Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..7069 7069 Ferman-ı hümayunla Nemçe Seferi'ne tayin buyrulan Mısır Divanı'nın müteferrikaları çavuşlarıyla gönüllüleri ve tüfenkçileri ve Mısır Kalesi'nin muhafazasına memur Çerakise mustahfızan ve azeban cemaatlerinden ibaret yedi ocağın ağaları, yamakları ve eshab-ı dirlikleriyle üç bin neferinin seraskerleri ve Mirliva Hasan Bey'in defteri mucibince isimleri ve yevmiyeleri ile mevâciblerini muhtevi Mısır Kalesi müstahfızanının mevâcib defteri. Bu defterin bastarafında Mısır Valisi Mustafa Pasa'nın mührü vardır. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..9471 9471 Kastamonu, Sinop, Kangırı, Bolu, Sivas, Amasya ve Karahisar-ı Sarki sancaklarının Dahiliye, Maliye, Ticaret, Nafıa ve saire umuruyla ilgili olmak üzere tamirat, mefrusat, memurin harcırahı ve bargir ücuratı, odun, kömür ve mum bahaları, masarif-i cüziye nakdiye ücretleri, hapishaneler masarifi, muhacirin-i Çerakise masarif akça nakliye ve bendiyesi, techiz ve tekfin-i fukara, tahrir masrafları, karantinahanaler masarif-i müteferrikası, turuk ve maabir masarifi, tereke esmanı ve saireye ait çeşitli masraflarına mütedair müteaddid hesabat kayıt ve tarihlerini ve bunlara ait fasıl vemadde numaralarını muhtevi kuyud-ı masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10495 10495 Hazine-i Hassa ve Nizamiye ve Tersane ve Evkaf ile Tophane ve mühimmat-ı harbiye, Zabtiye, telgraf idareleri, aktar-ı Hicaziye, müteferrika, miri ebniye, kaldırım, muhacirin-i Çerakise, zuhurat masrafları, surre-i hümayun, nisan, misafirin mekulatı, agnam-ı miriye, ekmek tayinleri, harcırah mefrusat, navul masrafları ve Haremeyn ahalisi vesaire ataya gibi hususta müteallik tertibata ve esham-ı atiyye faizleri, vezaif emval-ı eytam faizleri turuk ve maabir, maasat-ı daime ve muvakkata ve maadin sermayelerine mütelallik olarak 285 senesi zarfında verilen tahsisatın ve yapılan tediyelerin ve henüz senedatı vurud etmeyen mikdarların, ayrı ayrı ve ay itibarıyla kayıtlarını muhtevi olan kuyud-ı masarifat defteri. Bu defterin basındaki fihristte isimleri yazılı oldugu halde bazı matlubat, istikrazat, güzeste, komisyon ve fark-ı fiyat Beriyyetü's-Sam tazminat sergileri, resülmal ve faizi, tımarat zeamet ve mukataat faiz ve bedelatı hakkındaki kuyudata ait 71 ilâ 92 çift sahife numaralı yapraklar eksik olup defterden çıkarılmıs olacaktır.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10607 10607 Surre-i hümayun, Cidde, atiyye-i seniyye, nisan-ı zisan, harcırah, faiz-i esham, vezaif, bedelat-ı mukataat ve zeamet, tayinat baha, mekulat-ı misafirin, süfera masrafları, zuhurat, ebniye, kaldırım, telgraf, mefrusat, agnam, masarif-i müteferrika ve maktua, faiz-i emval-i eytam, maasat-ı muhtelife, istikrazat ve fark-ı fiyat, iskonto, tavizat, tereke ve resm-i kasr-ı yed ve bazı red olunan matlubat, masarifat-ı fevkalade, muhacirin-i Çerakise, tazminat-ı sergi-i Berriyetüssam, turuk ve meabir tertiblerinden olmak üzere yapılan masarifat-ı müteaddidenin cins, miktar, tarih, ita, mahsub, irad ve masraf, takasit, harç, teslimat gibi çeşitli umur ve muamelatına ait hesabat kayıtlarını ve bunlarla ilgili diğer bazı kayıt ve şartları muhtevi kuyud-ı masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10608 10608 Surre-i hümayun, Cidde, atiyye, nisan, harcırah, navul-ı sefain, faiz-i esham, vezaif, bedelat, baha-yı tayinat, mekulat-ı misafirin, maas ve masarif-i süfera, zuhurat-ı ebniye, kaldırım, telgraf, mefrusat, agnam, maaş ve muvakkat maaş, faiz-i emval-i eytam, istikrazat ve güzeste ve komisyon ve fark-ı fiyat, tavizat, tereke ve resm-i kasr-ı yed ve bazı matlubat reddiyatı, masarif-i fevkalade, muhacirini-i Çerakise, ahali-i Haremeyn ikramiyesi, tazminat-ı Sam, masarif-i müteferrika-i maktua, turuk ve meabir tertiplerinden 1282 senesi zarfındaki masraflara ait tahakkukatın sergi ve suretlerine müsteniden tevarih-i muhtelifede yapılan tediye kayıtlarını, Beriyyetü's-Sam'a mahsus tazminat sergilerinin Bank-ı Osmani marifetiyle tediye edilen birinci ve ikinci kısım resü'l-mal, faiz ve komisyonun kemiyyeti ve kongre akdi zımnında Dersaadet'e gelen düvel-i müttehabbe azalarına Mekteb-i Tıbbiye nazırı tarafından verilen ziyafet-i resmiye masrafı ve evvelce maktuan ihale edilmis iken fesh edilen anlasma üzerine devir ve teslim edilen Selanik, Avlonya, Draç ve Narda tuzlalarındaki tuz miktarları kayıtlarını muhtevi kuyud-ı masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10609 10609 Surre-i hümayun, Cidde, ikramiye-i ahali-i Haremeyn, atiyye, nisan, harcırah, navul-ı sefain, faiz-i esham, vezaif, zuhurat, tayinat-ı vükela-yı izam, mekulat-ı süfera-yı Osmaniye, ebniye-i miriye, mefrusat, faiz-i mal-ı eytam, istikrazat, tereke bahası, muhacirin-i Çerakise, turuk ve meabir ve Maadin-i hümayun gibi fasıllarıyla maddeleri birbirine uymayan ve fakat silsileleri dahilinde ve eskal-i muhtelifede vukubulan maasat, ücurat, mekulat, mefrusat, insaat, tamirat, bedelat ve faizlerle harcırah misilli masraflarla sair bazı masarifatın tediyelerine muharrer mebaligin tertib-i mahsusundan itası için muhasebeden verilen senetlerin kayıtlarını ve yapılan irad ve masraflarını muhtevi masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10763 10763 Sehzadeler maasından tefrik olunan mebaligi ve pasalarla memurin ve ketebe ile sairenin tesviye edilen muhtelif tarihlere ait maasatıyla güzestelerini, bazı memurin ile sairenin ita edilen yevmiyelerini ve harcırahlarıyla saliyelerini ve atiyyelerini, bazı devair binalarının tamiriyle tefrisi, mekteb binası inşası ve verilen kırtasiye ve kağıt bedelatı ile evrak-ı sahiha ve nizamatın masarif-i tabiyyelerini, Bursa adlı vapurun masraflarına, tereke bahasına ve kışlalarla Hazine-i hassa, Nizamiye, Tophane tahsisatından ve evkafın Haziran bedelatından ve bazı eshas matlubundan vesaireden tefrik olunan mebaliği ve sarayla selatin vesairenin et tayinatı bedelatının ve rıhtımlarla lağımlar, kaldırımlar ve suyollarının tamiri ve derelerin tathir masraflarını, tediye edilen esham ve nükud-ı mevkufe faizlerini, bazı mültezimlerin tediye olunan matlubatıyla Girid'e gönderilen kerestelerin verilen nakliyelerini, Hazine-i hassa'nın düyun-ı müdevvere tahsisatından verilen matlubatıyla muhacirin-i Çerakise'nin verilen mekulat ve ölenlerinin cenaze masraflarını, Gureba hastahanesinin ilacı ile daireler müteferrika masraflarının mikdar ve tarihleriyle saireyi havi maasat ve masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..13861 13861 Tophane'nin Sanayi Alayı'ndan bazı çavuşların tekaüde sevklerine, bazı keşan ve mesayıha maaş tahsisine, duhan gümrüğü ketebesinden müteveffa Feyzi Efendi kerimesine maas tayinine, Medine'de asakir-i zabtiye için kiralanan mahaller kirasının istizanına, Musul'da tımar bedelatının eshabına itasına, Sehrzor'dan mübayaa olunan bin ester bedelinin Urfa'dan havaleten tediyesine, bazı muhacirin-i Çerakise'ye yevmiye ve mesken kirası verilmesine vesaire muhtelif islerin temin-i husulüne dair Maliye'den vilayete yazılan evrakın kayıtlarını muhtevi evrak kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..14048 14048 Memurinden vefat edenlerin evlat ve iyaline tahsis olunacak maaşın tadiline, muhacirin-i Çerakise kimsesizlerine ekmek bahası için Hayrabolu'dan verilen mebalige, Belgrat muhacirlerinin hane bahaları için Vidin'den verilen mebalige, Köstendil kazasında bulunan 24 asakir-i redife hanelerinin 1282 senesi Agustos maaşlarının tesviyesine, ikinci ordu müşiri Abdi Pasa'nın harcırahı için Varna sancağından 50 bin kurusun itasına, Edirne'de ölen ispiro'nun tereke esmanına vesair muhtelif islerin ifasına dair vilayetten Maliye'ye vürud eden evrakın numaralarıyla tarih ve kayıtlarını havi evrak kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..18343 18343 Tunus'un fethinde metris, karavel ve sair hususta ait hizmetlerde külli hizmet eden 164 nefer gönüllüyan ve tüfenkçiyan ve Çerakise cemaatına ve Dergah-ı Ali kullarından Tunus muhafazasında kalan çavuşan, ulufeciyan, silahdaran ve gureba-yı yesar ve cebeciyan ve ebna-ı sipahiyan ocaklarına verilen terakkilerin ve onar akçe ile yeniden bölükler kaydedilen cemaat-ı muzkur evlatları esamisinin ve altışar bin akçe tımar verilenlerinin kayıtlarını muhtevi olan yeniçeri gönüllüleri defteridir. Defteridin bası noksan ve biraz daha haraptır. a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10996 10996 Trabzon, Canik, Karahisar-ı Sarki, Gümüshane, Lazistan, Batum, Ordu, Bucak, Giresun, Ünye, Erzurum, Çıldır, Kars, Bayezid, Mus, Van, Hakkari, Erzincan ve Kürdistan'ın Diyarbakır, Siird, Mardin, Musul liva ve kazalarının mülhakatıyla beraber 1283 senesinde mütahakkık varidat-ı muhtelifesi zimmet pusulalarından vaki tahsilatdan nakden veya poliçe suretiyle hazine ve bankaya irsal ve teslim ve her türlü masarifat-ı mahalliye ve maasat ve tayinat ve nakliyat-ı askeriye ve siparisata ve havalata tediye edilip Nizamiye hazinesi ve Tersane tahsisatına mahsuben Maliye hazinesine teslim ve irsal edilen mebalige ve 1283 senesi icmallerinde muhtelif maasat-ı müteferrikaya, muvakkat memurlar harcırahına, Paris'te açılan sergiye, Giresun'dan gönderilen esya ve nakliyesine, Erzurum istihkamları ile Trabzon-Erzurum yolunun insaatına, Lazistan ve Erzurum'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise masraflarına ve emsali masarife 1282 senesi varidatından verildigi isaret edilen paralarından suretleri vechile hazineye nakden irsalat gösterilip irad ve masraf kaydı yapılan mebaligin kayıtlarını muhtevi zimmet defteri. Başbakanlık
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..11007 11007 Haleb, Bagdad, Trablusgarb, Mısır, Yemen, Cidde eyalatı ve Suriye vilayeti ve mülhakatından 1283 senesinde mütehakkık vergi, rüsum-ı agnam vesaire bedel-i asar, gümrük, muaccele-i emlak, ceza-yı nakdi hasılatı ve Yemen varidat fazlası vesair kaffe-i varidatından tahsil edilen mebaligin zimmet kaydıyla nakden veya Bank-ı Osmani poliçesiyle Maliye hazinesine gönderilen paraların ve Tersane, Nizamiye ve Redif asakiri maaş, tayinat ve masarifi, Zeytun'dan ihraç edilen demir madeninin masarif-i nakliyesi, eshas-ı muhtelife ve eytam sandığı matlubatı, Hazine-i Hassa ve Bab-ı Zabtiye tahsisatı, muhacirin-i Çerakise masrafı, tamirat-ı miriye, atiyye, hilat bahası gibi hususat için cetvellerde gösterilen mebaligin ait olduğu sergilerinden ve Halep'in 1283 muhasebe defterinde gösterilip kayıtlarının terkini irade iktizasından olan bakayanın emval-i umumiye tahsilatından mahsupları yapılıp irad ve masraf suretiyle kapatılan mebaligin miktar ve tarihlerini muhtevi zimmet defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..11054 11054 Rumeli ve Anadolu'nun bazı kaza ve livalarının 1281 senesinde tahakkuk ederek tahsil olunan resm-i tereke, harc-ı ferag ve intikal, berat-ı timar ve ferman ve dellaliye, muhacirin-i Çerakise ianesi, eski sefineler bahası, fark-ı nükud, ösr-i maas, bakaya-yı atika, istikraz, iskonto bedelleri, matlubat mukabili tevkifat, çiftlikat ve arazi-i miriye müeccelatı, bedel-i icar, harcırah avansları, evrak-ı sahiha ve tapu evrakı esmanı, memurin zimmetleri vesaire gibi varidat-ı gayr-i mukarrerenin veya cihet-i aidiyeti bilinmeyen emvalin emanet suretiyle veya mevkufen badehu mahsubu yapılmak üzere Maliye hazinesince irad kaydedilen mebaligin tarihlerini, mikdarlarının ve alınan para ecnasının müfredat üzere kayıtlarını muhtevi varidat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..12710 12710 Dersaadet, Edirne, Tuna, Selanik, Priziren, Yanya, Bosna, Cezair-i Bahr-i Sefid ve Girid vilayetlerinden , Babıali'ye tesrif-i sahanede yapılan mefruşat masrafı, karakol hane, hastahane, köprü vesaire tamirat ve inşaatı belediyeye terk edilen varidatın 86'dan itibaren muvazeneden çıkarılması, Su Nezareti'nin tahsisatıyla Sehremaneti'ne devri, hacca giden Rus müslümanlarına vesaireye verilen ataya, Seyhsamil'in ikametgahı kirası, memurin tayin ve tahvil ve maasatı, teskili mukarrer bidayet ve istinaf mahkemeleri binası, evzan ve ekyal nizamname ve tarifelerinin masrafları, yapılan teşkilat-ı cedide, Tuna ve Edirne umur-ı seriye memurları, Pirizren'de meskun muhacirin-i Çerakise arazisi, asakir-i zabtiye tertibatı ve Bosna'da posta ve telgraf haneler küsadı hakkındaki evrakın kayıtlarını ve muamelat-ı müteakibelerini muhtevi evrak kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..12720 12720 Halep, Adana, Zor, Bağdat, Suriye, Trablusgarp, Hicaz, Yemen gibi Arabistan eyaletlerinden gelen ve Ayıntab ve Kilis'e gelen muhacirin-i Çerakise yevmiyelerine, İçel dahilindeki bazı ahaliye ve Maraş ve Halep'e gelen kath zedegana yapılan iane ve verilen tohumluk zahirelere, aylık cedvellerine, terakata, inşaat ve tamirat-ı miriyeye, emval ve rüsumat-ı muhtelife tahsilatına, Sarım'da zuhur eden koleradan dolayı memur edilen tabipler masarifatına, yeni belediye nizamnamesine göre bazı rüsumat ciheti ihale ve idaresine, Hindiye Nehri ve Sat Nehri tuğyanı masraflarına, Palu'nun Ergani Madeni'ne ilhakına, memurin zimmetlerine, Maan kazasının Sam'dan ayrılarak Belka sancağına baglanmasına, evrak-ı sahiha ve tezakir sarfiyatına dair muharreratın tarih ve numarasıyla havale edildiği mahaller ve neticeleri hakkındaki kayıtları havi evrak kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..21525 21525 1207 senesi Zilhiccesinden 1210 senesi Muharrem gayesine kadar saray-ı hümayun masrafı olarak ecnebi elçilerine, diğer mutad zevata verilen ziyafetlerle İstanbul'a gelen şerif-i Mekke sülalesinden ümera-yı Çerakise'den olan eshasa verilen tayinatı, iftar ve id-i ezha masraflarını bunlara karsılık matbah emini tarafından yapılan mübayatı havi saray-ı hümayun masraf defteri. (Defter kapsız ve fazlaca yıpranmıştır) a.g.tt
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d...16116 16116 Aziziye sancağında iskan olunan muhacirlerden Çeçen ve Çerakise kabilelerinden her haneye verilen tohumluk miktarını mübeyyin defterdir.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d...16587 16587 Canik sancağı dahilindeki Kavak kazasında iskan etmek üzere bulunan Çerakise muhacirlerinin esamileriyle bir ay zarfında verilen yevmiyelerin miktarını gösterir defterdir.(7A,7B,7C,11A,11B,11B ek.)
HATT-I HÜMAYUN HH.d...17434 17434 Çerkes karyesinde Türbedere'de yapılacak insaatın kesif defteri.
EVKAF EV.d.17928 17928 Dârüssaâde Ağası Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Evkafı'nın tamirat masarıfatı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI