Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.186.9 186 9 Koçhisar kazasının Panlı karyesi imam ve muhtarının, mezkur karye ahalisinden İbrahim Ağa'nın eşkıyadan Çerkes Zekeriya'ya yataklık ettiği şikayetleri üzerine gereğinin yapılması emrinin Konya Valiliği'ne bildirildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1330.9 1330 9 Çerkes muhacirlerinden ve kimsesiz olan Fatma Hanım'ın çocukları ile beraber Şam'a gitmeleri için, gerekli yol parasının tedariki.
DAHİLİYE DH.MKT.1333.9 1333 9 Karesi'de Armudalan isimli yerde iskan edilen Batum muhacirleri gibi iskanlarını isteyen ve bulundukları köyleri terk eden Çerkes muhacirlerinin zor kullanılarak yerlerinde tutulmaları.
DAHİLİYE DH.MKT.551.9 551 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Kanbolad'ın köle alışverişinden Lüleburgaz Kaymakamı Hüseyin Bey'den alacağı olan parayı istemesi üzerine kendisine başvurulan Kaymakam Hüseyin Bey'in adı geçen kişileri tanımadığı gibi bu tür alışverişten bir tarafa borcu olmadığını belirttiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..5.9 5 9 Tolcı'nın Rakel karyesinde sakin muhacirin-i Çerakiseden Hüseyin'in Sohum'da kalan oğlu ve amcasını almak için gönderdiği biraderi Hasan tefkif edildiğinden gerekli muamelenin icrası. (Dahiliye; Muhaceret)
ŞURAY-I DEVLET SD.1817.9 1817 9 Tokat'ın Zile kazasına tabi Sis karyesine iskan edilen muhacirin-i Çerakiseden gördükleri zarar ve ziyana dair İsmail ve Halil imzalı arzuhal. (Sivas 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.9 1903 9 Tekirdağ ve havalisinde mutavattın ümera-yı Çerakise ile üsera arasında olan münazaanın halli. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2872.9 2872 9 Muhacirîn-i Çerakise'nin ağalarıyla üsera beyninde olan mükatebe usulüne dair. (İstida 3)
DAHİLİYE DH.MKT.1523.9 1523 9 Kandıra'ya tabi Şeyhler nahiyesinde bulunan Abaza ve Çerkes Muhacirlerinden hırsızlık yapanların başka bir yere sürülmeleri yerine yakalanarak, terbiye edilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1778.9 1778 9 Kafkasya'dan getirilecek olan dokuz bini askın Çerkes muhacirinin nakli için kullanılacak Yıldız adlı vapurun Bahriye Nezareti'nce Muhacirin Komisyonu'na tahsis edilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1795.9 1795 9 Manyas dahilinde Maltepe karyesinde Çerkes muhacirlere verilen arazinin bir kısmı sular altında kalarak taksimi yapılamadığı ve sular çekilince karye ahalisi tarafından müdahale edildiği bildirildiğinden gerekenin icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.1948.9 1948 9 Adana Vilayeti dahilinde iskan edilen Kafkasya muhacirleri için yapılan masrafların musaddak defterleriyle beraber gönderilmeleri.
DAHİLİYE DH.MKT.2048.9 2048 9 Mısır'da bir kısım hizmetlerde bulunmuş olup halihazırda Dersaadet'te açıkta bulunan Çerkes Ömer Efendi'nin haline uygun bir iste istihdamı.
DAHİLİYE DH.SFR.128.9 128 9 Vilayet dahilindeki Çerkes muhacirlerin mahkemeden aldıkları ilam mucebince boş durumda olan haneleri istedikleri gibi kullanmayı istemeleri karsısında nasıl muamele edileceği hakkında malumat talebi. (Bitlis)
DAHİLİYE DH.SFR.165.9 165 9 Morok ve rüfekasının derdesti için hayli asker ve Çerkes süvarilerinin köyleri ablukaya alarak taharriyat icra ettiğinden ve korku sebebiyle merkumu saklayan Ermeni köylülerin Morok'u teslim hususunda söz verdiklerinden bahisle hüsn-i hizmeti geçenlerin suret-i taltifi. (Ankara)
DAHİLİYE DH.MKT.2892.9 2892 9 Çerkes, Abaza ve Gürcülerden mütesekkül silahlı kaçakcı çetelerinin yakalanması ve kaçakçılığın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının Konya Vilayeti'ne bildirilmesi.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.19.9 19 9 Mehmed Fahreddin Bey, Suriye Emlak-ı Hümayun Müfettisi Çerkes İrfan Bey oğlu, 1299 Kavala doğumlu, Hazine-i Hassa Şahane Senedat Kalemi Hulefasından (HH.SAİD.d 5/117).
DAHİLİYE DH.TMIK.M.27.9 27 9 Ladik kazasının Ahmedsaray karyesinden Deli Bekir oğlu Mehmed ve Hatib oğlu Ali'nin çobanlarının bazı eşyalarıyla hayvanlarını gasbeden Havza kazası Döşemetaş karyesinden Çerkes İsak oğlu Kara Said ve arkadaşları hakkında adli takibat.
DAHİLİYE DH.TMIK.S.1.9 1 9 Develi'de aşiret, kabile, Ermeni ve Çerkes çok olduğundan, buranın ehemmiyete haiz bulunduğundan telgraf hattı temdidi.
EVKAF EV.BRT.226.9 226 9 Tevcih, berat, Çerkes muhacirleri, tarla tahsisi, maaş tahsisi, hitabet, Hayali Efendi ibn Ebubekir, Maliye Hazinesi, Pertevniyal Valide Sultan Evkafı, Aziziye Mahallesi Camii (Varna Sancağı)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI