Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.234.2 234 2 Muhacirin-i Çerakise'den muafiyet müddetleri sona erenlerin arazi hasılatından yüzde kaç öşür alınması gerektiğinin bildirilmesi. (Maliye 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2339.31 2339 31 Asakir-i zabtiyenin teksiri tekidine ve muhacirin-i Çerakiseden müstehakk-ı terbiye olanlar hakkında muamelat-ı lazımenin ifa edilmekte olduğu. (Cezair-i Bahr-i Sefid 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2296.17 2296 17 Suriye'de Mansure karyesinde sakin, muhacirin-i Çerakise'nin tarlalarına vuku bulduğu iddia olunan müdahalenin men edilmesi. (Suriye 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.2125.18 2125 18 Feke kazasında İnderesi nam mahalde iskan edilen muhacirin-i Çerakisenin teşkil eyledikleri karyenin Burhaniye namıyla isimlendirilmesi. (Adana 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.206.47 206 47 Çerkes muhacirlerinin sıbyan mektebleri muallimliğine muhreç olmak üzere küsad olunan mektebe Dağıstan muhacirleri etfalinin kabulü. (Maarif 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2010.3 2010 3 Demirhisar Kazası Asakir-i Zabtiye-i Muvakkate Süvari çavuşlarından olup Bulgar eşkıyasıyla vuku bulan müsademede sehven vefat eden Çerkes Paşmak'ın zevcesine maaş tahsisi. (Selanik 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1905.16 1905 16 Havsa kazasına tabi Yavlı bası nam mahalde iskan ettirilen muhacir-i Çerakise'ye verilen araziye dair malumat. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1904.7 1904 7 Mükatebe-i seriyye usulünün Silivri kazasında bulunan muhacirin-i Çerakise üserası hakkında dahi icra olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.9 1903 9 Tekirdağ ve havalisinde mutavattın ümera-yı Çerakise ile üsera arasında olan münazaanın halli. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.29 1903 29 Tekirdag'ın Vize kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla üserası arasında tehaddüs eden münazaanın mükatebe-i seriyye usulünün icrasıyla def olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.28 1903 28 Çorlu kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla üserası arasında tehaddüs eden münazaanın mükatebe-i seriyye usulünün icrasıyla def olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.18 1903 18 Müslim karyesindeki muhacirin-i Çerakise'nin talep ettikleri zahireye hasat vakti geçtiği cihetle ihtiyaç kalmadığı. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1817.9 1817 9 Tokat'ın Zile kazasına tabi Sis karyesine iskan edilen muhacirin-i Çerakiseden gördükleri zarar ve ziyana dair İsmail ve Halil imzalı arzuhal. (Sivas 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1812.2 1812 2 Vezirköprü kazasının Halilbaba karyesinde muhacirin-i Çerakiseye tahsis edilmiş olup, ahali tarafından tecavüz olunduğu iddia edilen arazi hakkındaki muamelenin beyanı. (Sivas 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1783.46 1783 46 Meclislerde muhacirin-i Çerakiseden birer aza bulundurulması lüzumu. (Sivas 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1782.3 1782 3 Kangal nahiyesinde vaki Yarhisar nam mezraaya muhacirîn-i Çerakise tarafından olunan müdahale üzerine vuku bulan istilama cevaben bazı ifadeyi havi. (Sivas1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1735.2 1735 2 Sivas vilayeti dahilinde Aziziye kazasında sakin muhacirin-i Çerakiseden bazıları Niğde sancağına geçerek sirkate cüret eylediklerinden Kırşehir hududunda Kesik çayır cihetiyle Niğde'nin Çadır kaya ve Kayseri'nin Araplı Gediği arasında bir derbend insası istizanı. (Konya 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1717.24 1717 24 Aksaray kazasında derdest iskan olunan muhacirin-i Çerakiseden yirmi sekiz hanenin teşkil eylediği mahalleye Hamidiye adı verilmesi. (Konya 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.1557.11 1557 11 Hara-yı Hümayun'da mütevattın Çerakiseden Çarıkzade Ahmed Bey'in mağduriyetinin giderilmesine dair telgrafı. (Hüdavendigar 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1540.22 1540 22 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Ömer Bey kabilesinin zapt olunan arazileri hakkında bazı ifade ve istidaları. (Hüdavendigar 1)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI