Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.A.RES.101.63 101 63 Yenişehir kazası İznik nahiyesinden Çerkes Nart Köle Yakup ile sairenin afvına dair.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1292.96873 1292 96873 Yenişehir kazasında medfun Ceddi Şeyh Mustafa Efendi zaviyesine mevkuf akaratın kendisine teslimi ile Çerkes Mehmed Ali'nin men-i müdahalesi hakkında mahalli mahkeme-i Şeriyesi'nden verilen ilamların müddet-i temyizleri mürur ettiği halde meclis-i tetkikat-ı Seriye'den muhakemenin yeniden icrası hakkında karar verildiği Mehmed Arif Efendi tarafından istida olunduğu. (Mesihat)
CEVDET C..TZ..150.7492 150 7492 Yenişehir sancağında Akarca Çaylıca nahiyesinde zeamet mutasarrıfı Süleyman'ın bila-veled vefatından zeametin Selim'e tevcihine dair Sivas Valisi Çerkes Hasan Pasa tarafından inha.
İBNÜLEMİN İE.EV.20.2378 20 2378 Yenişehir'in Beytatarı karyesinde vaki Çerkes Ali Pasa Vakfı tevliyetinin tevcihine dair Kadı İbrahim Efendi'nin yazdığı arz. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 64 2785 Yergöğü Muhafızı Aydın paşa dan zaruret-i haline mebni müstehak olduğu manasıbdan birinin tevcihine dair a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.1536.49 1536 49 Yerleştirildiği Karesi'nin Yıldız köyünün havasıyla uyuşamadığı için Manyas'ın Dumba Çiftliği'nde satın alarak taşındığı evden mahalli hükümetçe muhacirlerin iskan olundukları yerden ayrılamayacaklarına dair karar gerekçe gösterilerek çıkartılmak istenmesinden şikayetçi Çerkes muhacirlerinden Ömer Bey'in arzuhalinin icabı icra olunmak üzere gönderildiği.
DAHİLİYE 1379 101 Yerleştirildikleri yerden kalkıp Hudavendigar'ın Ilıcaboğaz adlı bölgesine yerleşen Çerkeş muhacirlerinden İsmail Bey takımı ve bunlara katılan sair Çerkeslerin arazi sahipleriyle davalarının, anılan bölgede İsmail Bey'in yirmi hanelik takımı dışındakilerin başka yerlere nakli şeklindeki bir kararla halledildiği, bunun için lazım gelen muamelatın icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.1379.101 1379 101 Yerleştirildikleri yerden kalkıp Hüdavendigar'ın Ilıcaboğaz adlı bölgesine yerleşen Çerkes muhacirlerinden İsmail Bey takımı ve bunlara katılan sair Çerkeslerin arazi sahipleriyle davalarının, anılan bölgede İsmail Bey'in yirmi hanelik takımı dışındakilerin başka yerlere nakli seklindeki bir kararla halledildiği, bunun için lazım gelen muamelatın icrası.
DAHİLİYE DH.MUİ.126.3 126 3 Yetmiş yasını mütecaviz olmasından dolayı Kantar İdaresi Müfettişliği'nden açığa çıkarılan Ahmed Galib Beye muhtacin tertibinden maaş tahsisinin Mâliye Nezâreti'ne bildirildiği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.11.70 11 70 Yıldız Sarayı Tamirhanesi'nde görevli Yüzbaşı Çerkes Osman bin İbrahim'in künyesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.831.62286 831 62286 Yıldızeli'nin Halkaçayır karyesinden ve eşkıya-yı meşhureden Çerkes Molla Salih'in kabul-ı istimanı caiz görülmediğinden serian derdest edilerek hakkında takibat-ı kanuniye icrası. (Dahiliye)
HATT-I HÜMEYUN 282 16764 Yirmi beş bin kuruş Niş Muhafızı Celal Paşa'ya ve yirmi beş bin kuruş Tuna Seraskeri Bahadır Giray'a gönderilmesi ve Silistire Valisi Ramiz Paşa'nın Anapa ve civarına gitmesinin enseb olduğuna dair. a.g.y.tt
DAHİLİYE 1407 121 Yirmi yaşına gelmiş olan muhacirlerin kuraya dahil edilip edilmeyeceği hususundaki Manastır Vilayeti telgrafınm Muhacirin Komisyonu'na gönderilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Yirmiüç gün evvel havadis celbi için Kırım'a gönderilerek avdet eden tatar İbrahim'in takririrne müstenit raporuna nazaran,Şahin Giray Han'ın evvelce istifasını halkal istişare ve tekrar Kırım Hanlığı nı kabulden imtina ettiği ve bu istifası ile Kaynarca Musalahanamesi'ni kendilerine ita ve badema inzivada yaşayacağını ilan ettiğine ve yerine ahar bir hanın intihab edileceğine,bir rivayette Şahin Giray'ın Fizan'a han nesbedileceğine,Kırım'daki Rus generali'nin ahaliden zahire yetiştirilmesini talep ettiğini ve ahali vermeğe mecbur olmadıklarından bu talebi reddeylediklerine,Kırım'ın bahçelerinin her tarafında cem'an ellibin Rus askeri bulunduğuna ve alınacak havadisini başkaca bildirileceğine dair.a.g.y.tt.
SADARET A.}MKT.MHM.319.80 319 80 Yolda bulunan Çerkes Muhacirler'in nakli için vapur irsali.
DAHİLİYE DH.MUİ.20.2.7 20 7 Yolsuzluk iddiası üzerine Tirebolu Kaymakamı Salih Zeki Efendi'nin Vakf-ı Kebir Kaymakamı İbrahim Ethem Efendi ile becâyisi ve tahkikat neticesinde mevcut görevlerine asâleten tensikleri.
İRADE İ.DH.1092.85664 1092 85664 Yozgad sancağı dahilinde Çerkes muhacirlerinin kurdukları köye Hamidiye adının verilmesi.
DAHİLİYE 1384 53 Yozgad sancağında misafir olarak bulunan yüzellisekiz hane Çerkeş muhacirlerinin Amasya ve Yozgad sancaklarında süratle iskan edilmeleri isteği.
İRADE İ.DH.996.78645 966 78645 Yozgad sancağındaki çiftlik arazisinde iskanları istidasını mutazammın Çerkes muhaciri Şabsığ Kabilesi tarafından takdim edilen istidaya dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1954.21 1954 21 Yozgad sancağının Kalehisar karyesindeki arazilerine iskan ettirilmiş olan Çerkes muhacirlerinin köylünün tarlalarını dahi ziraat etmekte oldukları ve bu husus da köylünün hicretini icap ettirdiği hususunda muhtarların şikayetde bulunduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI