Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2241.168041 2241 168041 Aziziye kazasında sakin Çerkes ve Afşar yerleşik ve seyyar aşairden olmadıkları cihetle kabail-i mezkure evladının aşiret mektebine kaydı muvafık nizam olamayacağının beyanı. (Sivas; 166841)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2249.168639 2249 168639 Küçükçekmece ve Çerkesköy arasında simendüfer hattının muhafazasına memur askerlerin muhafazası için inşa olunacak karakolhaneler masrafı olan paranın tesviyesi. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2249.168640 2249 168640 Küçükçekmece ve Çerkesköy arasındaki simendifer hattının emr-i muhafazasına tayin edilmiş olan asakir-i şahanenin ikamet ve idame-i sıhhatleri için altı bab karakolhanenin inşaatına başlanılmak üzere Rumeli Simendiferi İşletici Kumpanyası'na iki yüz seksen liranın hemen tesviyesi. (Seraskerlik, Maliye; 168639)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.226.16911 226 16911 Karesi sancağı memurini aleyhinde hilaf-i hakikat isnadatta bulunan Balıkesir Reji Muhafaza Sermemuru Çerkes Ahmed Bey ile müderrisinden Süleyman, Halil ve eşraftan Ali, Salih ve tüccardan Ahmed ve Süleyman Efendilerle, binbaşılıktan mütekaid İbrahim Ağa aleyhinde hukuk-i umumiye davasının ikamesiyle levazim-i kanuniyenin ifası. (Dahiliye, Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.226.16942 226 16942 Öteden beri emsali muzırra ile tanınan evvelce bulunduğu müstantiklik vazifesince seyyiatı zahir olan Çarsambalı Çerkes Mehmed Ali oğlu Raşid'in seyyiat-i vakiasını setretmek niyetinde bulunduğundan bahisle merkumun tahkik-i ahvaliyle mezalim ve taaddiyatından ahalinin tahlisi istidasına dair Alibeyzade Şakir ve Bölükbaşızade İsmail Hakkı'nın telgrafı. (Trabzon; 18520)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2264.169755 2264 169755 Bartın, Tosya, Düzce, Çerkes, Göynük ve Taşköprü kazalarıyla Bolu merkez kazasında mültezimin ve şair ashab-ı düyunun Hazine namına tefviz olunan emlak ve arazinin teminat-i kaviyye ve tekasit-i münasibe ile ihalesi lüzumuna dair. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.23.1696 23 1696 Konya mülhakatından Ilgın kazasında kain Çerkes muhacirlerine 1300 senesinde verilen tohumluk zahairn aynen kabulü istidası. (Maliye; 1031)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.230.17180 230 17180 Reji memurları tarafından işgal olunan Karaferye kaymakamı tarafından haksız olarak Çerkeslerin iskan ettirilmek istendiği. (Selanik)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.231.17272 231 17272 Seyyiat-i sabıka ve mükerreresinden dolayı kazalarından vaki ve tebid olunduğu halde yine kazalarına iade ve mahkeme azalığına tayin kılınmış olan Çerkes Ahmed Efendi sakilere maiyet olup her türlü kazaca irtikab eylediğinden ve kendisinden emniyetleri münasib olduğundan bahisle isten el çektirilmesi istidasına dair, Terme Kazası ahalisi tarafından mutaaddid imza ile irsal olunan arzuhal ve iddia olunan fezahiri mübeyyin varakanın takdimi. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2317.173706 2317 173706 Ağnam rüsumu takasitinin irsali hakkındaki kararın değiştirilmesi caiz olmadığından nisf-i diğeri ve bakayadan istihsal olunacak para ile idareye itina olunması. (Bağdat; 172990) İzmit Sancağı dahilinde Adapazarı'nda Çerkeslerden ve sabikali takımdan yüz kişi kadar bir kaçakçı çetesi teşekkül ettiğinden mutasarrıfın Adapazarı'na azimet etmesinin kendisine tebliği. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.232.17350 232 17350 Cebren kaçırılan zevcesinin kurtarılması hakkında açtığı davanın dört aydan beri sürüncemede bırakıldığı, dava hakkında gerekli işlemin yapılarak sonuçlandırılması için Çerkes Mehmed'in arzuhali. (Trabzon)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2356.176643 2356 176643 Yozgat Sancağı dahilinde Fuadiye karyesinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin tasarrufunda olan arazi hakkında olunacak muamele. (Defter-i Hakani, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.238.17786 238 17786 Karaferye dahilinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes iskân ettiren kaymakam-i kazanın su-i muamelatına dair Karaferye ahalisi tarafından varid olan ve lede'l-istilam Selanik vilayetinden gelen telgraflar. (Dahiliye; 17180)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2384.178784 2384 178784 Salt kazasına tabi Ayni karyesi Çerkes muhacirlerinden olup urban tarafından katledilen Bazı oğlu Beymezre'nin zevcesine maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2392.179341 2392 179341 Beşinci Daire-i Belediye Müdüriyeti'nden ayrılma Çerkes Yusuf Bey'in Sivas Vilayeti'nde istihdam edilmesine dair. (Dahiliye; 179341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2420.181439 2420 181439 Sivas vilayetinde istihdamı ferman buyrulan Çerkes Yusuf Bey'e verilecek bin beş yüz kuruş maaşın havalenamesinin irsali. (Maliye; 179341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2422.181644 2422 181644 Hicaz Vilayeti Jandarma Alayı'nın Birinci Taburu'nun Piyade Üçüncü Bölüğü Kumandanı Çerkes Ahmed Efendi'nin, hususi islerini tesviye amacıyla Hüdavendigar vilayetine azimetine ruhsat itası. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2447.183467 2447 183467 Sivas vilayetinde istihdamı muktazi buyurulan Çerkes Yusuf Bey'e muhassas olunacak meblağa Hazine'ce münhalattan münasib bir karşılık tedariki. (Maliye; 179341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2458.184291 2458 184291 Kızılkoca nahiyesi sabık müdürü Cemal Efendi'nin eşya ve parasını gasp eden Çerkes Sarı İbrahim ve Gedik Mehmed ile arkadaşlarının yakalanması. (Adana)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2468.185036 2468 185036 Aziziye kazasının Kaftankeban karyesi ahalisinden Çerkes Mehmed hakkında. (Dahiliye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI