Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.309.25 309 25 Kumkapı Karakolu müstahdemlerinden olup Balıkesir'de ikamet ettirilen Topal Çerkes Mahmud hakkında icra olunacak muamele.
YILDIZ Y.MTV.30.49 30 49 Mudanya ve Mihaliç'te altın ve gümüşten başka ortaya çıkarılan Maltatası, kömür madenlerinin ihalesi hususunda çıkan ihtilaf halledilerek madenleri isletme imtiyazının Atıf Bey ve ortaklarına verildiği.
YILDIZ Y.MTV.30.24 30 24 Kolagası Çerkes Mahmud Bey'in Harem-i Serif Müdürü Nazif Efendi'ye attığı tokat ile ilgili Hicaz valisinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.298.37 298 37 Paris'e Firar eden ve sonra İstanbul'a dönmeye çalışan Doktor Çerkes İsmail Kemal hakkındaki tahkikat.
YILDIZ Y.MTV.296.77 296 77 Ferik Musa Pasa merhumun biraderi ve Çerkeslerin emirlerinden Anefko ( ) Bey'in irtihaliyle geride bıraktığı ailelerine maaş tahsisine dair Sivas Valiliğinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.296.69 296 69 Bağdat ve Musul vilayetleri dahilinde olup imtiyazı Hazine-i Hassa'ya verilen Petrol kaynaklarının mukaveleyle Anadolu Demir yolu Şirketi'nce isletilmesi.
YILDIZ Y.MTV.293.85 293 85 Suriye'de Çerkes muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılısı.
YILDIZ Y.MTV.293.69 293 69 Hamidiye-Hicaz Demiryolu inşaatı için Sinop Tüccarından Çerkes Ömer Efendi'ye kereste siparişi.
YILDIZ Y.MTV.290.23 290 23 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik istihsali imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi namına verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.290.170 290 170 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik elde emle imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi'ne verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.289.132 289 132 Maraş civarına yerleşen Çerkes muhacirlerine faraiz-i diniyelerini talim ve tedrisatta bulunmak üzere Şeyh İsmail Efendi'nin tayini.
YILDIZ Y.MTV.289.129 289 129 Jandarma mülazımı Ahmed Bey'le, Çerkes Musa'nın Bandırma ve civarı ahalisinden topladıkları hayvanların müzayedesi ve Musa'nın hapsedildiği.
YILDIZ Y.MTV.288.127 288 127 Bursa Taburu'nda istihdam edilen Yüzbaşı Mehmed Bey'in Çerkes Sanavber Hanım ile Dirsan Hanım'ın evlerine gitmekte olduğu ve sebebinin tahkiki.
YILDIZ Y.MTV.285.99 285 99 Dersaadet'den firar edenlerin Bulgaristan'da vazifeden alnan müftiler ve yerli münafıklarla birleştikleri ve saltanata karsı çalıştıkları.
YILDIZ Y.MTV.279.23 279 23 Musul ve Bağdat Petrol madenlerinin isletilmesi imtiyazının Anadolu Demir yolu Kumpanyası'na verilebilmesi için müsaade talebi.
YILDIZ Y.MTV.279.161 279 161 Aziziye kasabasında Yeni Cami Medresesi'nde müderris Çerkes muhacirleriulemasından Yakub Efendi'ye bir mikdar maaş tahsisi.
YILDIZ Y.MTV.269.150 269 150 İkinci Ordu'ya mensub Dördüncü Nişancı Taburu Birinci Bölüğü efradından Çerkes Ömer bin Mehmed'in bir onbaşıyı yaralamak maddesinden küreğe konulması.
YILDIZ Y.MTV.266.43 266 43 Edirne'nin Derecik kasabası yakınında çıkan zift, petrol ve linyit madenlerinin imtiyazı.
YILDIZ Y.MTV.259.219 259 219 Çerkesköyü'nden Küçükçekmece'ye kadar olan simendifer hattını muhafazaya memuraskerlere bir ikametgah hazırlanması.
YILDIZ Y.MTV.252.92 252 92 Üsküp'teki Rus konsolosu nezdinde tercüman iken Rusya'ya gönderilmiş olan Rus tebaasından Çerkes Timur Bey'in Trabzon'a geldiği ve bu sahsın Rusya'ya iadesinin tazmini talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI