Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 253 22 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Suriye vilayetine gönderilen Çerkez muhacirlerinin iskanlarma dair.
HARİCİYE NEZARETİ 2447 41 ORJİNAL KAYIT NO : 154 Osmanlı hükümeti ile Kafkasya arasında sulh akdi. (EHT)
HARİCİYE NEZARETİ 2856 33 ORJİNAL KAYIT NO : TS 87 İzmid'deki Ermenilerin Çerkesler tarafından her an dûçâr-ı taarruz olmak tehlikesinde bulunduklarına dair Times'de münderic telgrafhame.
HARİCİYE NEZARETİ 2877 24 ORJİNAL KAYIT NO : 136 Trabzon'da "Rum çetelerinin eylemleri" ve Kafkasya dahilindeki Müslümanlarla "Memâlik-i Osmaniye"ye iltica eden muhacirlere Ermenilerin yaptıkları mezâlim ve muameleyi hâvî liste ile taşra metropolitlerinin Türkler'e karşı menfi propagandaları ve yanlış raporlarının hükümsüz bırakılması konusunda Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nm mülâhazası.
HARİCİYE NEZARETİ 2877 46 ORJİNAL KAYIT NO : 136 Kafkasyalı Müslümanların Ermenilerden gördükleri zulüm ve saldırılardan dolayı Memâlik-i Osmaniye'ye iltica etmek üzere sınır boylarına toplandıkları ve bunların Erzurum'da kışı geçirmelerinin çok zor olacağmdan Sivas taraflarına nakillerinin uygun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 2733 30 ORJİNAL KAYIT NO : 278 / 1 İzmit'teki Ermenilerin Çerkesler tarafından heran dûçâr-ı taarruz olmak tehlikesinde bulunduklarına dair Times'da münderic telgrafhame.
HARİCİYE NEZARETİ 2790 7 ORJİNAL KAYIT NO : 306 / 52 Adana'nın Payas tarafında Aziziye Köyü'nden Şuşan adlı Ermeni kızmm üç Çerkes atlısı tarafından kaçırıldığı, yapılan takipte kızı kaçıranın ele geçirildiği, bunun Çerkes kılığına girmiş Ermeni Ohan olduğunun anlaşıldığı, haberin çarpıtılması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması.
HARİCİYE NEZARETİ 258 75 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Sivas vilayetinde iskan edilen muhacirinin miktarıyla bulundukları hal ve mevkie dair.
HARİCİYE NEZARETİ 274 38 ORJİNAL AKYIT NO : 318 Muhacirin için yardım toplayan Madam de Vatemberg ile sefaret Katibi Mösyö Rehayd Neştam'm zevcesine birer kıta şefkat nişanı itası iltimasına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 274 29 ORJİNAL KAYIT NO : 437 Esna-yı muharebede muhacirin ve hastegan ve mecruhin-i asakir-i şahaneye hizmet etmiş olan İsveç Sefareti kavasları Abdullah ve Mehmed Ağlara'a birer madalya itasına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 263 95 ORJİNAL KAYIT NO : 315 Biga sancağı dahilinde müteveffa Hubart Paşa'ya icar edilen Cemsid çiftliğine Çerkezler tarafından vuku bulan müdahalenin men'i talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 263 15 ORJİNAL KAYIT NO : 315 Siyor Yanko Bagravato ile Hubart Paşa'nın Biga kazasında isticar eyledikleri Hacrit çiftliğinin bazı mahallerini zabt eden Çerkezler aleyhine lahik olan ilamın icrası talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 260 29 ORJİNAL KAYIT NO : 71 Sivas vilayetinde Çerkes ve Kürd muhacirlerin uygunsuz davranışlarına memurinm kayıtsızlığından dolayı ile ahalinin Rusya'ya hicret ettiği ve Vali Paşa'nın su-i harekatme dair.
HARİCİYE NEZARETİ 258 73 ORJİNAL KAYIT NO : 73 Çerkeslerin Adapazarı havalisinde icra-yı şekavete başladıklarına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 258 54 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Acemli karyesinde Ermenilerin hanelerine yerleştirilen Çerkeslere dair.
HARİCİYE NEZARETİ 258 53 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Sivas vilayetindeki muhacirlerin su-i ahvaline dair Sivas konsolosunun tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 258 42 ORJİNAL AKYIT NO : 248 Amasya'da Fikri Bey'e furuht olunan iki nefer Çerkes çocuğa dair.
HARİCİYE NEZARETİ 258 19 ORJİNAL AKYIT NO : 139 Bursa civarmda bulunan Çerkeslerin çocuk çaldıklanna dair.
HARİCİYE NEZARETİ 257 54 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Sohumkale muhacirlerinden Amasya'da iskan ettirilenlerin memurin-i Osmaniye'den gördükleri muamele ile içlerinden bazılarının furuht olunduğuna dair.
HARİCİYE NEZARETİ 257 5 ORJİNAL KAYIT NO : 72 Adapazarı'nda Çerkeslerin ahaliye icra ettikleri zulüm ve baskılara dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI