Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 601 29354 Yedi sene Anapa kalesinde bina emini ve defterdarlık görevi yapıp memuriyeti hitam bularak İstanbul'a avdet eden hacegandan Mustafa Reşid Efendi'nin kale ahvaline ve etrafındaki kabailin harekatına dair kaleme aldığı takrir ve layiha, a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.1975.16 1975 16 Yedikule merkezinde komiser-i salis iken Aydın Vilayeti'nde istihdam edilen Çerkes Yaver Efendi'nin Sivas tahvili islenmis oldugundan İzmir'den ayrılmaması gerektiği.
İRADE İ.AS.63.50 63 50 Yemen Jandarma Alayı Besinci Seyyar Taburu Kumandanlığı'na Adana Jandarma Alayı'nda misafir Binbaşı Çerkes Mustafa Ağa bin İslam'ın tayini. (1324Z-06)
İRADE İ..AS..62.16 62 16 Yemen Jandarma Alayı Kumandanlığı'na Hicaz Jandarma Kumandanı Çerkes Mirza Bey'in tayini. (1324B-16)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2987.223976 2987 223976 Yemen Jandarma Alayı'nın Besinci Seyyar Taburu Kumandanlığı'na Binbaşı Çerkes Mustafa Ağa'nın tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1183.88685 1183 88685 Yemen mürettebatı için Adana vilayetince bilmünakaşa esman-ı asar bedalatına ait borçlardan mahsub olunmak üzere kendilerine ihale edilen zahireler hakkında Çerkeszade Şakir ve rüfekasının Adana'dan çektikleri telgraf. (Maliye; 85837)
İRADE İ.AS.1.33 1 33 Yemen Vilayeti Zabtiye Asir Tabur Ağası olup Trablus'a sürülmüş olan Çerkes Mehmed Emin Bey'e tekaüd maaşı tahsisi. (1310Ra-06)
KIBRIS KB.MAA.FE.5.33 60 5 33 60 Yemen'in Şan'a şehrinde Merkez-i Vilayet Tabibi bulunan Doktor es-Seyyid Mehmed Salih Efendi Eşref el-Medeni'nin Leymosun'da bulunan zevcesi Çerkes Yekta hanımı talak-ı selase ile bosadığına dair gönderilen ilmühaberin tebliğinden sonra mühürlü ikinci nüshasının iade edilmesi. (Tuzla ve Mağusa Niyabeti İçin İstidalar; EHT.)
YILDIZ Y..PRK.ZB.4.16 4 16 Yeni Mahalle'de Madam Duvarcıoglu Parsekyan ile oglu Serkis'in öldürülmeleri üzerine yapılan tahkikat.
SADARET A.}MKT.MHM.318.28 318 28 Yeni Pazar'a yerleştirilmek üzere gönderilip sonradan Kosova'ya giden Çerkez muhacirlerinin yerlerinden memnun oldukları hakkında.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.176.17556 176 17556 Yenice Orman korucularından Çerkes İlyas'ın Kıslar köyü civarında cesedinin bulunduğuna dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.
DAHİLİYE DH.MKT.2014.33 2014 33 Yenice ve Hemşin köyleri muhtarlarının Akçahisar Nahiyesi Müdürü Çerkes Bekir hakkındaki şikayetlerinin tahkiki.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1430.58534 1430 58534 Yeniçeri ağasının azliyle yerine layık birinin nasbıyla, İsmail Seraskeri Seyyid Ahmet Paşa'nın, Özi Muhafızı Çerkes Hasan Paşa'nın Tuna'yı geçerek Akkirman'a vardıgına dair tahriratını havi. (I. Abdülhamid'in Hattı- Hümayunu) y.a.g.tt.
HATT-I HÜMEYUN 293 17442 Yeniçerilerin ilgası Avrupa'da şüyu bulunca mühim tesirler hasıl ettiğine ve Ruslarla münasebetimize, Bükreş Muahedesi'nin bir maddesine ve Anapa Kalesi'nin tahliyesine ve saireye dair Eflak Voyvodası'ndan gelen havadis kağıdının tercemesi. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.H...38.6 38 6 Yenihan kazasının Altunoğlu karyesiyle Merzifon kazasının Karlık karyesine Çerkesler tarafından vuku bulan taarruzdan dolayı Rum ahalisinin şikayetleri.
DAHİLİYE DH.SFR.206.79 206 79 Yenihan, Tokad ve Yozgad'da Ermenilerle Müslüman ahali arasında bazı noktalarda hadiseler meydana geldiği, Çerkeslerin yağmacılık yaptıkları ve asayişin temini için kuvve-i inzibatiyeye ihtiyaç duyulduğu. (Ankara)
CEVDET C..DH..338.16897 338 16897 Yeniil ve Rakka'daki Reyhanlı ve İlikli Aşiretleri Yeniil Voyvodası Abaza Mehmed Paşa tarafından iskan vergileri mahalleri müdahele edilmişse de Rakka Valisi Hasan Paşa Reyhanilerin yine Adana taraflarında bulunduğu bildirildiğinden vergilerinin İçel Mutasarrıfı Abdi Paşa'dan tahsil edilmesine dair.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.455.37 455 37 Yeniköy Besinci Daire-i Belediye Müdürü Çerkez Yusuf Bey zevcesi Azize Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye 20)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.13740 13740 Yenipazar Sancağı ahali-i gayrı müslime zimmetlerindeki asar bakayasının tahsiline, İslimye sancağında iskan edilen Kırım ve Çerkes muhacirleri tayinatının mahsubuna, Tair vapurunun Selanik'ten Galos'a kadar masraflarının tesviyesine, Bosna eyaletindeki kiraların ödenmesine, Üsküb, Manastır'daki timar bedelatının tediyesine, İzvornik sancağındaki gümrük iskelelerinin tamirine, İstanköy duhan öşrü rüsumunun ihalesine, Selanik'in emtia gümrüğü emvalinden muhtacin maasının itasına, bazı memurinin tekaüde sevklerine, timar sahiplerinin baba adlarındaki mübayenetin izalesine ve sair muhtelif islerin temin-i husulüne dair Maliye'den Sadaret'e verilip istizan edilen takrirlerin kayıtlarını havi Rumeli takrir kayıt defteri.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.25 25 25 Yenipazar'a bağlı Vasovik sahrasına yerleştirilecek Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair zorlukların izah edilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI