Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.27.2671 27 2671 Bursa'nın Kavaklı köyünden Çerkes Resid'in, katl meselesinden dolayı tutuklu bulunduğundan bahisle meccanen Selanik'den Siroz'a nakline dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.29.2893 29 2893 Ustrumca jandarma emeklilerinden Çerkes Yusuf ve yedi arkadaşının, maaşlarının verilmesine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.30.2913 30 2913 Yanya'dan Çerkes Süvari Yüzbasısı İslam Yaşar'ın, münhal yerlerden birine nakil ve tayinine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.31.3009 31 3009 Selanik'den Binbaşı Davud Süleyman Bey'in, kendisi Çerkes olduğu halde Arnavud Komitesi'ne mensup diyerek istikbalinin söndürüldüğüne dair istidası ve ilgili muamelat.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.6.553 6 553 Siroz Hapishanesi’nde tutuklu Çerkes Mehmed'in kanun hilafına bir katl hadisesinden dolayı hapsedildiğini ve adalet talep ettiğini bildiren telgraf istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.66.6518 66 6518 Siroz'dan Çerkes Mehmed Bey-zade Süleyman'ın, Anadolu'ya muhaceretine müsaade olunması, Bulgar müfsidlerinin faaliyetleri ve polis komiserligine tayinine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.69.6881 69 6881 Gevgili'de Çerkes muhacirleri namına Ahmed'in, ahali tarafından inşa olunacak piyade kışlasının yapılacağı arazi hususundaki istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.820 9 820 Siroz'da Ayşe Hatun Mahallesi Çerkes ahalisinden bir sahsın, matlubunun tahsiline dair emir verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.863 9 863 Salih ve Rıza Beylerle beraber ortak arazilerini zabt eden Çerkeslerin yakalanması için Siroz Defter-i Hakani Memuru Nuri Efendi'nin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.210.20928 210 20928 Kesendire Jandarma süvarisi iken vefat eden Çerkes Salih'in mütedahil alacağının ödenmesine dair Selanik Vilayeti'ne gönderilen tezkire.
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).5.1 5 1 Ahıska'dan gelen Ali Bek Koblianski, Mevlüt Bek Çerkeski ve Dada Bek'e ödenek verilmesi. (Gürcistan Tarih Arşivi, no:11-1400; Rusça)
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).10.48 10 48 (Osmanlı Devleti ve Rusya) arasındaki müsalaha geregi, Çerkes kabilelerinin mal ve esirlerinin iade edilmedigi, bunlardan Mahos kabilesine ait mal ve esirlerin iadesi hakkında Kof (veya Kop) Kalesi Muhafızı Seyyid Hüseyin'den Antos'a mektup. (Gürcistan Tarih Arsivi, no:1453/402)
YABANCI ARŞİVLER YB..04.6.25 6 25 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın gönderdiği tahrirattan hülasalar.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.8.36 8 36 İsimlerine kur'a isabet edenlerden bedel-i sahsi vereceklerin Çerkes muhacirlerinden köle azad etmeleri, bundan hasıl olan akçenin alay ve tabur sandıklarında hıfzedilmesi hususunda Berkofça Kaymakamlıgı'na tahrirat.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.9.65 9 65 Nis sancağının 1282 Eylülü basından Kanunsanisi nihayetine kadar beş aylık hesapları, merkezi muhasebede incelenerek bilcümle defter, mazbata ve senedlerinin hazırlanan hülasa cedveliyle Maliye'ye takdim olunduğu, Hazinece gereğinin icrası.
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ 214 0 Kunaytara kazasında iskanı kararlaştırılan Kafkas muhacirlerinin tayinat bedelatiyle ev inşa edilmesi, hayvan ve tohumluk mubayaasına para gönderilmediği ve muhacirlerin sefalette bulunduğu hakkmda, Suriye Vilayeti'nin telgrafiıamesi.
YILDIZ 242 0 Kafkasya'da Müslüman olanlarm hicret ederek Adana ve Suriye'ye yerleşmek istedikleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI