Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.3173.2 3173 2 Kastamonu vilayeti dahilinde Daday kazasının Azdavay nahiyesinde bulunan kömür madeninin imtiyazına dair Şevket Bey'in istidası ve yapılan yazışmalar. (istida 48)
ŞURAY-I DEVLET SD.3196.102 3196 102 Suriye ve Beyrut vilayetleri ile Kudüs'te hamr madeninin ve İzmir'de petrol gazı ile ispirtonun muhafazası için mağazalar imtiyazı hakkında tetkikat icra etmek üzere Arif Hikmet Pasa riyasetinde teşkil olunacak komisyona azadan Beher Efendi'nin tayin kılındığı. (Müteferrika 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.5.15 5 15 Ereğli kömür madenleri imtiyazını talep eden Fransalı Mösyö Munya tarafından verilen layıha üzerine gerekli müzakere ve tetkikatın yapılması. (Bahriye 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.54.25 54 25 Boğaziçi'nin Beykoz civarında Standart Oil Amerikan Gazyağı Şirketi'nin derdest-i inşa bulunan gaz depoları karsısında Saray burnu ile Sütlüce arasında kömür ve saire için depo ittihazı için imtiyaz talebi. (Dahiliye 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1280.50 1280 50 Silivri'nin Ali paşa karyesinde meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla esirleri arasında münazaalı olan nısf mahsul hakkında bazı ifadeye dair evrak. (Zabtiye-Emniyet-i Umumiye 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1536.18 1536 18 Karesi sancağına tabi Manyas kasabasında vaki Dere karyesinde mutavattın muhacirin-i Çerakise'ye ahali tarafından meccanen verilen arazi. (Hüdavendigar 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1540.22 1540 22 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Ömer Bey kabilesinin zapt olunan arazileri hakkında bazı ifade ve istidaları. (Hüdavendigar 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1717.24 1717 24 Aksaray kazasında derdest iskan olunan muhacirin-i Çerakiseden yirmi sekiz hanenin teşkil eylediği mahalleye Hamidiye adı verilmesi. (Konya 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1735.2 1735 2 Sivas vilayeti dahilinde Aziziye kazasında sakin muhacirin-i Çerakiseden bazıları Niğde sancağına geçerek sirkate cüret eylediklerinden Kırşehir hududunda Kesik çayır cihetiyle Niğde'nin Çadır kaya ve Kayseri'nin Araplı Gediği arasında bir derbend insası istizanı. (Konya 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1782.3 1782 3 Kangal nahiyesinde vaki Yarhisar nam mezraaya muhacirîn-i Çerakise tarafından olunan müdahale üzerine vuku bulan istilama cevaben bazı ifadeyi havi. (Sivas1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1783.46 1783 46 Meclislerde muhacirin-i Çerakiseden birer aza bulundurulması lüzumu. (Sivas 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1812.2 1812 2 Vezirköprü kazasının Halilbaba karyesinde muhacirin-i Çerakiseye tahsis edilmiş olup, ahali tarafından tecavüz olunduğu iddia edilen arazi hakkındaki muamelenin beyanı. (Sivas 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1817.9 1817 9 Tokat'ın Zile kazasına tabi Sis karyesine iskan edilen muhacirin-i Çerakiseden gördükleri zarar ve ziyana dair İsmail ve Halil imzalı arzuhal. (Sivas 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.9 1903 9 Tekirdağ ve havalisinde mutavattın ümera-yı Çerakise ile üsera arasında olan münazaanın halli. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.18 1903 18 Müslim karyesindeki muhacirin-i Çerakise'nin talep ettikleri zahireye hasat vakti geçtiği cihetle ihtiyaç kalmadığı. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.28 1903 28 Çorlu kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla üserası arasında tehaddüs eden münazaanın mükatebe-i seriyye usulünün icrasıyla def olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.29 1903 29 Tekirdag'ın Vize kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla üserası arasında tehaddüs eden münazaanın mükatebe-i seriyye usulünün icrasıyla def olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1904.7 1904 7 Mükatebe-i seriyye usulünün Silivri kazasında bulunan muhacirin-i Çerakise üserası hakkında dahi icra olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1905.16 1905 16 Havsa kazasına tabi Yavlı bası nam mahalde iskan ettirilen muhacir-i Çerakise'ye verilen araziye dair malumat. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2125.18 2125 18 Feke kazasında İnderesi nam mahalde iskan edilen muhacirin-i Çerakisenin teşkil eyledikleri karyenin Burhaniye namıyla isimlendirilmesi. (Adana 2)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI