Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Erzurum Valisi ve Canik Muhassılı Hüseyin Battal Paşa'nın sadrazama gönderdiği bu tahriratında; Çeçen kabilesinden Mansur nam şahıs tarafından iki kıta varakasiyle Dağıstanlı Ebubekir nam kimesne Çerakise, Abaza, Faş ve Ahısha taraflarından mürurla Erzurum'a vürutlarında ledel-istimlak Mansur'un Abaza sâriklerinin sirkat ve füruht eyledikleri bir nefer oğlunu taharri ve bulunduğu mahalden istihlâs ümniyesiyle gezdiğini ve sanıldığını Ahasa'da haber almakla oraya gideceğini söylediğini ve mansur kaimelerinin takdim edildiği bildirilmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Dağıstan'da İmam Mansur ünvanıyle zuhur eden bir çobanın umum Dağıstan ahalisine yazdığı, Müslümanların Rusya ile olan harbinde esarete düşenlerin fitye-i necet kurtarılmasına gayret edilmesi hakkında, bu çoban harikulade bir kemal ile günün birinde meydana çıkıp Müslümanları başına toplamış ve Eus ordularıyla harbedip Rusya'yı telaşa düşürmüştür.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Dağıstan'da İmam Mansur ünvaniyle günün birinde zuhur eden bir çobanın umum Dağıstan ahalisi Müslümanları gaflet,tenbellik,müskirt kullanmak , tütün içmekten nehy ile tövbe-i nasuha davet,zulüm,mücadele,gıybet,buhtandan men,af,teshil-i teehhül,tasadduka davet,cenaze vukuunda siyahlara bürünmek ve bağırıp çığırmaktan nehy ve cihada davet hakkında beyannamedir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Şahin Giray Tamganoğlu'nu alıp sefine ile adadan gittiğinden, kale generalinin askerle gelip kendisini alarak Rusya'ya götürdüğüne dair Soğucak Muhafızı Ferruh Ali Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Şahin Giray'ın, Tamganoğlu'nu Taman'a götürüp içlerine girmek istediği Abazalar tarafından kabul olunmadığına, Yeni kale generalinin askerle gelip Şahin Giray'ı alarak Rusya'ya götürdüğüne dair Soğucak Muhafızının Kethüdası Hasan imzalı tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 0
HATT-I HÜMEYUN 27 0 İmam Mansur'un Kızlar Kalesi'ni zabtettiği tevatür bulmakla tahkik için adam gönderildiği hakkındadır. Dağıstanda Çeçenler içinde çıkan bir çoban, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 34 0 Vakianmak için Ruslarla mükaleminin tehirine çalışmış ise de nihayet Rus sefiri kati haber gönderdiğinden işe İngiltere elçisinin tavassut edeceği cevabı verildiğine ve İngiltere sefirinin verilmesini münasip gördüğü senet suretinin takdim kılındığına ve bu senet de faide etmez ise tekrar mükaleme talep edileceğine dair arz olup üçüncü Selim in kaleme alınan senet ita olunsa ne suret iktiza eder ise icra olunup bir çaresi bulunsun hatt-ı hümayunu a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 35 0 Çıldır valisi Sabit Paşa nın istihbaratına göre Şoşi ve Karabağ'da İbrahim Han kızını Tahran'da şahlık iddeasında bulunup Ağa Mehmed Han'ın biraderzadesi Baba Han serdarına verip nevruz*ı sultanide düğünlerinin yapılacağı ve Tiflis hanı Ereğli Han hasta olup Görki ismindeki oğlunu Tiflis'e han nasb etmişsede diğer oğulları arasında şuriş peyda olduğu ve bunlara Devlet-i Aliyye'ye sadakatle şstimdat ederlerse ne tarzda cevap verilmesi muvafık olacağı istizasına dair tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 35 0 Ruslarla tarife ve üsera maddesine dair Sicilya elçisi vasıtası ile Rusya elçisi Rasih Paşa ya gönderilen ve oradan getirilen evrak ve ittihaz olunan karara dair arz olup üçüncü Selim in mükaleme olunsun hatt-ı hümayunu.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Firar eden Tayyar Paşa'nın uzakta olmadığını haber aldığına ve Faş müteselliminden aldığı tahriratın gönderildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 İdamına ferman çıkan Tayyar Paşa'nın Sohum Kalesi'nden Kırım'a ve kethüdası Lüftullah'ın Bağdad'a kaçtıklarına dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Kırım'a kaçan Tayyar Paşa'nın firarından evvel kendisini aldattığı için yanında alakoyduğundan bu kusurunun affı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Donanma ile Pulathane Limanı'na girdiklerine ve ağavatın teçhizatlarını ikmalde ihmal eylediklerine, Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'in hile ile sefine tutup Tayyar Paşa'yı kaçırdığına dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Firari Tayyar Paşa'yı bir kaç gün yanında bulundurması ve aldatılmasından kabahatinin büyüklüğünü bilememesinden ileri geldiğinden affı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Hacegandan müteveffa Ahmed Necib Efendi'nin muhallefatı defterinin gönderildiğine ve Tayyar Paşa'nın Soğuksu mevkiinde
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Tayyar Paşa'yı yanında bulundurması esbabından dolayı bu kusurunun affı ricasına dair.
HATT-I HÜMEYUN 146 0 Rusya Mükaleme Nazırı Bez Burotko tarafından Rus esirlerine harçlık getirilmesi vesilesiyle İstanbul'da gönderilen ve mükaleme isteyerek Cezayirli tazmini, Koban serbestisi ve tazminat akçesi teklifinde bulunan iki Rus'a, musalaha murahhasası olan sadrazama müracaat etmeleri cevabının verildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 147 0 Rus musalahasına ait tarafeyn murahhasları arasında onüçüncü defa olarak vuku bulan mükalemeye dair.
HATT-I HÜMEYUN 147 0 Rus musalahasına dair murahhasların tahriratıyla mükamele mazbatası suretleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI