleşen Çerkes Muhacirlerine verilen arazinin ziraate elverişli olmadığından bahisle talep ettikleri yeni arazinin, bedelinin hükümetçe ödenmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1716.92 1716 92 Çerkes muhacirlerinden tekrar Kafkasya'ya dönmek isteyenlere Rusya Devleti'nce izin verildiği halde, Samsun'daki Rusya Konsoloslugu'nun zorluk çıkardığı bu hususta gerekenin Hariciye Nezareti'ne havalesi .
DAHİLİYE DH.MKT.1724.92 1724 92 Mazgird Mutasarıflıgı'ndan munfasıl Abdülkadir Paşa'nın Samsun'da çalınıp Uzunyayla'da bir Çerkes'in eline geçen kısrağının geri alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.2649.92 2649 92 Daha önce Hüseyin Vehbi'yi liman dairesine götürerek üzerini arayan ve parasını gasbeden Çerkes Mehmed Pasa'nın maiyyet memurlarından Kolagası Nuri Bey'in yakalanarak sorguya çekilmesi ve neticesinin bildirilmesinin Zabtiye Nezareti'nden istendiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1951.92 1951 92 İskeçe'de mukim Çerkes Süleyman isimli sahsın muzır mektubundan dolayı Trablusgarb'a tedibi.
DAHİLİYE DH.MKT.1995.92 1995 92 Yangın söndürmedeki başarılarından dolayı Mekteb-i Sultani Harik Memuru Mösyö Kalaman Yesevus ve İsviçre Sefareti Vekilharcı Mösyö Lebya'ya birer Tahlisiye Madalyası verilmesi.Can kurtarmadaki başarılarından dolayı Beyrut jandarma efradından Çerkes Ahmed'e bir kıta Tahlisiye Madalyası verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2696.92 2696 92 Büyük validesinden Mustafa bin İbrahim'e intikal eden ve Kavkaz oğlu müteveffa İbrahim'de rehin bulunan Karacaviran nahiyesinin Gören karyesindeki tarlası için gerekli parayı ödeyeceğinden tarlasının kendisine verilmesi hususunun tahkikiyle gereğinin yapılması isteği.
DAHİLİYE DH.SFR.109.92 109 92 Plevne'den İvraca'ya gelen Çerkes muhacirlerinden birinin, ordumuzun düşmana büyük zayiat verdirdiği, ancak acilen erzak ve mühimmat yetiştirilmesi gerektiğini bildirdiği. (Vidin)
DAHİLİYE DH.SFR.131.92 131 92 Düzce'de Çerkes Hacı İsak Efendi'nin düğün vesilesi ile büyük bir cemiyet toplamasına izin verilmeyeceği. (Bolu)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.92 7 92 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.92 8 92 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
YILDIZ Y.MTV.252.92 252 92 Üsküp'teki Rus konsolosu nezdinde tercüman iken Rusya'ya gönderilmiş olan Rus tebaasından Çerkes Timur Bey'in Trabzon'a geldiği ve bu sahsın Rusya'ya iadesinin tazmini talebi.
YILDIZ Y..PRK.BSK.73.92 73 92 Çerkes mezarında bulunan zeminliğin kuzey doğusundaki adacığın Hükümet-i Seniyye'ye aidiyeti ispat edildiği takdirde ağaçlarının kesileceği.
SADARET A.}MKT.MHM.436.92 436 92 Artukabad nahiyesine bağlı Tekeli karyesinde meskun Çerkez muhacirleri ulemasından olup uygun olmayan hareketlerinden dolayı Dördüncü Ordu Merkezine gönderilmiş olan Şeyh Yusuf Efendi'ye kabilesine dönmemek şartıyla kendisine maaş tahsisine dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1652.92 1652 92 Eskişehir havalisinde ortaya çıkan Abaza Gemiş ve çetesini teslime zorlamak maksadıyla Gemiş'in ailesi ve akrabalarının imamhanelerde tevkifi fikrinin münasebetsiz bulunarak, bu hususta güç kullanılması gerektiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.136.9157 136 9157 Çerkes Hasan Pasa'nın esna-yı rahda Develi kazasına varışında otuz kese akçe taleb ettigi bildirildiğinden bundan men olunması.
CEVDET C..ML..221.9156 221 9156 Mihmandar Ali Ağa'nın muhallefatının mirinden zabt olunduğu ve bunlar arasında satılan bir Çerkes cariyenin azad edildiğini ispat etmek üzere Basbaki kulu konağında bulunduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI