Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MAARİF 57 0 Canik ve Amasya'ya yerleştirilen Abaza muhacirlerinin çocukları için açılması gereken mekteplere alınacak muallimler ile muhacir nüfusu hakkmda bilgi verilmesi.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d 09072a 0 Dağistan, Kırım, Abaza, Ahıska, Belgrad, Mora ve Kazan cihetlerinden anavatana hicret eden muhacirlerin Dersaadet, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Adana, Sivas, Aydın, Erzurum, Kastamonu, Haleb, Trabzon, Edime, Selanik ve Silisfre eyalatı dahilinde iskanları için hükümetçe teşkiline lüzum görülen ve 1275'ten 281 senesine kadar devam eden muhacirin komsiyonu tarafından idare ve sevk edilen muhacir ve ailelerinin sefil ve perişan olmamaları için zabtiye hasılatı ile şehremaneti rüsumatından ve bazı erbab-ı hamiyetle saire tarafından verilen ianelerin hazinece muamelesi icra edilerek bunların bedel-i tayinat ve yevmiyeleriyle sair masarifatma medar olmak üzere ita olunan meblağın miktar ve müfredatını vesair malumatı ihtiva eden Muhasebe'nin masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD D 09072b 0 Dağistan, Kırım, Abaza, Ahıska,,Belgrad, Mora ve Kazan cihetlerinden anavatana hicret eden muhacirlerin "^-z Dersaadet, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Adana, Sivas, Aydın, Erzurum, Kastamonu, Haleb, Trabzon, Edime, Selanik ve Silistre eyalatı dahilinde iskanları için hükümetçe teşkiline lüzum görülen ve 1275'ten 281 senesine kadar devam eden muhacirin komsiyonu tarafından idare ve sevk edilen muhacir ve ailelerinin "y^ setil ve perişan olmamaları için zabtiye hasılatı ile şehremaneti rüsumatından ve bazı erbab-ı hamiyetle saire tarafmdan verilen ianelerin hazinece muamelesi icra edilerek bunların bedel-i tayinat ve yevmiyeleriyle sair masarifatma medar olmak üzere ita olunan meblağm miktar ve müfredatını vesair malumatı ihtiva eden Muhasebe'nin masarifat defteri.
MAARİF 55 0 Canik ve Amasya sancaklarma iskan ettirilmiş olan muhacirin çocuklarının eğitim ve öğretimleri için gereken muallimlerin biran önce gönderilmesi.
DAHİLİYE 2689 0 Siyasi, edebi ve fenni havi "Çerkeş" namıyla günlük bir gazetenin neşrine ruhsat verilmesi talebinde bulunan Galata'da Selanik Ham'nda oturan Muhiddin Efendi hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun olarak gerekli muamelenin yapılıp neticesinin bildirilmesinin Zabtiye Nezareti'ne tebliği.
HATT-I HÜMEYUN 1418 0 Kırk hane Çerkesin Çifteler çiftliğine yerleştirilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1421 0 Çerkeş Sefer Bey'in Mekri kazasına voyvoda nasbedilip idam kılındığı.
HATT-I HÜMEYUN 1424 0
HATT-I HÜMEYUN 1426 0
SADARET 253 0 Misafir olarak Havza'da bulunan Çerkeş muhacirlerinden Kızıl Bey ve Zoromoglu Kabilelerinin iskanları için halkın yaptığı çeşitli yardım ve bağışların Hazine'ce icrasına dair Amasya Meclisi'nden gelen mazbatanm gönderildiği.
SADARET 660 0
HATT-I HÜMEYUN 241 0
İRADELER 16 0 Memalik-i Şahane'ye yerleşmek üzere gelmekte olan Çerkeş ve Nogay muhacirlerin iskanlarma dair.
İRADELER 17 0 Kabartay muhacirlerinden bazılarmm askere ve bazılarmm çocuklarmm mekteb-i idadiye kabulleri.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Dersaadet'te bulunan Çerkeş ve Nogay muhacirlerinin birer mahalle gönderilerek iskanları.
HATT-I HÜMEYUN 586 0 Sivas dahilinde Uzunyayla adlı yerde iskan edilen muhacirlerin eşkiya saldırısından korunması için tedbir alınması.
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 19
İRADELER 6 0 Harb mevkilerine sevk edilen asakır-ı muaveneye ve Çerkeş muhacirlere dair.
İRADELER 7 0 Çerkeslerle urbanın, Mecdel-i Şemsi'de iki yüz Dürzi'yi yaralama ve öldürmeleri üzerine ortaya çıkan gerginliğin yatıştırılması, suçluların yakalanarak cezalandırılması, asayiş ve güvenliğin temin edilmesi talebi.
HATT-I HÜMEYUN 417 0 Amasya'ya bağlı kazalar ahalisinin muhacirler için yaptıkları masarifi Hazine'ye terklerine mebni olayın tahsini zımnında Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'e tab ve neşri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI