Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 1442 21 Varna mülhakatından Balçık kazasında bulunan Akyazılı Sultan türbe ve tekkesi eşyarve hayvanlarının mahalli hükümetçe satılarak, parasının ve tekkeye ait olan Çerkes karyesi öşrünün malsandığma konduğundan vesaireden bahisle adalet isteğini havi, zaviyedar Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından verilen arzuhal üzerine, gereğinin yapılmasının Bulgaristan ve Şarki Rumeli Kapıkethüdalıgı'na tekiden yazıldığı.
DAHİLİYE DH.SFR.109.52 109 52 Varna mutasarrıfının talep ettiği mezuniyetin Hristiyanlarla Çerkeslerin ve Varna ve Pazarcık fırkalarının ahvaliyle bazı müskilat-ı mahalliyenin beyanına dair olduğu. (Varna)
İRADE İ.MVL.464.20993 464 20993 Varna sancağı köylerinden Akyazılı Sultan Dergahı'nda yeni yapılan Çerkes karyesindeki camiiye minber konulmasına dair.
SADARET A.}MKT.MHM.270.35 270 35 Varna ve havalisinde iskan edilen muhacirlerden bozgunculuk yapanların aileleriyle birlikte Harput'a gönderilmeleri.
SADARET A.}MKT.MHM.221.2 221 2 Varna'da Tekke köyü yakınında Çerkes muhacirlerinden mürekkeben kurulan köyün camiinde cuma ve bayram namazlarının kılınmasına izin verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.294.17 294 17 Varna'daki muhacirlerin bulunduğu hastaneye yatak gönderilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.73.78 73 78 Varna'nın muhafazası için alınması gerekli tedbirleri içeren varakanın tercümesi.
SADARET A.}MKT.UM..374.2 374 2 Varna'ya vürud eden Çerkes muhacirlerinin, nereden geldiklerinin ve nerede iskan edilmek istediklerinin tahkiki ve is'arı.
SADARET A.}MTZ.(04).110.36 110 36 Vasilikoz ve Ahtapolu istikametlerindeki deniz cihetiyle Burgaz taraflarındaki imtiyaz hattı dahilinde de kuvvetli bir ıŞık görüldügünden bu ıŞıkların ne maksad taşıdığı ve harb esnasında bunların kullanılıp kullanılmayacağı ve Bulgar Ordusu'nda elektrik bataryası olup olmadığının araştırılması.
İRADE İ.HUS.2.69 2 69 Vefat eden Abaza ümerasından Lakar Hüseyin Bey'in maaşının oğluna tahsisi. (1310M-177)
SADARET A.}MKT.MHM.93.100 93 100 Vefat eden Abaza umerasından muharebelerde hizmeti görülen Arslan Bey'in mahdumu Sahin Bey'e maaş ve Trabzon'da bir hane tahsisi.
SADARET A.}MKT.UM..169.41 169 41 Vefat eden Arslan Bey'in terekesinin oğlu Çerkes Hacı Ömer'e verilmek üzere açığa çıkarılması.
SADARET A.}MKT.MHM.241.52 241 52 Vefat eden Çerkes Sefer Paşa'nın münhal maaşının bir kısmının kızı Fitnat Hanım'a tahsisi, Çerkezistan'da bulunan oğlu İbrahim Bey'e tahsis edilen meblağın da hazinemande olunması.
SADARET 217 0 Vefat eden dört arkadaşının yevmiye ücretlerinin tarafına ödenmesini isteyen Dağıstan muhacirlerinden Nakşibendi Traikatından Bursalı Mehmed Mehdi Efendinin yazısı.
SADARET A.}MKT.UM..210.32 210 32 Vefat eden esinden kalan mal ve eşyayı almak üzere Çerkes tarafına giden hanıma yardımcı olunması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.17 14 17 Vefat eden İstanbul ikinci sınıf polis komiserlerinden Ahmed Efendi'nin yerine Şükrü Efendi'nin, onun yerine de Çerkes İbrahim Efendi'nin tayini.
SADARET A.}MKT.MHM.335.21 335 21 Vefat eden muhacirlerin terk ettikleri köle ve cariyelerin satılıp satılmaması. Yenişehir Kazası'nda meskun Sabaho adlı muhacirin, Batum'daki yakınlarının buraya nakli talebi. Çerkes muhacirlerinden Hacı İsmail Ağa'nın Siirt Kaymakamı Kamil Bey'den alacağı olan cariye esmanının tahsili.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1641.19 1641 19 Vefat eden Trablusgarb Süvari Alayı Kaymakamı Abdurrahman Bey'in yerine Arabistan Ordusu Süvari İkinci Alayı İkinci Binbasısı Çerkes Hasan Aga'nın nasbıy ve onun yerine de Tımarlı Süvari Binbasılarından Hasan Aga'nın nakli. a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.UM..459.90 459 90 Veray kazası ahalisinin Samsun İskelesinden Sivas ve Amasya'nın bazı kazalarına muhacir taşımaktan mütevellit ücreti Hazine'ye bağışladığı.
SADARET A.}MKT.UM..555.92 555 92 Veray kazasından geçen Çerkes muhacirleri için verilen araba ücreti ve ekmek bedelinin ahalinin rızasıyla Hazine-i Celile'ye bağışlandığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI