Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.247.18520 247 18520 Çarşamba kazasında mukim Çerkeslerden Mehmed Ali ve oğlu Reşid Bey'in kaza kaymakamı Musa Bey arasındaki anlaşmazlığın giderilemediği, Canik mutasarrıfının yeni değiştiği ve bu konunun mutasarrıfın ilgi sahasına girdiğinden gereğinin ifası. (Trabzon; 8767)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2483.186224 2483 186224 Kerek sancağına tabi Osmaniye nahiyesinde müstahdem Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Ağa'nın yarım muhassasatıyla Adana Jandarma Alayı'nın merkez taburuna misafir kaydı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2504.187732 2504 187732 Maaş-ı umumi tertibine mahsuben ağnam resmiyle bit-temin Çerkes Kazasınca istikraz edilen mebaliğ. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.251.18789 251 18789 Havran Sancağına tabi Salt kazasında mutasarrıf oldukları arazinin, Amman'da mütemekkin Çerkeslerin arazisiyle mübadelesinde uğradıkları haksızlığın giderilmesine dair kaza-i mezkur ahalisinden gelen istidaname tercümesinin leffi. (Beyrut; 13245)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2515.188598 2515 188598 Adapazarı kazası asar mültezimlerinden Çerkes Ahmed Bey'in zimmetinin afvı. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2521.189019 2521 189019 Tarik bedelat-ı nakdiyesinin tahsili için Niğde Zabtiye Mülazımı Çerkes Osman Ağa'nın köylerde cebr ve şiddet göstermekte olduğu ve Arabsun Meclis-i idare Azası İbradili Eyüp Efendi'de azalıktan ihracıyla yerine diğerinin nasbı. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2551.191273 2551 191273 Amman'da iskan olunan Çerkes muhacirlerine hayvanat ve edevat-ı ziraiye mübayaası için para verileceği. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2574.192992 2574 192992 Ağnam-ı mektume taharrisi için Çerkes Osman Ağa namında bir mülazımın Niğde kurasında dolaşarak ihbariye almak maksadıyla halkı izaç ettiği haber alındığından bu gibi hadisata meydan verilmemesi. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.258.19284 258 19284 2. Ordu-yı Hümayun 154. Alayın 1. Taburu 7. Bölüğü efrad-ı müstebdelesinden olup 1294 ve 1295 senelerinde müterakim maasatının tesviyesi istidasına dair Çerkesli İsmail bin Mustafa'nın arzuhali. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2608.195582 2608 195582 Ayancık kazasına bağlı Ayas köyünde Ahmed Ağa'nın mutasarrıf olduğu tarlaya kaza Orman Memuru Çerkes Mehmed Bey tarafından müdahale edildiğinin Asakir-i Şahane'den Yakub Onbaşı tarafından bildirildiği. (Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2664.199776 2664 199776 Edirne'den gelen posta treninin Çerkesköyüne bıraktığı karpuz vagonunda Filibe'den gelmiş olan iki Bulgar hakkındaki malumatın inbası. (Zabtiye; 199290)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199895 2666 199895 Filibe'den Çerkes köy İstasyonu'na gelen şimendiferin karpuz vagonundan çıkan Bulgar Yorgiyef ile Dimitrof'un Filibe veya Burgaz'a gönderilmeleri. (Zabtiye; 199290)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199896 2666 199896 Filibe'den Çerkes köy İstasyonu'na vürut eden şimendifer trenindeki karpuz vagonundan çıkan iki Bulgar'ın iadesi ve hudutlarda takayyüdata itina edilmesi lüzumu. (Edirne, Nafia; 199290)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199920 2666 199920 Avusturya Devleti tarafından Viyana Sefaret-i Seniyyesi Ata semilteri Şükrü Pasa'ya ve Almanya Devleti tarafından Ankaralı Çerkes Hasan Bey'e verilen nişanların kabul ve talikine izin verildiği. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199934 2666 199934 İran Devleti tarafından Mesihat Dairesinde görevli Çerkes Hüseyin Efendi ile Panayot Penitoplo'ya verilen madalyaların kabul ve talikine izin verildiği. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199938 2666 199938 Ankara'nın İncirlik karyesinde mukim Hacı Yusuf zade Çerkes Hasan Bey'e Almanya Devleti tarafından ita olunan nisanın kabulü. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2712.203341 2712 203341 Muhacir Çerkes ulemasından Yakub Efendi'ye beş yüz kuruş maaş tahsis edilmesi. (Maliye; 203341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2732.204860 2732 204860 Tophane-i Amire'ye mensup Seyyar Topçu ikinci Alay ikinci Tabur Altıncı Bölük çavuşlarından Çankırılı Halil bin Mehmed'in Çerkes Kazası Süvari Jandarma Mülazımlığına terfian tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.274.20541 274 20541 Kırşehir'de Reji müdürünün maiyetiyle Avanos kazasında takip ettikleri sekiz neferin Çerkes tütün kaçakçılarından Mehmed ve Ali Beyleri katlettiklerine ve saireye dair, Konya vilayetinden alınan telgraf. (Maliye; 678)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.280.20971 280 20971 Selanik su ameliyatının hitam bulmasına mebni şirket tarafından vuku bulan istida vechile imalat-ı vakıanın bil-muayene muamele-i mukteziyenin ifası zımmında heyet-i fenniyeden Mühendis Çerkesyan Efendi'nin riyasetinde bir heyetin izamı. (Nafia; 19704)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI