Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.342.45 342 45 Vidin ve sair mahallere sevk olunan Çerkes muhacirlere verilen ekmek bahasından ekmekçi esnafının vaki alacak talebi.
CEVDET C..AS..277.11500 277 11500 Vidin tarafı Seraskeri ve Kaptan-ı Derya Hüseyin Pasa'ya gönderilecek beş yüz Sekban Çerkesiyle elli adet (on hazineli) çadırlar için cebehane mevcudundan elli kösele verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.263.17702 263 17702 Vidin serhaddindeki 1.000 kadar piyade askerinin Sebes önünde savaşmakta olan Çerkes Pasa maiyetine gönderilmesi hakkında Vidin Muhafızı ve Liva-i Serif Kaymakamı Hasan Pasa'ya hüküm.
HATT-I HÜMEYUN 1383 0 Vidin Seraskeri Hasan Paşa ile orduda bulunan Vezir Çerkeş Hasan Paşa'nın karşıya geçip Nemçeliden Lazarta'yı zabtettikleri, bir çok esir top vesaire aldıkları hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1383.54703 1383 54703 Vidin Seraskeri Hasan Pasa ile orduda bulunan Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın karsıya geçip Nemçeliden Lazarta'yı zabtettikleri, bir çok esir top vesaire aldıkları hakkında sadrazamın telhisi.
İRADE İ.DA.9.280 9 280 Vidin sancağında kain İvrace kazasına tabi Diruska köyünde sakin Çerkes muhacirininden Bikah veled-i Tazos'un öldürüldüğü.
CEVDET C..DH..274.13692 274 13692 Vidin muhafazasında bulunan Vezir Çerkes Mehmed Pasa'ya medar-ı maiset olmak üzere Aydın Muhassıllığı malından senevi on yük akçe has tayin olunmuş ise de kendisine Halep eyaleti tevcih olunduğundan has kaydının refi.
CEVDET C..DH..12.579 12 579 Vidin kazalarında sakin Kırım ve Çerkes muhacirleri ile Belgrad'tan Nis'e hicret eden muhacirlerin iase masraflarına dair müzekkire. g.tt
İRADE İ.DH.729.50807M. 729 50807M. Vidin fırkası refakatinde bulunan Çerkes asakir-i muavenesi sergerdelerinden Halid ve Musa Beylere muharebede gösterdikleri başarıdan dolayı rütbe ve nisan tevcihi.
YILDIZ Y.EE.134.29 134 29 Vezirköprü'de zulm ve tasaddisinden şikayet edilen Çerkes muhacirlerinden bir zabıta memuruna verilen arsa yüzünden Köprülü Mehmed Pasa Vakfı namazgah ve meydan çesmesinin kullanılmaması üzerine Şakir Pasa ile Amasya Mutasarrıfı Kemal Bey ve Vezirköprü Kaymakamı İbrahim Besim Efendi arasında cereyan eden muhaberat evrakı.
ŞURAY-I DEVLET SD.1812.2 1812 2 Vezirköprü kazasının Halilbaba karyesinde muhacirin-i Çerakiseye tahsis edilmiş olup, ahali tarafından tecavüz olunduğu iddia edilen arazi hakkındaki muamelenin beyanı. (Sivas 2)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4478 4478 Vezir-i mükerrem, Çerkes Hasan Paşa'nın maiyyetinde bulunan asakir ve bunlara verilen tayinatı gösterir defter.
HATT-I HÜMEYUN 460 0 Vezir Seyyid Ahmed Paşa'nın, Rusya Murahhası Yarmaloh ile muhabere edip Çerkeslere ve Ruslara karşı hileli hareketlerde bulunarak her iki tarafı birbiriyle muharebeye sevkettiğine ve Rusların, Osmanlı topraklarında buluduklarına ve yapılması lâzım gelen tedabire dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.460.22616F 460 22616F Vezir Seyyid Ahmed Paşa'nın, Rusya Murahhası Yarmaloh ile muhabere edip Çerkeslere ve Ruslara karsı hileli hareketlerde bulunarak her iki tarafı birbiriyle muharebeye sevkettiğine ve Rusların, Osmanlı topraklarında buluduklarına ve yapılması lâzım gelen tedabire dair.
CEVDET C..AS..97.4431 97 4431 Vezir Osman Paşa'ya harçlık, bir adet tozluklu kubbe çadırı, beş adet sekban çerkesi, kubbe ve mehsa çadırı ve on adet öküz arabası verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.323.26018 323 26018 Vezir Numan Pasa'dan mevrud Karasu'da mevcud Sultan ve rüesa-yı askeriyyenin Babadagı'nda olan Çerkes Hasan Pasa ile hareket eylemeleri hakkındaki takrir hulasası. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.20.1717 20 1717 Vezir Mehmed Pasa'ya Halep eyaletinin, Safed, Sayda ve Beyrut eyaletinin mutasarrıfı Bosnavi Ahmed Pasa'ya; Rakka eyaletinin şimdilik Osman Paşazade Vezir Mehmed Pasa üzerinde bırakılmasına, Van eyaletinin Van Kalesi muhafazası şartıyla mutaasrrıfı Yeğen Ahmed Pasa'ya, Musul eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Emin Paşazade Vezir Süleyman Pasa'ya; Cezayir-i Garp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Tunus eyaletinin mutasarrıfı Ali Pasa'ya; Tarblusgarp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Ohri livasının sabık Varna Muhafızı Ahmed Pasa'ya; Alacahisar livasının mutasarrıfı Ahmed Paşazade İsmail Pasa'ya; Karesi livasının mutasarrıfı Kılburun Muhafızı Uzun Abdullah Pasa'ya; Beyşehir livasının mutasarrıfı Ahmed Pasa'ya; Malatya livasının mutasarrıfı Risvanzade Ömer Paşa'ya; Gönye livasının Fas Kalesi muhafazası şartıyla mutasarıfı Abaza Paşazade Ahmed Pasa'ya; Kudüs livasının mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya; Nablus livasının mutasarrıfı Mısır Valisi Mustafa Pasa'ya ibkaen tecihleri. a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4544 4544 Vezir İbrahim Pasa zamanında Mukabele Kalemi'ne tabi Mısır Divanı müteferrika ve çavuşlarından gönülliyan, tüfengciyan, çerakise, müstahfezan, azeban cemaatlerinden yerleri mahlul olanların isimlerini, mevacibleri mikdarını mahlul akçelerin nerelere tahsis olunduğunu ve Hazine'ye baki kalan kısmını gösterir kayıtları ve mesruhatı muhtevi olan mahlulat defteri.
CEVDET C..ML..43.1997 43 1997 Vezir Curazade Ahmed Paşa'nın dairelerine medar olmak için Çerkes Hasan Pasa'ya tahsis edilen tayinat ruzmerrelerinin nispi kadarı olmak üzere yüz harç tayini.
CEVDET C..AS..276.11475 276 11475 Vezir Çerkes Mehmed Pasa'nın maiyyetindeki askerlerle Demirkapı taraflarını muhafaza etmesi. g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI