Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.148.93 148 93 Haydarpaşa İstasyonu'ndan Ankara'ya silah ve cephane sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.146.85 146 85 İzmid'in Hendek kayasından Karabey namındaki bir kişinin refakatindeki Gürcü ve Çerkeslerden mürekkeb çete ile yaptığı gasb vs.
YILDIZ Y.PRK.ASK.146.64 146 64 Heyetnüma Korvet-i Hümayunu'nun Dersaadet'e doğru hareket ettiği içinde Dersaadet'e gelmeleri yasaklanan Faik ve Çerkes Sami Bey'in bulunması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.144.31 144 31 Süvari efradından Samlı Salih'i arkadaşı Çerkez Ahmed'i yaraladığı ve kaçmak isterken yakalandığı .Sude limanına bir miktar Fransız askeri geldiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.143.107 143 107 Kal'a-yı Sultaniye'ye iki top yüküyle hareket eden Sakarya vapurunun Nara limanına vardığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.129.58 129 58 İzmit'te kura çekilmesi merasiminin yapıldığı, gelen perâkende askerlerin memleketlerine gönderilmesi tebliğ edildiği halde kumandan vekilinin bu konuda bir teşebbüsde bulunmadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.122.83 122 83 Çatalca İstihkâmı'ndan Selanik'e gönderilen top ve mühimmat taşıyan trenin Çerkesköyü'nden hareket ettiği ve mola verdikten sonra yerine ulaştığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.117.84 117 84 Yunan Harbi münasebetiyle Anadolu'dan asker ve malzeme yüklüyle gelerek Kavak Limanı'na uğrayıp Tekfurdağı'na doğru hareket eden gemiler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.115.16 115 16 Üsküdarlı Yüzbaşı Ahmet Bey'in evine yabancı gazetecilerin gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.11.14 11 14 Topçu Mirlivası Ahmed Hamdi'nin İstanbul ve civarında bir memuriyyetde istihdamına dair istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.109.53 109 53 İngiltere Sefareti tercümanlarından Mösyi Şili'nin İzmit ve Adapazarı'na gelmesi ve Ermeni ve Çerkeslerle münasebetlerinin sebebinin tahkikatı neticesinde Ermenileri teşvik etmek maksadında olduğunun anlaşıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.108.93 108 93 Türk ve Çerkeslerin Yenihan Hırıstiyanları'ndan gasb ettikleri mevaşi ve hayvanatın istirdadı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.104.54 104 54 Çifteler Çiftliğinde bulunan aygırlar ve kısraklar ile iştirak eden mülki ve askeri memurların resimleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.101.32 101 32 Çerkes Mehmed Efendi ile Brana'daki Tabib Hüseyin ve Mülazım Ahmed Efendilerin tevkif edilmeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ Y.MTV.89.142 89 142 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademe-i şahaneden Çerkes İsmail Bey'le Kolağası Ömer Efendi'nin mahkumiyetlerine dair.
YILDIZ Y.MTV.86.26 86 26 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademeden Çerkes İsmail Bey'e iki kolagası arasında tekevvün eden davanın görülmesi.
YILDIZ Y.MTV.69.48 69 25 Tarsus'un Nemrut nahiyesinde meskun Çerkes muhacirleri için Hazine-i Hassa'dan inşasına başlanan cami ve mektebin temelinin atılmasına başlanıldığına dair Adana vilayetinin yazısı.
YILDIZ Y.MTV.69.3 69 3 Bandırmalı Çerkes Ömer'in ziraat arazisi zabt edildiğinden dolayı padişahtan af ve yardım taleb eden telgrafı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI