Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Kırım, Taman ve Kuban meselesi hakkında İngiltere elçisiyle görüşüp, elçinin devletin diğer bazı devletlerle ittifak lüzumu ve şimdilik muharebeden sakınılması hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Kırım'ın düşman elinden kurtarılması için evvela Rus Donanması'nın Osmanlı Donanması tarafından imhası ve bu galibiyetle Anadolu'dan Battal Paşa'dan kara askeri alanıp Şahbaz Giray Han'ın Taman üzerinden hareketi ve bir taraftan da denizden tazyik ile maksadın temini hakkında telhis olup, Birinci Abdülhamid'in hatt-ı hümayunu vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Teşrifat-ı seniyye ve menşur irsalinin sadaret'e yazıldığına ve hareketinin teciline dair Abdullah Efendi ile gönderilen mektubu aldığına, ferman veçhile biraderleriyle maiyetlerinde beraber gitmeleri için para gönderilmesine ve kardeşlerinden birisinin acele İsmail tarafına gönderileceğine dair baht Giray'ın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Edirne ve İstanbul arasında oturan ve han maiyetine sefere gidip gelen sultanlar hakkındaki fermana göre Şahin Giray'ın ihanetiyle elden çıkan Kırım ahalisini kurtarmak için Devlet-i Osmaniye hukukuna karşı Hotin veÖzi muhasarasına imdat eylemeleri ve Tatar askerine mülaki olup çalışmaları hakkında tebliğat yapıldığına dair Kaplan Giray'ın tahriratı.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 22 0
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Rakka Valisi ve eski Soğucak Başbuğu Mustafa Paşa'nın takriri olup; Soğucak ve Anapa kalelerinin hüsn-i muhafazası ve Tiflis'de intikam alınması için Keban ve Ergani madenlerine merbut kazalardan ikibin neferi maiyetine alarak seraskerin vüruduna kadar mirmirandan Benli Zade Mustafa Paşa'nın Anapa ve Serdivangâh Yusuf Ağa'nın mirmiranlığı Soğucak Kaleleri muhafızlıklarına tayini Darbhane'ye fazla altın ve gümüş teslimi şartiyle Meadin kazalarının Erzurum'a ilhaken uhdesine verilmesine ve sürücülük memuriyeti de ilâve edilirse dörtbin asker tedarik edeceğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Kırım, Kuban ve Taman'ın Rusya'ya verildiğini mübeyyin Rusya'nm çıkardığı şayia üzerine Özi Muhafızı Ali Paşa tarafından gönderilen tahrirat hülâsaları.
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Kırım'dan Hocabey dizdarına gelen bu mektupda; Kırım'ın orta yerinde Karasu mahallinde Moskofun askerî reisleri kumandanlarıyla gelip çadırlar kurduklarını ve Kırım ahali ve hanedanını cem ile imparatorlarının fermanını okuduklarını ve etraflarının askerle çevrildiği ve senelerden beri Rusya'nın Tatarlardan ve Türklerden gördükleri zarar ve ziyana karşı Taban, Kuban ve Kırım ildimini Osmanlı'nın Rusya'ya bırakdtığını ve dinlerine tecavüz edilmeyeceğini ve imparatora sadık kalacaklarına yernin edenlerin Rus tebası gibi himaye göreceğini ve artık serbestilerine malik bulunmadıklarını ve buna razı olmayanların mallarını bırakarak gidebileceklerini imparatorlarının okudukları fermanda söyledikleri bildiriliyor, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Rus'un mazalim ve tecavüzatından Kırım'ın berren Özi karşısından Tatar Kabailinin kayıklarla bizim tarafa geçtikler, Şahin Giray Taman'da iken Çerkeş ve Abazaların gece baskınıyla emval ve eşyasını garetle Şahin Giray'ı tutup Çerkeş'e götürdükleri, Rusya askeri arasında taun olup çok telefat olduğu, Tatar taifelerinden bir kısmının Rusya'da kaldığı ve Şahin Giray'ın firarının kizbe ihtimal bulunduğu casusların ifadelerinden anlaşılmıştır.
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Özi muhafızı hazinedar Ali Paşa dan sadrazama yazılan bu tahrirata ; Kırım tarafından Devlet-i Aliyye ye hicret eden Tatarlardan Özi tombazlarının bir çoğu fazla navul talep ettikleri,Özi tobvzlarının adetinin 10 adet olduğu, uhacirlerin kendi rızası ile ufak kayık ve dubalarla geçmekte ve başlarında bulunan reis Kadı Mirza ve onbin hanesi bermütad ehven ve hatta parasız bile geçirilmekte ve vukubulan şikayet ve ihbarda mübalağa edi,ldiği bildirilmektedir.
HATT-I HÜMEYUN 23 0
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Birinci Abdülhamid'in sadrazama, asi-yi merkumun izalesi hususu, tayin olunan Aydoslu'nun ve gayrinin müstahak oldukları tedipleri, Selim Paşa ve Çerkeş Paşa'nın mansıblarına dair hatt-ı hümuyunu. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Hocabey Palangası'na muhafız olan mirmirandan Hamid Hüseyin Paşa'dan gelen Tatar Mustafa'nın palangada bulunanlar ile ve yeniçeri neferlerinin bir Kazağı rızasiyle Özi'ye geçirdiği ve Vali İsmail Paşa'nın istintakında Rusya'da kaht u gıla olduğu ve Kılburun'da üç dörtyüz kişi kalıp diğerleri Kırım tarafına kaçtıkları ve gördüğü üç nefer sultandan biri Kuban hanının kardeşi olup, diğerler malum olmadığına dair takriri olup, Birinci Abdülhamid'in hatt-ı hümayunu vardır.
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Kendi biraderlerimiz Mehmed Giray Sultan , Kaptan Giray Sultan , Hacı Giray Sultan, Mesud Giray Sultan, hakim Giray , hanzadelerden bahadır Giray Sultan,Gazi Giray Sultan , Nureddin-i esbak Maksud Giray,Sultanzadelerden İnayet Giray Sultan,Mehmed Giray , Kalkay Sultanzade Saadet Giray Sultan gibi han ve hanzadelerin esamilerini mübeyyin bir pusuladır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Birinci Abdülhamid'e ait benim vezirim azamim, husus-ı mezkûr bundan akdem giden tatar ile tarafınıza tafsilen tahrir olundu. Gayrı Baht Giray Sultan'a hanlık menşur ve teşrifatı ol tarafdan gönderilmek üzere nizamı verile eder ise tarafınıza gönderirim. Şahbaz Giray Han'ın çiftliğe celbi ve Kuban tarafının nizamı ne veçhile iktiza eder ise ihmal olunmak caiz değildir. Heman şu Özi'ye imdat için Baht Giray Sultan'a iktizasına göre siz dahi tahrir ve tenbih eylesiz. Hak Teâlâ muvaffak eyleye amin yazılıdır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Azerbaycan hanlarının Devlet-i Aliyye-ye meyil ve inkıyadına ve Dağıstan hanlarının Tiflis üzerine hücum olan şevk ve isteklerine dair beyazid Mutasarrafı İshak Paşa'nın gönderildiği tahrirata dair olup,Birinci Abdülhamid'in , benim vezirim mağlup ve ehem Tiflis tarafına hücum heman Tiflis kabza-i tasarruf müşlk eylemek ve gayrı iktizasınca tanzimleri görülmek cenab-ı hüda-yı mütealden istida olunur hattı hümayunu.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Soğucuk Muhafızı Ali Paşa'dan gelen tahriratların hülâsaları olup; Şahin Giray'm hali tecessüs edilmekte olduğu ve Taman ve adadan Rus neferleri ve Kuban nehri karşısındaki kabileleri ve Tamganoğlu'na bir liva ağalığı beratı ve Nogay ve Abaza halkı ile kethüdası Hacı Hasan'ın gene Şahin Giray ve Tamganoğlu ve Mehtned Reis gemisiyle İstanbul'dan Anapa'ya ve Soğucuk'a gelen mevaciblerin geldiği hakkındadır. Üzerinde Birinci Abdülhamid'in hattı vardır.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Rusların Krav'da oturan generalinin maiyeti efradının kesretinden Ananur tarikinin tamir ve tevsi olunduğundan Dağıstan ahalisinin tazyik ederek kendilerine tabi kılmak sevdasında olduklarından ve Açıkbaş'ta Race nam mahalden gelecek gizli tariki tamir ve tevsi edeceklerinden bahis Çerkeş ve Mezdek'den gelen casus Halil'nin takriri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Çerkeş vilayeti dahilinde Krav nam mahaldeki Moskof generalinin Ereğli Han maiyetine gönderilen Rus askerinin Tiflis'e girdiğine ve müteakiben gönderilen top, cephane ve mühimmatı saireye ve evvel baharda Tiflis'e irsal edecekleri askere dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nm tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Çerkeş vilâyeti dahilinde Krav nam mahaldeki Moskof generali tarafından Ereğli Han maiyetine gönderilen asker, top, cephane ve mühimmata ve bunların sevk olundukları mahallere dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın tahriratı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI