Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 82 42 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 33 Dersaadet'ten firar ederek Tiflis ve Revan yoluyla memleketine gitmesi muhtemel olan Şeyh Ubeydullah'm Kafkasya'da yakalanması hususunda gerekli tedbirleri almasmı Devlet-i Aliyye'nin Rus hükümetinden istemesiyle, mezkûr zatm Kafkasya'dan Hakkari'ye gittiğinin Ruslar tarafmdan bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 199 11 ORJİNAL KAYIT NO : D 296 Wiener Mitag Zeitung gazetesinin Osmanlı Hükümeti'nin Kafkasya isyanında tahrikçilik rolü iddiasıyla maksatlı neşriyatı. Neue Freie
HARİCİYE NEZARETİ 6 106 ORJİNAL KAYIT NO : 329 Tırhala sancağmdaki askerin düzensizliği ve Çerkesler tarafından yapılan tecavüzler ile ilgili Antoflakes gazetesinin muhabere-i mahsusa adlı bendinin Atina Sefaret-i Seniyyesi'nden gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 28 10 ORJİNAL KAYIT NO : 329 Rusya ile Çerkes dağlan haritasının gönderildiği. Prusya'da kolera hastalığı görüldüğü.
HARİCİYE NEZARETİ 86 72 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Muhacirinden Hamzazade Şeyh Veli Bey ile Murtaza Ali Bey'in familyalarından bazılarmm Memalik-i Mahrusa'ya hicret eylemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 86 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Merhum sefir paşanın zevcesi Felek Hanım'm Çerkesiztan'da bulunan akrabasının Memalik-i Şahane'ye hicreti.
HARİCİYE NEZARETİ 86 87 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
HARİCİYE NEZARETİ 155 341 ORJİNAL KAYIT NO : 244 Stadyum adlı Avusturya vapurunda tayfalarla Çerkesler arasında kavga olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 155 62 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Çerkes esirlerinin ahz ve itasmm men ve ref olduğuna dair verilen talimname suretine Avusturya Sefareti'nin cevabı.
HARİCİYE NEZARETİ 195 45 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Abaza ve Mangaralya sahillerinde icra olunan beyaz köle ve halayık ticaretinin yasaklanması iltimasım havi Fransa Sefaret Baştercümam Mösyö Şefer'e talimat.
HARİCİYE NEZARETİ 205 7 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Kudüs'te Nablus nahiyesine Çerkes iskanının men'ine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 220 45 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Gürcistan ve Çerakise tarafmdan köle ve halaik alıiup satılmasına dair İngiltere Sefareti'nden takrirdir.
HARİCİYE NEZARETİ 220 53 ORJİNAL KAYIT NO : 230 Debr-i Şamil köylülerinin başıbozuklar tarafından kati olımduklan ve vukubulacak tahkikata bir Hristiyan komiserin tayin kılınmadığma dair Şam'dan İngiltere Sefareti'ne tavarüd eden bir kıta tahriratın hulasası.
HARİCİYE NEZARETİ 247 35 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Memalik-i şahanede fiıruht olunan Çerkeslere dair.
HARİCİYE NEZARETİ 247 39 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Memalik-i Devlet-i Aliyye'de furuht olunmakta olan Çerkeslere dair.
HARİCİYE NEZARETİ 249 15 ORJİNAL KAYIT NO : 231 Silivri ve civarmda mütemekkin Çerkes esirlerin velileri aleyhine kıyam ettikleri.
HARİCİYE NEZARETİ 251 17 ORJİNAL KAYIT NO : 73 Karadeniz'de karaya vurmuş olan Helmik adlı İngiliz gemisinde bulunan eşyanın Çerkesler tarafından yağmalandığına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 251 23 ORJİNAL KAYIT NO : 73 İslimye sancağı dahilindeki Çerkesler hakkında vukubulan şikayete dair Yozgad İngiliz konsolos vekili tarafından Dersaadet Sefareti'ne tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 251 40 ORJİNAL KAYIT NO : 73 Bergos'ta bulunan Boyacı karyesinin Çerkes başıbozuklarının hücumuna uğradığı.
HARİCİYE NEZARETİ 251 44 ORJİNAL KAYIT NO : 249 Bergos'ta Çerkesler tarafından bir gemiye verilen hasardan dolayı İngiltere konsolosunun Dersadet Sefareti'ne gönderdiği tahrirat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI