Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.241.52 241 52 Vefat eden Çerkes Sefer Paşa'nın münhal maaşının bir kısmının kızı Fitnat Hanım'a tahsisi, Çerkezistan'da bulunan oğlu İbrahim Bey'e tahsis edilen meblağın da hazinemande olunması.
SADARET A.}MKT.UM..169.41 169 41 Vefat eden Arslan Bey'in terekesinin oğlu Çerkes Hacı Ömer'e verilmek üzere açığa çıkarılması.
SADARET A.}MKT.MHM.93.100 93 100 Vefat eden Abaza umerasından muharebelerde hizmeti görülen Arslan Bey'in mahdumu Sahin Bey'e maaş ve Trabzon'da bir hane tahsisi.
İRADE İ.HUS.2.69 2 69 Vefat eden Abaza ümerasından Lakar Hüseyin Bey'in maaşının oğluna tahsisi. (1310M-177)
SADARET A.}MTZ.(04).110.36 110 36 Vasilikoz ve Ahtapolu istikametlerindeki deniz cihetiyle Burgaz taraflarındaki imtiyaz hattı dahilinde de kuvvetli bir ıŞık görüldügünden bu ıŞıkların ne maksad taşıdığı ve harb esnasında bunların kullanılıp kullanılmayacağı ve Bulgar Ordusu'nda elektrik bataryası olup olmadığının araştırılması.
SADARET A.}MKT.UM..374.2 374 2 Varna'ya vürud eden Çerkes muhacirlerinin, nereden geldiklerinin ve nerede iskan edilmek istediklerinin tahkiki ve is'arı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.73.78 73 78 Varna'nın muhafazası için alınması gerekli tedbirleri içeren varakanın tercümesi.
SADARET A.}MKT.MHM.294.17 294 17 Varna'daki muhacirlerin bulunduğu hastaneye yatak gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.221.2 221 2 Varna'da Tekke köyü yakınında Çerkes muhacirlerinden mürekkeben kurulan köyün camiinde cuma ve bayram namazlarının kılınmasına izin verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.270.35 270 35 Varna ve havalisinde iskan edilen muhacirlerden bozgunculuk yapanların aileleriyle birlikte Harput'a gönderilmeleri.
İRADE İ.MVL.464.20993 464 20993 Varna sancağı köylerinden Akyazılı Sultan Dergahı'nda yeni yapılan Çerkes karyesindeki camiiye minber konulmasına dair.
DAHİLİYE DH.SFR.109.52 109 52 Varna mutasarrıfının talep ettiği mezuniyetin Hristiyanlarla Çerkeslerin ve Varna ve Pazarcık fırkalarının ahvaliyle bazı müskilat-ı mahalliyenin beyanına dair olduğu. (Varna)
DAHİLİYE 1442 21 Varna mülhakatından Balçık kazasında bulunan Akyazılı Sultan türbe ve tekkesi eşyarve hayvanlarının mahalli hükümetçe satılarak, parasının ve tekkeye ait olan Çerkes karyesi öşrünün malsandığma konduğundan vesaireden bahisle adalet isteğini havi, zaviyedar Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından verilen arzuhal üzerine, gereğinin yapılmasının Bulgaristan ve Şarki Rumeli Kapıkethüdalıgı'na tekiden yazıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.1442.21 1442 21 Varna mülhakatından Balçık kazasında bulunan Akyazılı Sultan türbe ve tekkesi eşya ve hayvanlarının mahalli hükümetçe satılarak, parasının ve tekkeye ait olan Çerkes karyesi öşrünün mal sandığına konduğundan vesaireden bahisle adalet isteğini havi, zaviyedar Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından verilen arzuhal üzerine, gereğinin yapılmasının Bulgaristan ve Şarkı Rumeli Kapıkethüdalığı'na tekiden yazıldığı.
CEVDET C..ADL.90.5403 90 5403 Varna kazasında 3 çerkezi öldüren Fisan'ın idamı.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.343.27655 342 27655 Varna kadısına Dergah-ı Ali gediklilerinden Malatya'da olan Himmet'e müteveffa Abaza Mehmed Paşa'nın zuhur eden düyunu hakkında hüküm. a.g.tt
DAHİLİYE DH.UMVM.23.46 23 46 Varidat fazlası ve tasarruf edilen tahsisatlardan temin olunmak üzere 1333 yılı adi ve fevkalade hususi bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddelerine tahsisat ilavesine izin verildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.542.75 542 75 Vapur ile Dersaadet'e giden Düzce sabık Reji Kolcubaşısı Düzceli Çerkez Safer Bey ile Sapanca'nın Yanıkşarki karyesinden ve bahriye zabitliğinden mütekaid Abaza Rıza Bey'in tarassutta bulundurulması hakkında. (Izmid)
SADARET A.}DVN.MKL.54.29 54 29 Van Vilayeti'nin Bargiri Nahiyesi'ne tabi Beşparmak ve Körzüt köylerinde bulunan petrol ve neft madenlerinin imtiyazının ayandan Müsir Fuad Paşa'ya itasına dair müsvedde emr-i ali.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3249.243614 3249 243614 Van Vilayeti Polis Müdürlüğü Vekaleti'ne intihap olunan Hüsnü Efendi'nin yerine Görice Jandarma Taburu'nda müstahdem Nizamiye yüzbaşılarından Çerkes İbrahim Efendi'nin terfien tayini. (Harbiye; 237219)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI